Άρθρο 6 Ορισμοί (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος νοούνται ως:
1) α) «Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών», εφεξής Ι.Ε.Σ.Π.: το ίδρυμα το οποίο λειτουργεί, ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής, σε κεφαλαιοποιητική βάση και ιδρύεται, ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή επαγγελματική ένωση, με στόχο να χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας με βάση συμφωνία ή σύμβαση η οποία έχει συναφθεί:
ι) μεμονωμένα ή συλλογικά μεταξύ εργοδότη(-ών) και εργαζομένου(-ων) ή των αντίστοιχων εκπροσώπων τους, ή
ιι) με ελεύθερους επαγγελματίες, μεμονωμένα ή συλλογικά, κατά το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής και το οποίο αναπτύσσει δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τον ανωτέρω στόχο,
β) Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης εφεξής Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α.: τα Ι.Ε.Σ.Π. τα οποία ιδρύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160), όπως ισχύει.
2) «συνταξιοδοτικό καθεστώς»: η σύμβαση, η συμφωνία, το έγγραφο καταπιστεύματος (trust deed) και οι κανόνες που καθορίζουν ποιες συνταξιοδοτικές παροχές χορηγούνται και υπό ποιους όρους,
3) «χρηματοδοτούσα επιχείρηση»: οποιαδήποτε επιχείρηση, ή άλλος φορέας, ανεξαρτήτως του εάν περιλαμβάνει ή απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα εργοδότη ή ελευθέρου επαγγελματία ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών, και προσφέρει συνταξιοδοτικό καθεστώς ή καταβάλλει εισφορές σε Ι.Ε.Σ.Π.,
4) «συνταξιοδοτικές παροχές»: οι παροχές που καταβάλλονται με γνώμονα τη συνταξιοδότηση ή την αναμονή για τη συνταξιοδότηση ή, εφόσον είναι συμπληρωματικές των εν λόγω συνταξιοδοτικών παροχών και παρέχονται επικουρικά, υπό μορφή πληρωμών σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ή παύσης της απασχόλησης, ή υπό μορφή καταβολής ενισχύσεων ή παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση ασθενείας, ένδειας ή θανάτου. Προκειμένου να διευκολύνεται η οικονομική ασφάλεια κατά τη σύνταξη, οι παροχές αυτές μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή πληρωμών εφ’ όρου ζωής, πληρωμών για προσωρινό χρονικό διάστημα, εφάπαξ ποσού ή οιουδήποτε συνδυασμού αυτών,
5) «μέλος»: το άτομο, εκτός του δικαιούχου ή ενός υποψήφιου μέλους, του οποίου οι παρελθούσες ή τρέχουσες επαγγελματικές δραστηριότητες του δίνουν ή θα του δώσουν το δικαίωμα σε συνταξιοδοτικές παροχές σύμφωνα με τις προβλέψεις συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
6) «δικαιούχος»: το άτομο το οποίο εισπράττει συνταξιοδοτικές παροχές,
7) «υποψήφιο μέλος»: το άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε συνταξιοδοτικό καθεστώς,
8) «αρμόδια αρχή»: Οι εθνικές αρχές, οι οποίες σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι αρμόδιες για την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
9) «βιομετρικοί κίνδυνοι»: οι κίνδυνοι που συνδέονται με θάνατο, ανικανότητα και μακροζωία,
10) «κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί το Ι.Ε.Σ.Π. και στο οποίο βρίσκεται το κύριο διοικητικό του κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 9,
11) «κράτος μέλος υποδοχής»: το κράτος μέλος του οποίου η κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα διέπει τις σχέσεις μεταξύ χρηματοδοτούσας επιχείρησης και μελών ή δικαιούχων,
12) «μεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π.»: Ι.Ε.Σ.Π. το οποίο μεταφέρει, πλήρως ή εν μέρει, το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά), και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναμο χρηματικό ποσό, σε Ι.Ε.Σ.Π. που έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί σε άλλο κράτος μέλος,
13) «παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.»: Ι.Ε.Σ.Π. το οποίο παραλαμβάνει, πλήρως ή εν μέρει, το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά), και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναμο χρηματικό ποσό, από Ι.Ε.Σ.Π. που έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί σε άλλο κράτος μέλος,
14) «ρυθμιζόμενη αγορά» ρυθμιζόμενη αγορά όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
15) «πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης» ή «ΠΜΔ»: ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης ή ΠΜΔ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
16) «μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης» ή «ΜΟΔ»: ο μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης ή ΜΟΔ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 23 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
17) «σταθερό μέσο»: μέσο το οποίο παρέχει σε μέλος ή δικαιούχο τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά στο συγκεκριμένο μέλος ή στον συγκεκριμένο δικαιούχο, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτές μελλοντικά και επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες, και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών,
18) «βασική λειτουργία»: στο πλαίσιο ενός συστήματος διακυβέρνησης, η ικανότητα ανάληψης πρακτικών καθηκόντων, η οποία περιλαμβάνει τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και την αναλογιστική λειτουργία,
19) «διασυνοριακή δραστηριότητα»: η διαχείριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος στο οποίο η σχέση μεταξύ της χρηματοδοτούσας επιχείρησης και των ενδιαφερομένων μελών και δικαιούχων, διέπεται από τη σχετική με τον τομέα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων κοινωνική και εργατική νομοθεσία, άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος καταγωγής.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 21:20 | Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπσιτημίου Δυτικής Αττικής

  To άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου εισάγει σε επίπεδο ορισμών μία κατηγορία που ουσιαστικά εξειδικεύει για την Ελληνική έννομη τάξη την νομική έννοια των ΙΕΣΠ. Πρόκειται για την κατηγορία «δρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης εφεξής Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α.: τα Ι.Ε.Σ.Π. τα οποία ιδρύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160), όπως ισχύει».
  Πρέέπι να διευκρινισθεί εάν η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί τον μοναδικό φορέα επαγγελματικής ασφάλσιης στην Ελλάδα και να τεκμηριωθεί γιατί αποκλείονται άλλα μορφώματα με κριτήρια του Δικαίου της ΕΕ.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:30 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

  Στο άρθρο 6 των ορισμών, χρειάζεται να διευκρινιστεί ποια είναι η σχέση μεταξύ των ΙΕΣΠ και των ΙΕΣΠ-ΤΕΑ. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να διευκρινιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσία του νόμου 3029/2002 ότι τα ΙΕΣΠ στην ημεδαπή ιδρύονται ως ΙΕΣΠ-ΤΕΑ και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν με βάση την αρχή της κεφαλαιοποίησης. Η έννοια του ΙΕΣΠ όπως αυτή τη στιγμή ορίζεται στο άρθρο 6 του σχεδίου νόμου είναι πολύ γενική και μάλιστα, ανεξάρτητη από την οποιαδήποτε νομική μορφή, με αποτέλεσμα να καλύπτει δυνητικά ένα μεγάλο εύρος οντοτήτων, πέραν των ημεδαπών ΤΕΑ του νόμου 3029/2002. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια πράγματι είναι η πρόθεση του νομοθέτη.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 16:20 | Νικολάου Κωνσταντίνος

  Στην παράγραφο 1)α)ι) αναφέρεται ότι ΙΕΣΠ μπορεί να ιδρυθεί μεμονωμένα ή συλλογικά μεταξύ εργοδότη(-ών) και εργαζομένου(-ών). Μπορεί δηλαδή με το νέο πλαίσιο, να συγκεντρωθούν 3 εταιρίες άσχετου κλάδου μεταξύ τους και να κάνουν ΤΕΑ;

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 16:34 | Νικολάου Κωνσταντίνος

  Στην παράγραφο 1, αναφέρεται «ανεξαρτήτως της νομικής μορφής». Σήμερα η μορφή είναι μια: ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό. Αλλάζει κάτι σε αυτό; Θα μπορούν να ιδρυθούν και κερδοσκοπικές εταιρίες διαχείρισης ΙΕΣΠ; Τι ακριβώς σημαίνει;