ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Θεματοφύλακας – Άρθρο 33 – Διορισμός θεματοφύλακα (Άρθρο 33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π. οφείλουν να διορίζουν έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες, ανεξαρτήτως αν τα μέλη και οι δικαιούχοι φέρουν επενδυτικό κίνδυνο. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού, ασκεί εποπτικά καθήκοντα σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 οδηγίας του παρόντος και οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα για τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. νομοθεσία και την επενδυτική πολιτική των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Όταν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα και η Ελληνική Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος τα ασκούντα τη δραστηριότητα Ι.Ε.Σ.Π. οφείλουν να ορίζουν έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος.
2. Ο θεματοφύλακας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να κατέχει τη σχετική άδεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2013/36/ΕΕ ή την οδηγία 2014/65/ΕΕ, ή να γίνεται αποδεκτός ως θεματοφύλακας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ ή την οδηγία 2001/61/ΕΕ.
3 Η αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία του θεματοφύλακα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, απαγορεύει, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 48 του παρόντος την ελεύθερη διάθεση στοιχείων του ενεργητικού που κατέχει θεματοφύλακας που είναι εγκατεστημένος στην ημεδαπή, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του Ι.Ε.Σ.Π..
4 Ο θεματοφύλακας διορίζεται με έγγραφη σύμβαση. Η σύμβαση προβλέπει τη διαβίβαση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες ώστε ο θεματοφύλακας να ασκεί τα καθήκοντά του όπως περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και ο θεματοφύλακας ενεργούν με εντιμότητα, αμεροληψία, επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και με γνώμονα το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
6. Ο θεματοφύλακας δεν ασκεί δραστηριότητες σε σχέση με το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., των μελών και των δικαιούχων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και του ιδίου, εκτός εάν ο θεματοφύλακας έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την άσκηση των καθηκόντων του θεματοφύλακα από τα λοιπά δυνητικά συγκρουόμενα καθήκοντά του, οι δε δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων προσδιορίζονται, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, παρακολουθούνται και γνωστοποιούνται δεόντως στα μέλη και στους δικαιούχους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και στο διοικητικό, στο διαχειριστικό ή στο εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

  • Στο κεφάλαιο 3, και συγκεκριμένα στις διατάξεις των άρθρων 33 και επόμενα του παρόντος, ο ρόλος του αγγλοσαξονικού θεσμού του trustee, προικισμένου με σημαντικά εποπτικά καθήκοντα και διευρυμένες εξουσίες, ανατίθεται στον «θεματοφύλακα», ο οποίος βάσει της συμβάσεως παρακαταθήκης διαθέτει την περιορισμένη υποχρέωση φύλαξης του συμφωνηθέντος πράγματος. Κρίνεται συνεπώς αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής νομοθεσίας με την εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο ενός θεσμού ισοδύναμου του trustee. Η μετάφραση του όρου αυτού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραπέμπει σε ήδη υπάρχοντες στην ελληνική νομοθεσία όρους προς αποφυγή συγχύσεων.

  • Στη παρ. 1 πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «ενεργητικό» με τον όρο «περιουσιακά στοιχεία» για να είναι εφαρμόσιμο και λειτουργικό. Θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά στην εθνική νομοθεσία περί θεματοφύλακα. Θεωρούμε απαραίτητη την υποχρέωση ορισμού θεματοφύλακα για τα επενδεδυμένα κεφάλαια των ΙΕΣΠ-ΤΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια που επενδύονται σε ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ είναι ήδη υπόχρεα σε θεματοφυλακή από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία των ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:36 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Σύμφωνα με την Οδηγία, στο άρθρο 33 «Διορισμός θεματοφύλακα», καθίσταται σαφές ότι ο διορισμός θεματοφυλακής (παρ. 1 και 2) δεν είναι υποχρεωτικός – αντίθετα με το αντίστοιχο άρθρο 33 του σχεδίου νόμου όπου ο διορισμός είναι απαραίτητος ανεξαρτήτως αν τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή όχι.

    Κατά τη γνώμη της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, το συγκεκριμένο άρθρο, μεταφερόμενο στην εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να εξαιρεί από την υποχρέωση διορισμού θεματοφύλακα εκείνα τα ΙΕΣΠ που επενδύουν μόνο σε κεφάλαια ΟΣΕΚΑ (κατά τους ορισμούς της κοινοτικής Οδηγίας 2009/65/ΕΕ) ή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (κατά τους ορισμούς της κοινοτικής Οδηγίας 2011/61/ΕΕ), οι οποίοι ήδη υπόκεινται σε απαιτήσεις θεματοφυλακής. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το φαινόμενο της «διπλής θεματοφυλακής» και της επιβάρυνσης τέτοιων ΙΕΣΠ με τα αντίστοιχα διπλά κόστη. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, η συντριπτική πλειοψηφία των ΙΕΣΠ καθορισμένων εισφορών στην ΕΕ, που για λόγους κόστους και αποτελεσματικότητας επενδύουν μόνο σε κεφάλαια ΟΣΕΚΑ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διορισμού θεματοφύλακα.