Άρθρο 21 Γενικές απαιτήσεις διακυβέρνησης (Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης που προβλέπει τη χρηστή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων τους. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει κατάλληλη και διαφανή οργανωτική δομή, με σαφή κατανομή και ορθό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, καθώς και αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της διαβίβασης πληροφοριών. Το σύστημα διακυβέρνησης λαμβάνει υπόψη στις επενδυτικές αποφάσεις τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες και τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση επενδυτικών στοιχείων του ενεργητικού και υπόκειται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση.
2. Το σύστημα διακυβέρνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογο προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
3. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θεσπίζουν και εφαρμόζουν γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τις αναλογιστικές δραστηριότητες και τις εξωτερικές αναθέσεις. Οι εν λόγω γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε τρία έτη και προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή.
4. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και κατάλληλες ρυθμίσεις υποβολής εκθέσεων σε όλα τα επίπεδα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
5. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. λαμβάνουν εύλογα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συνέχεια και την κανονικότητα της άσκησης των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Για τον σκοπό αυτό, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. χρησιμοποιούν κατάλληλα και αναλογικά συστήματα, πόρους και διαδικασίες.
6. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν τουλάχιστον δύο πρόσωπα τα οποία ασκούν πραγματικά τη διοίκηση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α…
Κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται ο ορισμός ενός προσώπου, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Ι.Ε.Σ.Π. προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο την αξιολογεί λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη γενικότερη διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π., καθώς επίσης και το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π..
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τροποποιείται, συμπληρώνεται και κωδικοποιείται ο Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 20 έως 35 του παρόντος.