Άρθρο 19 Επενδυτικοί κανόνες (Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

 1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. επενδύουν σύμφωνα με τον κανόνα της «συνετής διαχείρισης» και ιδιαίτερα σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων συνολικά. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εξασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων,

β) στο πλαίσιο του κανόνα της «συνετής διαχείρισης» τα Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες σχετικούς με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση,

γ) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του,

δ) το ενεργητικό επενδύεται πρωτίστως σε ρυθμιζόμενες αγορές. Το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές αγορές πρέπει οπωσδήποτε να παραμένει σε συνετά επίπεδα,

ε) επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι δυνατή όταν αυτά τα μέσα συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η αποτίμηση των παραγώγων πρέπει να γίνεται με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη την υποκείμενη αξία του τίτλου και αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στην αποτίμηση του ενεργητικού του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αποφεύγουν επίσης την υπερβολική έκθεση στους κινδύνους του ενός και μοναδικού αντισυμβαλλομένου καθώς και άλλων πράξεων με αντικείμενο παράγωγα μέσα,

στ) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιημένα, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού τους εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά.

Οι επενδύσεις σε στοιχεία εκδοθέντα από τον αυτό εκδότη ή από εκδότες ανήκοντες στον ίδιο όμιλο δεν εκθέτουν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σε υπέρμετρη συγκέντρωση κινδύνων,

ζ) η επένδυση στη χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει το 5 % του συνόλου του χαρτοφυλακίου και όταν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, η επένδυση στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει το 10 % του χαρτοφυλακίου.

Εάν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. χρηματοδοτείται από περισσότερες της μιας επιχειρήσεις, η επένδυση στις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με σύνεση, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για προσήκουσα διαφοροποίηση.

 

 

τα Τα στοιχεία  στ) και ζ) δεν εφαρμόζονται στην επένδυση σε κρατικά ομόλογα.

 1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζουν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., αξιολογεί τη χρησιμοποίηση αναφορών σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών τους και, όπου αρμόζει, ενθαρρύνει την άμβλυνση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών, προκειμένου να μειωθεί η αποκλειστική και μηχανιστική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
 2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται να δανείζονται ή να ενεργούν ως εγγυητές υπέρ τρίτων, ωστόσο δύνανται να δανειοδοτηθούν μόνο για λόγους ρευστότητας και σε προσωρινή βάση.
 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτεί από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να επενδύουν σε ιδιαίτερες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού.
 4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.    δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε προηγούμενη έγκριση ή συστηματική γνωστοποίηση των επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνουν.
 5. Τηρουμένων των παραγράφων 1 έως 5, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.  τηρούν επιπροσθέτως τα ακόλουθα όρια:

α) επενδύουν μέχρι 70 % του ενεργητικού που καλύπτει τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) ή το συνολικό χαρτοφυλάκιο για καθεστώτα στα οποία τα μέλη φέρουν τον κίνδυνο επενδύσεων σε μετοχές, διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα εξομοιούμενα προς μετοχές και σε εταιρικά ομόλογα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, ή μέσω ΠΜΔ ή ΜΟΔ. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αποφασίζουν για το μερίδιο των εν λόγω χρεογράφων στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δύναται να επιβάλλει χαμηλότερο όριο, πάντως όχι χαμηλότερο του 35 %, στα Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α που διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά καθεστώτα με μακροπρόθεσμη εγγύηση επιτοκίου, φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν τα ίδια την εγγύηση,

β) επενδύουν μέχρι 30 % του ενεργητικού που καλύπτει τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασμένα σε νομίσματα διαφορετικά από εκείνα στα οποία είναι εκπεφρασμένες οι υποχρεώσεις τους,

γ) επενδύουν σε μέσα τα οποία έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ,

δ) επενδύουν σε μέσα που εκδίδει ή εγγυάται η ΕΤΕπ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, των Ευρωπαϊκών Μακροπρόθεσμων Επενδυτικών Κεφαλαίων, των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου.

 1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δύναται να απαιτεί την εφαρμογή αυστηρότερων επενδυτικών κανόνων ανά Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., αρκεί να δικαιολογούνται από πλευράς συνετής διαχείρισης, ιδίως ενόψει των υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
 2. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για την υποβολή στοιχείων επενδύσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής
 3. Όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 11 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θεσπίζει για το Ι.Ε.Σ.Π. που ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα επενδυτικούς κανόνες επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 6 για το μέρος των στοιχείων ενεργητικού που καλύπτουν τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) για διασυνοριακή δραστηριότητα.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται επιμέρους όρια, περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

 • Στο πολύ σημαντικό αυτό άρθρο στο οποίο δεν έχουν ενσωματωθεί οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες για όρια επενδύσεων, για εκτίμηση κινδύνου, δεν ορίζονται σε πολλά σημεία ανώτατα ή κατώτατα ποσοστά επενδύσεων παρά μόνο γενικοί όροι οι οποίοι δεν προσδιορίζονται νομικά όπως «συνετή διαχείριση», «κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια» «προσηκόντως διαφοροποιημένα» κ.α., χρησιμοποιούνται όροι όπως «ενεργητικό» αντί του ορθού «περιουσιακά στοιχεία» όταν μιλάμε για επενδυτικούς κανόνες, και ειδικώς στις παραγράφους 6 γ) και δ) δεν ορίζουν ποσοστά σε συγκεκριμένα μέσα.
  Οι εθνικοί κανόνες στους οποίους αναφερόμαστε περιλαμβάνονται στο άρθρο 180 του ν. 4261 και επικολλούμε τον σχετικό σύνδεσμο
  https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=CAFD1120775586C0.346526C9506188&version=2014/05/05

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:19 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

  Στο άρθρο 19 (παρ.6α), γίνεται χρήση της φράσης «ΙΕΣΠ το οποίο διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά καθεστώτα», χωρίς όμως πουθενά προηγουμένως να έχει διευκρινιστεί ότι τα ημεδαπά ΤΕΑ μπορούν να διαχειρίζονται περισσότερα του ενός συνταξιοδοτικά καθεστώτα και υπό ποιες προϋποθέσεις

  Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης προτείνει να επιτρέπεται στα ημεδαπά ΤΕΑ η διαχείριση περισσοτέρων συνταξιοδοτικών καθεστώτων, εφόσον υφίσταται σχετική καταστατική προσθήκη και πρόβλεψη των όρων λειτουργίας κάθε καθεστώτος ξεχωριστά.