Άρθρο 44 Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται κατόπιν αιτήσεως σε μέλη και δικαιούχους (Άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Κατόπιν αιτήσεως μέλους ή δικαιούχου ή των εκπροσώπων τους, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχει τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:
α) τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 ή, εάν ένα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι υπεύθυνο για περισσότερα του ενός συνταξιοδοτικά καθεστώτα, τους λογαριασμούς και τις εκθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο συνταξιοδοτικό καθεστώς του,
β) τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 30,
γ) τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των προβολών σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:53 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 44 χρησιμοποιείται η ορολογία «ετήσιοι λογαριασμοί» η οποία δεν είναι δόκιμη στο πλαίσιο της υφιστάμενης ελληνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου θα προτείναμε ως Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης την χρήση του όρου «οικονομικές καταστάσεις».