Άρθρο 11: Σπουδές

 1. α) Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ απονέμουν τίτλους σπουδών Τμημάτων ή μονοτμηματικών Σχολών μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενιαίου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο δύναται να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Εκπαιδευτικών Μονάδων (Ε.Μ.).

β) Οι Ε.Μ. ισούνται με το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικής διδασκαλίας, εργαστηριακής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης υπό μορφή θεμάτων, εργασίας πεδίου και άλλων εφαρμοσμένων μεθόδων διδασκαλίας και εξετάσεων εντός του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των ωρών που αντιστοιχούν στον επιπλέον φόρτο εργασίας του φοιτητή, ο οποίος υπολογίζεται κατ’ ελάχιστα ίσος με το σύνολο των ωρών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.    

γ) Ο αριθμός των Ε.Μ., ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, εκπεφρασμένος σε ώρες αποτυπώνει τον μέσο χρόνο εργασίας του φοιτητή για το εξάμηνο αυτό. Για τη συνολική διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων προσαυξανόμενος με τον αριθμό τεσσάρων (4) εβδομάδων εξεταστικής περιόδου.

δ) Ο αριθμός των Ε.Μ. ενός εξαμηνιαίου μαθήματος διαιρούμενος διά του αριθμού τριάντα (30) αποτελεί τις Ισοδύναμες Εκπαιδευτικές Μονάδες (Ι.Ε.Μ.) του μαθήματος, οι οποίες ισοδυναμούν με τις πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για το μάθημα αυτό.

 1. 2.    Οι τίτλοι πτυχίων ή διπλωμάτων που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Σπουδών σε Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή Α.Ε.Ι. κατατάσσονται με βάση τη διάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Ι.Ε.Μ. ως κατωτέρω:

α) Τα πτυχία ή διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο από πέντε έτη, με 300 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ., αναγνωρίζονται ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master: Master of Science) στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής και κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

β) Τα πτυχία ή διπλώματα που απονέμονται από Α.Ε.Ι. κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο με τέσσερα έτη κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και είναι ισοδύναμα με πτυχία Bachelor στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής.

γ) Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με 75 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ., το οποίο ισοδυναμεί με Master of Science στην ειδίκευση και αποτελεί πρόσθετο προσόν και όχι προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος της περίπτωσης β’ του παρόντος άρθρου,  κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Η αναγνώριση για την περίπτωση α’ του παρόντος άρθρου επέρχεται κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα διαπιστώνει την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. στην ανωτέρω διάταξη. Κατόπιν της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο τίτλος σπουδών Integrated Master (Master of Science) θεωρείται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος. Τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον ανωτέρω τίτλο δεν δύνανται να τύχουν αναδρομικής χρήσης ιδίως προς αμφισβήτηση κατακυρώσεων διαγωνισμών ή επιδικάσεως αναδρομικών επιδομάτων, μισθών ή αποζημιώσεων.

 • 24 Ιουνίου 2015, 18:39 | Κώστας Δημητρίου

  Ένα από τα ιδιαίτερα σοβαρά θέματα λόγω της ύπαρξης πολλών Ελλήνων που σπούδασαν σε διάφορα αει της αλλοδαπής (που δεν είναι κατ’ ανάγκην και το καλύτερο) είναι αυτό που συμβαίνει με τις τριετείς σπουδές στο εξωτερικό (στα αει αυτά) που δίνουν ως πτυχίο το γνωστό bachelor και με το οποίο έρχονται στην Ελλάδα και απαιτούν την αναγνώριση της αξίας του πτυχίου τους με το αντίστοιχο ελληνικού αει τετραετούς φοίτησης ->

  Επειδή το μείζον είναι η οχύρωση των Ελλήνων φοιτητών και των ελληνικών δημοσίων αει, καλό θα είναι ακόμα και με προσθήκη ενός ακόμα εκπαιδευτικού έτους στα προγράμματα σπουδών, να χορηγείται ως πτυχίο ελληνικού αει και το bachelor και φυσικά και το master και φυσικά πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα να έχει κάποιος μόνο με master -λ.χ. να μην είναι δυνατό να λάβει άδεια δικηγόρου αν δεν έχει ολοκληρώσει πενταετές πρόγραμμα σπουδών (με σπουδές πρώτης βαθμίδας και ειδίκευση επιστημονική)

  Και βεβαίως ως μεταβατική διάταξη να προβλέπεται ειδικά για τους πτυχιούχους παλαιών ετών εξομοίωση χωρίς άλλη προυπόθεση.

 • 24 Ιουνίου 2015, 17:51 | Στέλιος Παναγούτσος

  Ευτυχώς δεν καταργούνται οι πιστωτικές μονάδες διότι θα δημιουργούσαμε προβλήματα αναγνώρισης. Βέβαια αλλάζουν όνομα, αλλά αυτό είναι συνηθισμένο στις μέρες μας.

 • 24 Ιουνίου 2015, 17:07 | Μαριλένα Σιούντρη

  Κύριε Υπουργέ
  θέλω και εγώ με την σειρά μου να αναφερθώ στο θέμα που υπάρχει σε εκκρεμότητα από το 2009 για τους πτυχιούχους του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαικό Πολιτισμό» του ΕΑΠ.
  Έχω αποφοιτήσει από το 2010 και ακόμη περιμένω να ενεργοποιηθεί το ΠΔ του 2009. Γιατί στερείτε από εμάς τα στοιχειώδη επαγγελματικά δικαίωματά μας, θέτοντας μας στο περιθώριο?
  Προς αποκατάσταση αυτού είναι αναγκαία η ένταξη τους στις ΠΕ10, ΠΕ13 και ΠΕ33. Είναι αναγκαίο να αποκατασταθούν οι χιλιάδες απόφοιτοι του και να μην κρεμάνε απλά στον τοίχο το πτυχίο ενός δημόσιου ΑΕΙ.
  Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να αποκαταστήσετε αυτήν την εκκρεμότητα και να ισχύσει τελικά το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009. Σύμφωνα με αυτό, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών «κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας μπορούν να απασχοληθούν σε κλαάδους όπως:
  α) Η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση, β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, σε όλες τις εκφάνσεις του, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομεέα, γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα».
  Στο ίδιο αάρθρο, αναγράφεται ότι οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών «μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς:
  α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους,
  (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΔ)
  β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και
  γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα».
  Συναφές πρόγραμμα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και δίνει στους απόφοιτους του το δικαίωμα να διδάσκουν στην ΔΕ εδώ. Εμείς ως απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου γιατί στερούμαστε αντίστοιχου δικαιώματος?

  Με εκτίμηση,
  Μαριλένα Σιούντρη
  (Απόφοιτη του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπακό Πολιτισμό» του ΕΑΠ)

 • 24 Ιουνίου 2015, 16:57 | George

  Όσοι απόφοιτοι των ελληνικών πολυτεχνείων προτείνετε μέσω του νομοσχεδίου περεταίρω κλείσιμο του επαγγέλματος, σας υπενθυμίζω τα εξής:

  1) αρμόδιος είναι ο ισχύοντας νόμος 4254. Και όχι το ΥΠΕΠΘ (το έλεγε και χρόνια το ΤΕΕ οτι το ΥΠΕΠΘ δεν εχει δουλεια)
  2) ενας απόφοιτος 4ετούς φοιτησης με πραγματικό MSc, έχει περισσότερες μονάδες και περισσότερη εξειδίκευση από το γενικό 5ετές.
  3) πουθενά στον κόσμο απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης δεν αποκλείονται από την άσκηση επαγγέλνματος και μαλιστα την ΙΣΟΤΙΜΗ. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτο γίνεται με Αντισταθμιστικά μέτρα (εμπειρία, πιστοποιησεις, μεταπτυχιακα)
  4) Τα 5ετή στην Γερμανία έχουν «σπάσει» σε 3+2 γιαυτό και τα παλιά πηραν μαστερ στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ… ως μεταβατικό στάδιο. Τα ΕΔ των 5ετών δε διέφεραν από τα ΕΔ των άλλων ιδρυμάτων ούτε παλια ούτε τώρα
  5) κάθε διαχωρισμός αποφοίτων «προς τα κάτω» ειναι πατέντα, αλλιώς θα πρέπει να διαχωριστεί και ο ΑΤΜ 3ετούς φοίτησης. Όπως επίσης θα πρέπει να διαχωριστεί ο απόφοιτος παιδαγωγικών και γυμναστικών ακαδημιών ΠΡΙΝ την ανωτατοποίησή τους.

 • 24 Ιουνίου 2015, 15:08 | ΧΡΥΣΑ ΜΑΡΑΣΛΗ

  Η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Ελληνικού πολιτισμού στο ΕΑΠ.Ο παγκόσμια επιτυχημένος θεσμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα συστηματικά υποβαθμίζεται, γιατί προπτυχιακά προγράμματα με ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟ κόστος φοίτησης και μεγάλο βαθμό δυσκολίας για την ολοκλήρωση των σπουδών προσφέρουν ελάχιστες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας εώς και ανύπαρκτες.Αναγνώρıση των δικαιωμάτων των αποφοίτων του Ελληνικού Πολιτισμού και καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού,με την δημιουργία ανάλογης κατηγορίας ΠΕ και να αναγνωριστεί επιτέλους το δικαίωμα διδασκαλίας και τα δικαιώματα εργασίας ως ξεναγοί. Δεν έχει νόημα να αναγνωρίζεται μόνο σε κάποιους ελάχιστους διαγωνισμούς το δικαίωμα συμμετοχής ως διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ.

 • 24 Ιουνίου 2015, 12:22 | Άκης

  Αυτό το νομοσχέδιο ικανοποιεί τις θέσεις του ΤΕΕ, τίποτα άλλο, το καημό τους να βαφτιστούν δήθεν ανώτεροι με MSc που ήδη με ένα πτυχίο έχουν 5-6 επαγγελματικά δικαιώματα. Γίνετε αναφορά για τους πτυχιούχους ΤΕΙ πληροφορικής ως εκπαιδευτικοί ΠΕ20, αν πρέπει να αντιμετωπίζονται στο ίδιο βαθμό με τους «Πολύμηχανικούς» των πολυτεχνείων … μα σπουδάσατε στο πολυτεχνείο για να γίνετε εκπαιδευτικοί; ή επιστήμονες;
  Επίσης αγανακτήσαμε να βλέπουμε κάθε φορά με την αλλαγή κυβέρνησης αλλαγή ονομάτων υπουργείων που κοστίζουν κιόλας στο κράτος (είτε δεξιά κυβέρνηση είτε αριστερή που βιώνουμε τώρα) είτε από ένα νομοσχέδιο για την παιδία που δήθεν διορθώνουν τις αδικίες των προηγούμενων …

 • 24 Ιουνίου 2015, 12:20 | Καθ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ

  Εδώ πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ότι η αντικατάσταση της έννοιας και του επί ευρωπαϊκού επιπέδου καθιερωμένου πλέον όρου των «πιστωτικών μονάδων» (credits) με τις «εκπαιδευτικές μονάδες» (Ε.Μ.) και τις «ισοδύναμες εκπαιδευτικές μονάδες» (Ι.Ε.Μ.) θα οδηγήσει αναγκαστικά σε αναντιστοιχία και σύγχυση για τους τίτλους μας στο εξωτερικό, θα επηρεάσει δε αρνητικά την αμφίδρομη κινητικότητα φοιτητών από και προς Ελλάδα και τη λειτουργία προγραμμάτων όπως το ERASMUS. Το εδάφια γ) και δ) δεν λύνουν το πρόβλημα, αφού καθορίζουν τελικά αυθαίρετη αντιστοιχία-εξίσωση των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (credits) με τις εδώ επινοούμενες «εκπαιδευτικές μονάδες» (Ε.Μ.) και «ισοδύναμες εκπαιδευτικές μονάδες» (Ι.Ε.Μ.). Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οποιαδήποτε άλλη λύση πλην της διατήρησης του όρου και της έννοιας των «πιστωτικών μονάδων» (credits) θα βλάψει τις διαπανεπιστημιακές μας σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πέραν αυτού.

 • 24 Ιουνίου 2015, 10:52 | ΑΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

  Για άλλη μία φορά καλούμαστε να διαβουλευτούμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρά προβλήματα στο θέμα της παιδείας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των σπουδαστών του Ανοικτού Πανεπιστημίου χρονίζουν, και κανένας υπουργός Παιδέίας δεν αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα σοβαρά.Οσο όμως χρονίζει ένα πρόβλημα τόσο πιο δύσκολη είναι η διαδικασία επίλυσης του.

  Κύριοι ,

  Απαξιώνεται το θεσμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου, διαιωνίζοντας τα προβλήματα με τη Διοίκηση και τις Πρυτανικλες Αρχές, και με το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων. Σε ποιά χώρα έχετε δει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας? Ενα σύγχρονο θεσμό που παράγει αξιόλογη εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα σπουδών, με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές σε λίγα χρόνια θα τον καταργήσετε.

 • ΘΕΜΑ: Αναγνώριση Π.Ε για τους αποφοίτους του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Ε.Α.Π
  Κύριε Υπουργέ

  Θέλω κι εγώ να συμπράξω στο αίτημα των πτυχιούχων του Ανοικτού Πανεπιστημίου του τμήματος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού για Π.Ε στην εκπαίδευση
  Το πτυχίο του ΕΠΟ καλύπτει με πλήρη τρόπο τη Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης η οποία θεωρείται ακρογωνιαίας σημασίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ελλάδας. Από το 2003 με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. για την υποχρεωτική εκπαίδευση υιοθετήθηκε η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και επιχειρήθηκε η διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων. Η πρόταση αυτή ενισχύθηκε με τα Π.Σ. του Νέου Σχολείου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που εκπονήθηκαν κατά το διάστημα 2010 – 2011.

  Το δεδομένο αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009. Σύμφωνα με αυτό, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών «κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως: α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση κ.α
  Στο ίδιο άρθρο,αναγράφεται ότι οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών «μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς:
  α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους…»

  Κατ αυτόν τον τρόπο, θεωρώ ότι οι πτυχιούχοι του ΕΠΟ μετά το πέρας των σπουδών τους έχουν μελετήσει πολυδιάστατα ό,τι συνθέτει τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και ως εκ τούτου έχουν αποκτήσει υψηλού επιστημονικού επιπέδου:
  Δεξιότητες διαθεματικής έρευνας, ταξινόμησης και σύνθεσης υλικού. Δεξιότητες εμβάθυνσης των δυναμικών των κοινωνικοοικονομικών συγκυριών οι οποίες μετασχηματίζονται σε ζώσες δυνάμεις αλλαγής.
  Δεξιότητες πολυπρισματικής αντίληψης που κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις του Πολιτισμού, στον τομέα της Επιστήμης, της Οικονομίας, της Θρησκείας και της Εκπαίδευσης, της Φιλοσοφίας, της Ανθρωπογεωγραφίας, της Τέχνης, της Ιδεολογίας απο την αρχαιότητα έως σήμερα.
  Δεξιότητες σύνθεσης και εμβάθυνσης στο γραπτό λόγο με παραγωγή υψηλής συνθετικής σκέψης.
  Δεξιότητες σύνδεσης της γνώσης με την ατομική και την κοινωνική χειραφέτηση, με την αποδοχή της διαφορετικότητας στο πλαίσιο του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος.
  Κατά συνέπεια θεωρώ ότι οι πτυχιούχοι του ΕΠΟ ανήκουν στον πυρήνα της σύγχρονης Διαθεματικής Εκπαίδευσης και γι αυτό το λόγο δικαιούνται το ΠΕ το οποίο η πολιτεία είχε δεσμευθεί ότι θα τους δώσει μέσα απο το ΦΕΚ του 2009.
  Ευχαριστώ
  Με εκτίμηση
  Εύη Δημητροπούλου, φοιτήτρια ΕΠΟ

 • 24 Ιουνίου 2015, 09:30 | Ιωαννης Κ.

  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΑΠ (ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ)

  Κ. Υπουργέ,
  Θα ήθελα και εγώ όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοί μου να παρέμβω ώστε να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα με τα επαγγελματικά δικαιώματα της σχολής μας. Είμαι απόφοιτος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, με ειδικές γνώσεις γύρω από θέματα τόσο καίρια για την πολιτιστική μας κληρονομιάς και δεν μπορώ να ασχοληθώ με το αντικείμενο που αγαπώ και σπούδασα. Οι απόφοιτοι των ΕΠΟ και ΕΛΠ μπορούν να εργαστούν και να χειριστούν άρτια τα θέματα που άπτονται της Ιστορία και του Πολιτισμού μας. Αγωνιζόμαστε για αυτό μας το δικαίωμα και περιμένουμε μια λύση.
  Σας Ευχαριστούμε, με εκτίμηση.

 • 24 Ιουνίου 2015, 09:10 | ΜΕΚΡΙΖΗΣ ΑΤΑΥΡΟΣ

  @@ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ@@
  Ο μυθος των επιστημόνων τωρα

  Η κυρία Μαρία Ευθυμίου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
  Το πράγμα ξεκινάει από την ανατροπή των αξιών και των προτεραιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης που προηγούνται της Ανώτατης. Πριν από τριάντα – και πάνω – χρόνια το άλλοτε εντατικό, αυστηρό και απαιτητικό ελληνικό σύστημα Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανατράπηκε.
  Στη θέση του υιοθετήθηκε ένα σύστημα χαλαρό, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας πολύ λιγότερες ώρες, αποστηθίζουν αντί να σκέπτονται και προάγονται -ανεξαρτήτως απόδοσης και φυσικής παρουσίας στο σχολείο – όλοι συλλήβδην και μάλιστα με υψηλούς βαθμούς. Μετά από αυτό, για να εισέλθουν στο Πανεπιστήμιο, εξετάζονται σε πεπερασμένο αριθμό ορισθέντων θεμάτων που έχουν αποστηθίσει και έτσι επιτυγχάνουν τελικά να εγγραφούν σε κάποιο από τα κατεσπαρμένα ανά τη χώρα εκατοντάδες Τμήματα ΑΕΙ σχεδόν όλοι – «κουτσοί, στραβοί στον Αγιο Παντελεήμονα».

  Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι των ελληνικών ΑΕΙ που από δεκαετίες έχουν κληθεί να δουλέψουν με το ανθρώπινο υλικό που προέρχεται από αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μοιάζει να έχουν ακόμη συνέλθει και κατατάξει το μέγεθος της αμάθειας που εξ αυτού αντιμετωπίζουν. Κάθε τόσο κάποιος θα αναρωτηθεί μήπως θα έπρεπε να αλλάξουν τα κριτήρια εισαγωγής στα Πανεπιστήμια ή μήπως – με δεδομένες τις διαμορφωμένες πια πραγματικότητες της Μέσης Εκπαίδευσης – τα ελληνικά Πανεπιστήμια θα έπρεπε να οργανώσουν ένα προκαταρκτικό επιπλέον έτος εκπαίδευσης ώστε να διδαχθούν οι νεοεισελθόντες φοιτητές κάποια έστω από τα βασικά που θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν και να αποκτήσουν έναν πρώτο δρόμο κριτικής σκέψης προτού προχωρήσουν για τα περαιτέρω.

  Ωστόσο τίποτε από αυτά δεν έχει συμβεί. Με αποτέλεσμα μπροστά στο μέγεθος της αμάθειας (και στα δεκάδες γραπτά στα οποία αναξιοπρεπώς αναγράφεται το κλασικό «Είναι το τελευταίο μου μάθημα. Σας παρακαλώ, δείξτε επιείκεια» / στους ύποπτα πολλούς φοιτητές που δηλώνουν πως «πάσχουν από δυσλεξία» ώστε να τύχουν ειδικής μεταχείρισης / στις εκτεταμένες αντιγραφές / στα «Γραφεία Υποστήριξης» που παρασιτούν περί τα Πανεπιστήμια συγγράφοντας έναντι αμοιβής από σεμιναριακές εργασίες ως διατριβές) πολλοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να κάνουν – περισσότερο ή λιγότερο – εκπτώσεις στο έργο της πιστοποίησης των γνώσεων των φοιτητών τους. Κάποιοι παραμένουν αταλάντευτα απαιτητικοί δίνοντας, έστω και μοναχικά, το στίγμα της σοβαρότητας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αλλοι υποφέρουν μεν για την έκπτωση των πραγμάτων αλλά, θεωρώντας την κατάσταση δεδομένη και αθεράπευτη, βάζουν νερό στο κρασί τους προβιβάζοντας – αξίζουν, δεν αξίζουν – τους περισσότερους. Τέλος, άλλοι ούτε υποφέρουν ούτε χολοσκάνε παρά προβιβάζουν – για να ξεμπερδεύουν – όλους ή σχεδόν όλους με το απλό σκεπτικό: «Εγώ θα διορθώσω την κατάσταση; Αμ δε!..»

  Το κείμενο που διάβασα παραπάνω βαζω στοίχημα περιγράφει πάρα πολλούς αντιγραφείς που με το περας των «σπουδών» τους βγάινουν στα παράθυρα και μας κάνουνβ μάθημα.

  Τα πτυχία της ΙΤΑΛΙΑΣ (δεν λεω για βουλγαρία ρουμανία δεν γνωρίζω προσωπικα) που αγγαλιάζουν ανθρώπους που το λύκειο κατάφεραν να το βγάλουν δυο φορες μετεξεταστέοι στην τελευταία τάξη, περασαν με παννελαδικές?
  Τους δίνουν πτυχίο που η αναγνώριση ερχεται-οταν αυτόματα? (οικονομικές σχολές-δικατσα)Αυτοί εδωσαν πανελλαδικές?
  Μας μιλάνε πολλοί απο αυτούς εδω μεσα

  ΑΥΤΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ?

  Τα ΙΕΚ δινουν πανελλαδικές για να πάρουν δίπλωμα, οι οποίες δεν εχουν αμφισβητηθεί για την δυσκολία τους απο κανένα. Τα παοτελέσματα συνταρακτικά. 7-9 στους 100!!!!!! παιρνει πιστοποίηση οταν γινει..

  Επειδη όλα τα υπουργεία ειναι στελεχωμένα απο ανθρώπους που πήραν πτυχία χωρίς να περάσουν απο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ και μας μιλάνε αυτοί για τα ΙΕΚ (ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ ΠΟΤΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ)

  μας μιλάνε και κάποιοι άλλοι που περασαν με λευκες κολλες σε σχολές και μιλανε και αυτοί για πανελλαδικές!!!!

  Για όλους αυτούς

  Κυριε υπουργέ, ιδρυση πανεπιστημιακών ΙΕΚ για συνεχιση των σπουδών το μεγιστο ενα ετος , οχι περασμα στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΥΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΧΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΜΕ ΤΕΕ -ΤΕΛ ΣΕΚ-ΠΕΚ ΤΕΚ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΣΕ ΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ

  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ)ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

 • 24 Ιουνίου 2015, 07:19 | ΘΩΜΑΣ ΣΥΡΟΣ

  Όσο αφορά στο σχόλιο «23 Ιουνίου 2015, 13:18 | Ταμβακιδης Στελιος», θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αναφορά και σαφής διάκριση των Μεταπτυχιακών τίτλων Σπουδών που απονέμονται από Ελληνικά Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία έχουν αξιόπιστα και πολύ αυστηρά Προγράμματα Σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών με υποχρεωτική ως επί το πλείστον παρακολούθηση των μαθημάτων σε σχέση με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εξωτερικού που είναι ετήσιας φοίτησης (9 μηνών). Έτσι, με την εξίσωση των Μεταπτυχιακών και την προσμέτρηση τους «ως επιπλέον χρόνος» για την κατάταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων στο Ενιαίο Μισθολόγιο, υπάρχει κατάφωρη αδικία και ανισονομία σε βάρος των κατόχων Μεταπτυχιακών τίτλων διετούς φοίτησης. Άρα για ακόμη μία φορά δεν εφαρμόζεται η αρχή του ενιαίου μισθολογίου ίδια προσόντα/ίση αμοιβή. Θα πρέπει επομένως να γίνει μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση πάνω στο θέμα αυτό κάνοντας σαφή διάκριση και στους Μεταπτυχιακούς τίτλους Σπουδών και αναγωγή των Προγραμμάτων Σπουδών ανάλογα με τις Διδακτικές μονάδες που αυτά έχουν.

 • 24 Ιουνίου 2015, 02:11 | Δ.Α

  Γράφω τα παρακάτω με αφορμή την νομική κατοχύρωση ως MSc του διπλώματος πενταετών σπουδών μηχανικού από τα ελληνικά πολυτεχνεία και την συσχέτιση με τα επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πτυχιούχοι μηχανικοί των ΤΕΙ.
  Από το 1983 με τον ιδρυτικό νόμο των ΤΕΙ η πάγια θέση της πολιτείας για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕΙ είναι κάνω πως δεν ξέρω ότι υπάρχουν. Η υποχρέωση από τον νόμο έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στα τμήματα μηχανικών των ΤΕΙ σε χρονικό διάστημα εξαμήνου από τη στιγμή που θα λάμβανε πτυχίο ο πρώτος απόφοιτος δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα και εμποδίστηκε με όλο το θράσος και το μένος των συντεχνιών. Παρότι το 100% της επαγγελματικής ύλης του μηχανικού στην ψωροκώσταινα καλύπτεται πλήρως από τα προγράμματα σπουδών μηχανικού στα ΤΕΙ οι απόφοιτοι είναι μόνο στον τίτλο μηχανικοί και δεν μπορούν να εργαστούν με κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού ενώ επιπλέον προσκρούουν και στις εκάστοτε διαθέσεις των κρατικών λειτουργών που στις θέσεις ευθύνης και ελέγχου και διοίκησης είναι σχεδόν αποκλειστικά διπλωματούχοι μηχανικοί.(ήδη τρέχουν καταδικαστικές αποφάσεις του ΣΤΕ για τη μη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων, έπεται και συνέχεια)
  Η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει φροντίσει ούτε να τους εξασφαλίσει ασφάλιση στο επαγγελματικό ταμείο των μηχανικών ενώ στην προσπάθεια να συντηρήσει το ευγενές προβάδισμα στους διπλωματούχους συνεχίζει να εκδίδει εξαμβλώματα όπως το ΠΔ 100 για τους ενεργειακούς επιθεωρητές όπου ο Χ διπλωματούχος e.g τοπογράφος «κος Ασχετίδης» μετά από το σεμινάριο υπογράφει ενεργειακή επιθεώρηση σε πυρηνικό εργοστάσιο και ο μηχανολόγος απόφοιτος ΤΕΙ (πολλές φορές και με ΜSc ή PhD) καμαρούλες μια σταλιά ούτε καν μαγαζιά. Ακολουθεί την ιερά παράδοση της χώρας όπου ο Διπλωματούχος από λήψη διπλώματος υπογράφει τα πάντα ακόμα και επαγγελματική ύλη και άλλων συνδιπλωματούχων e.g πολιτικοί μηχανικοί των αρχιτεκτόνων (ανάλογα με την ιστορική εξέλιξη και ισχύ της επαγγελματικής ομάδας στο χώρο των διπλωματούχων). Χάπια για τον πόνο του άλλου δίνονται στις υπόλοιπες άλλες ειδικότητες όπουπ.χ ο διπλωματούχος ηλεκτρολόγος υπογράφει τα πάντα από μηχανολογικά και ο μηχανολόγος τα πάντα ηλεκτρολογικά (όταν ο μηχανολόγος ΤΕΙ δεν υπογράφει ηλεκτρολογική μελέτη ούτε για μια πρίζα),για να κρατήσει μια θέση σε μια στρεβλή αγορά υπηρεσιών μηχανικού όπου επαναλαμβάνω το 100% είναι επαγγελματική ύλη μηχανικού απόφοιτου ΤΕΙ. Τώρα η πολιτεία ετοιμάζεται να κοτσάρει άλλο ένα handicap στους μηχανικούς ΤΕΙ με την προσφορά του έξυπνου μάστερ στα Πολυτεχνεία.
  Διαβάζω ένα σωρό σχόλια διπλωματούχων ή pro-διπλωματούχων για την υπεροχή των σπουδών στα πολυτεχνεία την ανάγκη και το δίκαιο αναγνώρισης των πενταετών σπουδών ως master κλπ. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι είναι είτε φοιτητές –άρα με μικρή εμπειρία του κόσμου της μηχανικής και των έργων, είτε δημόσιοι υπάλληλοι διπλωματούχοι ( συχνά επίσης με μικρή εμπειρία του κόσμου της μηχανικής και των έργων) που κυρίως τους ενδιαφέρει να αυξήσουν κατά το μισθό τους, να ανελιχθούν σε θέσεις υποσκελίζοντας άλλους πτυχιούχους και ίσως κατόχους πραγματικών MSc
  Θα προσθέσω τα σχόλια μου
  Το κλασσικό επιχείρημα της υπεροχής των διπλωματούχων λόγω της βαθμολογίας εισαγωγής τους στις πανελλαδικές είναι καλό διότι αυτό εξασφαλίζει θεωρητικά αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό φοιτητών στα πολυτεχνεία συνεχώς. Ωστόσο υπάρχουν και τα προγράμματα σπουδών και η ζωή του κάθε ανθρώπου ως δυναμικά εξελισσόμενο σύστημα
  Αλλά η ίδια η σκληρή ζωή καταρρίπτει το κλασσικό επιχείρημα διότι όπου υπάρχουν κλειστές περιοχές ανταποκρίνεται ως εξής:
  α)Να θυμηθούμε ότι σχεδόν το 60% των μελών ΤΕΕ είναι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων που είτε απέτυχαν είτε δεν έδωσαν καθόλου πανελλαδικέςεξετάσεις .( το γνωστό ανέκδοτο : πέρασα λίγο μακριά –Βουλγαρία ,Αγγλία , Ιταλία κλπ) Αυτοί τελικά τι είναι «ηλίθιοι κατάλληλοι για τα ΤΕΙ» αλλά με επαγγελματικά δικαιώματα διπλωματούχων? Γιατί τότε «χαρακτηρίζονται» οι πτυχιούχοι ΤΕΙ διοικητικά και νομικά αλλά και κοινωνικά ως πολίτες β’ κατηγορίας?(Ο γνωστός ρατσισμός για τον «Τεϊτζή» «Τεχνολόγο» κλπ)
  β)Και τι γίνεται με τις Πολυτεχνικές σχολές της επαρχίας που έχουν χαμηλότερες βάσεις από τμήματα ΤΕΙ μηχανικών πχ των Αθηνών, Γιατι αυτές οι σχολές απολαμβάνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα πχ με τους απόφοιτους του ΕΜΠ και τώρα προτείνεται και απόδοση master?
  γ)Το οικονομίστικό process των πανελλαδικών όπου οι βάσεις αυξάνονται με τη ζήτηση και η ζήτηση είναι απόρροια της ποιότητας της σχολής αλλά και της θέσης ισχύος των αποφοίτων στη ζωή (οικονομία) του τόπου (πάλαι ποτέ, αλλά η Αγία Τριάς: γιατρός –δικηγόρος –μηχανικός- πληγές του Φαραώ για την ελληνική κοινωνία, καλά κρατεί).Τα τελευταία χρόνια όμως με τον σταθερό μισθούλακο σε πρώτη ζήτηση έχουμε δεί τρομερή αύξηση της ζήτησης για τα επιστημονικά πεδία του αστυφύλακα και του υπαξιωματικού. Τώρα με την κρίση αν υπήρχε σχολή αστυφυλάκων στο ΕΜΠ (είναι και δίπλα στο Γουδί…) θα είχε ψηλότερες βάσεις από τους Ηλεκτρολόγους
  δ) Ο απόφοιτος Πολυτεχνείου που έγινε δεκτός σε πραγματικό πρόγραμμα MSc εδώ ή στο εξωτερικό είναι τι ακριβώς
  Το μυστικό κύριοι είναι το πρόγραμμα σπουδών . Αυτό κάνει τον μηχανικό (Αυτόν που θα εξελιχθεί επαγγελματικά σε μηχανικό).Τα πολυτεχνεία πιστεύουν ότι μηχανικός γίνεσαι σε πέντε χρόνια: με γεια τους και χαρά τους! Τα ΤΕΙ έχουν προγράμματα σπουδών μηχανικού σε 4 χρόνια και παλαιότερα σε 3,5 ( όπως και το Ε.Μ. Πολυτεχνείο μεχρι το 1975 για τους διπλωματούχους τοπογράφους ναι 3,5 έτη , για να μην ξεχνιόμαστε).Άλλα Πανεπιστήμια στο εξωτερικό δίνουν πτυχίο μηχανικού σε 3 χρόνια και άλλα πτυχίο προχωρημένων σπουδών σε 4 (ΜEng).Βεβαίως χώρες που ακολουθούσαν το σύστημα πενταετών σπουδών μηχανικού όπως η Γερμανία και η Ιταλία ακολουθούν πλέον τους κύκλους Μπολόνια πτυχίου μεταπτυχιακού(3+2 ή 4+1). Θέλουν εδώ τα Πολυτεχνεία 5 ΟΚ .Όμως το MSc της αυτοεκπληρούμενης προφητείας είναι κάτι άλλο και αφορά διαφορετικό ακαδημαϊκό επίπεδο και προορισμό, όποιος έχει ακολουθήσει ένα πρόγραμμα MSc γνωρίζει καλά τη διάρθρωση και τις απαιτήσεις του που είναι διαφορετικές και οδηγούν σε διαφορετικές ατραπούς από αυτές του πτυχίου. Επίσης και τα προγράμματα σπουδών υπόκεινται σε αξιολόγηση. Δείτε τις εκθέσεις της ΑΔΙΠ , για τμήματα και σχολές Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και ΤΕΙ και θα καταλάβετε περισσότερα για το δάσος της ελληνικής τριτοβάθμιας .Υπάρχουν επίσης και άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες αξιολόγησης με διεθνή αποδοχή που αφορούν αξιολόγηση του ερευνητικού έργου δημοσιεύσεων κλπ.
  Με κανένα τρόπο δεν αμφισβητώ την επάρκεια των ελληνικών πολυτεχνείων. Απλώς αναφέρω ότι μπορεί να μην είναι οι μόνοι επαρκείς .Υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα και αυτοί σε δικαιώματα που προκύπτουν με βάση τις σπουδές τους.
  Εδώ όμως οι «έξυπνοι» ψάχνουν να βρουν την εύκολη λύση για να έχουν οικονομικό όφελος και προπορεία εξέλιξης στο Ελληνικό δημόσιο. (Master and servant κατά το γνωστό άσμα). Δεν καταλαβαίνουν ότι «παρήλθαν οι χρόνοι,διότι «το Ταμείον είναι μείον».
  (βέβαια η υποδομή τέτοιων κινήσεεων με μαεστρία έχει στηθεί από παλιά: όταν ζητά η πολιτεία (βλέπε Πολυτεχνεία) εδώ και χρόνια για αντιστοίχιση σπουδών εξωτερικού με Πολυτεχνείου εδώ Msc ( συγκεκριμένων) και BSc για απόφοιτους που έρχονται από το εξωτερικό (…Aγγλία), Βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει αναγκαστεί να το παρακάμψει και εγγράφει «αβέρτα» BSc στο ΤΕΕ…
  Αλλά:
  Η κατάταξη στο εθνικό πλαίσιο προσόντων που παρεμπιπτόντως δεν έχει ακόμη νομική υπόσταση: Αλλά με θράσος περιγράφεται η κατάταξη των «εν μία νυκτί μαστεράδων» στην κατηγορία 7- είναι μια άλλη υπόθεση. Εκεί που τα προγράμματα σπουδών αντιστοιχούν σε πάνω από 300ECTS-κατά τα ευρωπαϊκά ειωθότα -οδηγείσαι στην κατηγορία 7. Αλλά όχι με τίτλο MSc Ακούγεται και είναι φαιδρό: κάτοχος MSc χωρίς προπτυχιακό τίτλο.
  Σε κάθε περίπτωση αν ψηφισθεί ο νόμος ως έχει ,στο μέλλον τα θέμα του MSc θα καταπέσει και εδώ και εκεί (ΕΔΑΔ κλπ.) Όσο για τα περί αναδρομικής ισχύος του μάστερ με περιοριστικούς όρους είναι απλώς για γέλια.
  Σημαντικό Η διατύπωση στο νομοσχέδιο ότι το πτυχίο BSc αντιστοιχεί σε 4ετείς σπουδές είναι μάλλον ύποπτη διαφόρων ερμηνειών σε σχέση με τα πτυχία ΤΕΙ και πιθανότατα βάση δημιουργίας επιπλέον προβλημάτων στους αποφοίτους μηχανικούς ΤΕΙ με προγράμματα 7 εξαμήνων σπουδών πριν το 2001 (Αλλά και στους μηχανικούς με τριετή Bachelor από το εξωτερικό .Παρόλο που υπάρχει νομική θωράκιση της ισοτιμίας των αποφοίτων ΤΕΙ πριν και μετά το 2001 με βάση τα παρακάτω:
  a.Τα ΤΕΙ χορηγούν τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (παρ. 3, άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, Ιδρυτικός νόμος των ΤΕΙ). Άρα δε γίνεται να σε εντάξουν στο επίπεδο 5 του ΕΠΠ, καθώς αυτό αφορά ανώτερες σχολές.
  b.Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ προ 2001 είναι τα ίδια με αυτά των πτυχιούχων μετά το 2001 ( περ. β΄, παρ. 6, άρθρο 6 του Ν.2916/2001).
  c. Στην εισηγητική έκθεση του 2001 γίνεται σαφής αναφορά ότι με τον νόμο αυτόν (σ.σ. ν2916/2001), » δεν επιχειρείται διαφοροποίηση μεταξύ των παλαιών και νέων πτυχίων ΤΕΙ που είναι ισότιμα, όπως ακριβώς τα ίδια παραμένουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών και νέων πτυχιούχων ΤΕΙ».
  d. Η ισοτιμία των πτυχίων ΤΕΙ πριν και μετά το 2001 έχει κλείσει τελεσίδικα με την 2028/06 απόφαση του Αρείου Πάγου.
  Όμως η προηγούμενη εμπειρία από τις πράξεις της Διοίκησης είναι εμπόδια, εμπόδια και πάλι εμπόδια στην άσκηση του (όποιου μέρους τους έχουν αφήσει) του επαγγέλματος για τους αποφοίτους ΤΕΙ , τα οποία καταλήγουν σε δικαστικούς αγώνες που τελεσιδικούν σε δεκαετίες .
  Συνεπώς:
  Όπως έγραψε και κάποιος άλλος:
  Είναι αναγκαία η τροποποίηση του σχεδίου νόμου ως εξής: «Τα πτυχία ή διπλώματα που απονέμονται από Α.Ε.Ι. κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με ελάχιστο χρόνο φοίτησης ίσο με τρία έτη και 180 ECTS κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και είναι ισοδύναμα με πτυχία Bachelor στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής….»

  Τώρα σχετικά με το επάγγελμα του μηχανικού –πολύ γενικά- food for thought αλλά μασημένη:
  Αν η κυβέρνηση της Αριστεράς θέλει να πορευτεί με σύμφωνα τις καλύτερες παραδόσεις της ας σταματήσει τη συμπόρευση των κυβερνώντων με τις συντεχνιακές λογικές γιατί αυτή η συμπόρευση είναι εγγύηση της καταστροφής και αυτή που συνετέλεσε για να φτάσει η χώρα εδώ που βρίσκεται. Πέρα από το εν λόγω νομοσχέδιο για την παιδεία ας προχωρήσει άμεσα:
  1)Στην συγκρότηση ενός επαγγελματικού επιμελητηρίου όλων των μηχανικών και στην απονομή βασικών επαγγελματικών δικαιωμάτων με τη λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος σε όλους Στη συνέχεια εξέλιξη μέσω ενός συστήματος ranking που περιλαμβάνει επαγγελματική εμπειρία, σοβαρές εξετάσεις πιστοποίησης και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Η κατηγοριοποίηση ειδικοτήτων πρέπει να γίνεται όχι με βάση το πτυχίο/δίπλωμα αλλά με τον τομέα έργων και μελετών στα οποία συμμετέχει πιστοποιείται εξειδικεύεται και αποκτά εμπειρία ο μηχανικός( σχετικά είναι γνωστόν τοις πάσι: η παρωδία εξετάσεων του ΤΕΕ την τελευταία 25ετία).
  2) Στην κατάργηση του διαχωρισμού ΠΕ ΤΕ και στην μισθολογική εξομοίωση τους( Αλήθεια ένας υπάλληλος με πρώτο πτυχίο ΤΕΙ και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο γιατί συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ΤΕ και όχι ΠΕ? Η τρέλα δεν πάει στα βουνά , ή μάλλον πάει στα συντεχνιακά βουνά που έχουν μαζευτεί και δεν κουνιούνται στο Δημόσιο).
  3) Στην αποσαφήνιση της επαγγελματικής ευθύνης του μηχανικού και στον ορισμό ενός συγκεκριμένου νομικού πλαισίου επαγγελματικής ευθύνης, εδώ που όλοι είναι υπεύθυνα ανεύθυνοι.
  4)Στην αλλαγή και εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής των ιδιωτικών και δημοσίων έργων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές (βλ. FIDIC )
  Στην αποσαφήνιση του φορολογικού πλαισίου και στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας και των ΚΑΔ που αφορούν στο επάγγελμα του μηχανικού
  Στο ξεκαθάρισμα των «υπογραφάκηδων» και των κατόχων πτυχίων ΜΕΚ που δεν ασκούν πραγματική δραστηριότητα αλλά νοικιάζουν υπογραφές και πτυχία.
  Ασφάλιση για όλους τους μηχανικούς της επαγγελματικής δραστηριότητας και όχι του τίτλου .Τέρμα οι σουβλατζήδες ή οι εκπαιδευτικοί με δίπλωμα μηχανικού που ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ.
  5) Αξιόπιστο σύστημα ελέγχου/προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των μηχανικών.
  6)Υποχρεωτικός έλεγχος στην ακαδημαϊκή μονάδα των διπλωματικών , πτυχιακών ,διπλωματικών εργασιών για master/διδακτορικό για πλαγιαρισμό με αξιόπιστα εργαλεία λογισμικού κατά τις διεθνείς πρακτικές. Το τι κυκλοφορεί στην επικράτεια με άλλοθι την ελληνική γλώσσα δε λέγεται, φαίνεται όμως από τα χάλια της χώρας
  7) Στη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης στον τομέα των επιστημών μηχανικού και σε ανθρώπους με πρώτο πτυχίο θετικής κατεύθυνσης πχ φυσικούς /μαθηματικούς /επιστήμονες Πληροφορικής/χημικούς που διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση μέσω μεταπτυχιακών σπουδών σε συγκεκριμένα και μόνο θέματα επιστήμης μηχανικού μετά από πιστοποίηση εξετάσεις και επαγγελματική εμπειρία.(και δεν εννοώ μόνο αυτούς του ΣΕΜΦΕ)
  Γίνεται σε ακαδημαϊκό επίπεδο γιατί όχι και σε επίπεδο επαγγέλματος: (Αυτό είναι απελευθέρωση επαγγέλματος!)
  Για παράδειγμα: Η πρόεδρος της ASHRAE την περιοδο 2010-2011 Lynn G. Bellenger,’ήταν μαθηματικός στο πρώτο πτυχίο της και με Msc στις επιστήμες και είχε τίτλο P.E., (Bachelor of Science in mathematics from Principia College and a Master of Science in environmental science from Rutgers University ).Eδώ ένας μαθηματικός με το ίδιο μεταπτυχιακό θα είναι για το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ απλώς γραφικός. .Σχετικά: Lynn G. Bellenger, P.E.. Ms. Bellenger serves as the President at American Society Of Heating Refrigerating And Air Conditioning Engineers Inc. (ASHRAE). She is a ASHRAE certified as a Building Energy Modeling Professional and a High Performance Building Design Professional. Αλλά τι ξέρουν τα Αμερικανάκια…
  Η αδιαφορία για την (μετα)-ρ-ρύθμισητων παραπάνω (που περιγράφονται χοντρικά και γενικά βέβαια λόγω χώρου και σκοπού) απλά θα συντηρήσει το ουσιαστικό αποτυχημένο σύστημα παραγωγής μηχανικών (και παραγωγής έργων) της χώρας αποτυχημένο με βάση και τα αποτελέσματα της οικονομίας και της εσωστρέφειας της χώρας στην τεχνολογία, καινοτομία, βιομηχανική παραγωγή την πολεοδομική απαξίωση την αισθητική καταστροφή του αστικού τοπίου την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και τις μη στρατηγικές πολιτικές παραγωγής ενέργειας την διαφθορά στο χώρο των κατασκευών, το αστείο κτηματολόγιο και το ανύπαρκτο δασολόγιο, ένα σύστημα προσοδοθηρίας ενάντια ουσιαστικά στη διαλαλούμενη και πολυτραγουδισμένη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο στήθηκε με βάση την μεταπολεμική ( και προπολεμική) διαπλοκή (μεγάλη αλλά και μικροδιαπλοκή) και τον συντεχνιασμό και ξεκίνησε ως δημοσιοϋπαλληλικό όχημα και σε μια κρατικοδίαιτη χώρα απλώθηκε ως μάστιγα παντού. Τα παραπάνω προφανώς και είναι αποτελέσματα χρόνων δεξιών πολιτικών και κληρονομιά του μετεμφυλιακού κράτους .Ας σταματήσει όμως και το «σώμα» της αριστεράς να βολεύεται με τις πρακτικές αυτές σε προσωπικό επίπεδο για το κυνήγι του επιούσιου και ας προβάλλει τομές και μεταρρυθμίσεις που αντιστοιχούν στην ιδεολογική της επάρκεια στην πνευματική πρωτοπορία της και την ηθική υπεροχή της. Τέλος: Μην περιμένεις στήριξη από αυτούς που «γλύφεις» και τους υπόσχεσαι ανταλλάγματα και διατήρηση των κεκτημένων,Μην περιμένεις να σε στηρίξουν οι ίδιοι που είναι παράγωγα του υπάρχοντος συστήματος. Μόνο οι άνθρωποι με πραγματική παιδεία και αίσθημα ευθύνης παντού: στην καθημερινότητα, στο επάγγελμα στην κοινωνία μπορούν να στηρίξουν και να υλοποιήσουν αλλαγές.
  Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός γνωρίζει έστω και grosso modo πως έχουν τα πράγματα-και ως διπλωματούχος μηχανικός και ως γιός «υπομηχανικού». Ας ελπίσουμε ότι θα συμβάλλει και αυτός σε ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις για το χώρο επ’ωφελεία όλων.
  Και κάτι άλλο ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς τη Διοίκηση, τα ΜΜΕ και whom it may concern-βάσει νόμου:
  -Δεν υπάρχουν ΤΕΙ και ΑΕΙ ,Υπάρχουν ΑΕΙ =Πανεπιστήμια καιΤΕΙ.
  -Δεν υπάρχουν τεχνολόγοι Υπάρχουν Μηχανικοί ΤΕ. Έτσι γράφει το πτυχίο τους.

 • 23 Ιουνίου 2015, 23:55 | Νίκος

  Είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να γίνει μια συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος του ενιαίου master ως εξής:

  (1) Να ενσωματωθεί στο παρόν νομοσχέδιο άρθρο που να προσθέτει το άρθρο 39Α στο Ν 4009/2011 με τίτλο «Προγράμματα Προχωρημένων Σπουδών». Σε αυτό μπορούν να καθοριστούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα πρόγραμμα προχωρημένων σπουδών. Αυτές μπορούν να είναι οι εξής:
  – Το πρόγραμμα σπουδών να είναι ενιαίο και αδιάσπαστο (σπουδές σε ένα βασικό αντικείμενο)
  – Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 ECTS και να έχει κανονική διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον 10 εξάμηνα.
  – Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο που να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 20 ECTS και όχι σε περισσότερες από 30 ECTS.
  – Να λειτουργεί πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα ή τη μονοτμηματική σχολή με κανονική διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον 6 εξάμηνα και το πολύ 8 εξάμηνα. Αυτά θα είναι πανομοιότυπα με τα πρώτα 6 ή 8 εξάμηνα αντίστοιχα των προγραμμάτων προχωρημένων σπουδών και θα γίνεται συνδιδασκαλία φοιτητών.
  Τα προγράμματα προχωρημένων σπουδών είναι αντίστοιχα των «Integrated Study Programs» του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Λόγω της φύσης τους είναι σκόπιμο να παρέχουν τέτοια προγράμματα σπουδών μόνο τα ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού Τομέα.
  (2) Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων προχωρημένων σπουδών μπορεί να ονομαστεί «Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών» και κατατάσσεται στο 7ο επίπεδο του εθνικού πλαισίου προσόντων. Το Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών είναι αντίστοιχο του «Integrated Master» του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Το Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών αφορά όλα τα ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού Τομέα που επιθυμούν να παρέχουν προχωρημένες σπουδές σε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και όχι μόνο τα Πολυτεχνεία.

  Τα Πολυτεχνεία πρέπει να προσαρμοστούν στον ΕΧΑΕ ιδρύοντας προγράμματα προπτυχιακών σπουδών 6 εξαμήνων τα οποία θα είναι πανομοιότυπα με τα πρώτα 6 εξάμηνα του σημερινού προγράμματος σπουδών 10 εξαμήνων. Στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών δεν θα υφίστανται κατευθύνσεις και ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών μπορεί να ονομάζεται «πτυχίο μηχανικού». Μπορούν να ιδρυθούν στα Πολυτεχνεία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών κατ’ αντιστοιχία των «Consecutive Master» του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα σπουδών των τελευταίων 4 εξάμηνα των σημερινών προγραμμάτων σπουδών 10 εξαμήνων. Πρόκειται για Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης Μηχανικού που θα αποτελούν συνέχεια του Πτυχίου Μηχανικού

  Ο κάτοχος «πτυχίου μηχανικού» χωρίς πρόσθετο τίτλο σπουδών δεν θα μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του μηχανικού. Το επάγγελμα θα μπορεί να το ασκήσει ο κάτοχος Διπλώματος Προχωρημένων Σπουδών Μηχανικού και ο κάτοχος Πτυχίου Μηχανικού με συναφές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικού.

 • 23 Ιουνίου 2015, 23:19 | Ν. Μ. Χατζής

  Το πρόβλημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Ελληνικού πολιτισμού στο ΕΑΠ εκτός από χρόνιο είναι και άδικο. Δυστυχώς ο παγκόσμια επιτυχημένος θεσμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα συστηματικά υποβαθμίζεται, γιατί προπτυχιακά προγράμματα με σημαντικό κόστος φοίτησης και με μεγάλο βαθμό δυσκολίας για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ουσιαστικά προσφέρουν ελάχιστες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Με μεγάλη μου έκπληξη παρατηρώ τις αλλαγές που έχει κάνει το ανοικτό πανεπιστήμιο της Κύπρου, το οποίο δεν δίστασε και έκανε σπουδαίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Πολιτισμού με αποτέλεσμα να προσφέρει πτυχία με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση. Δεν νομίζω να υπάρχει πλέον κάποιος λόγος για έναν υποψήφιο φοιτητή του Ελληνικού Πολιτισμού να επιλέξει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το αντίστοιχο της Κύπρου.

 • 23 Ιουνίου 2015, 21:25 | christos

  Είναι επιτακτική ανάγκη να αναφερθεί ότι οι απόφοιτοι των ΤΕΙ πριν την ψήφιση του Ν.2916/2001 (υπαγωγή των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση), είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) σύμφωνα με το Ν.2327/95 (άρθρο 16, παρ.1) σε ελληνικά ή αλλοδαπά ΑΕΙ.
  Οι προυποθέσεις εισαγωγής στα προγράμματα αυτά (και αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, εάν επρόκειτο για ξένους τίτλους) ήταν πολύ αυστηρές και απαιτητικές, γεγονός που καθιστούσε την απόκτηση των μεταπτυχιακών τίτλων, για τους αποφοίτους των ΤΕΙ, την περίοδο εκείνη (πριν την αναγνώριση των πτυχίων ΤΕΙ ως βασικοί τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης) πολύ δύσκολο εγχείρημα αλλά και αξιέπαινο.
  Πιστεύω, ότι για λόγους δικαιοσύνης, θα πρέπει το υπουργείο κατά τη ψήφιση του νομοσχεδίου να το λάβει υπόψη.

  Με εκτίμηση
  Χ.Κ

 • 23 Ιουνίου 2015, 20:57 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ, Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ή Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ 5ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΕΙ (ΠΛΕΟΝ). ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΟΣΚΕΙ Η ΥΠΟΝΟΙΑ ΟΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ ΣΥΜΕΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΕΕ, ΚΛΠ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ.

 • 23 Ιουνίου 2015, 18:14 | Κατερίνα Γ

  Ειλικρινά ενθουσιάστηκα με τη σωστή τοποθέτηση του κ. Γεωργίου Νάκου (μόνη διόρθωση: «5. Τρόπος διεξαγωγής» και όχι «5. Τόπος διεξαγωγής».
  Παραθέτω και εγώ τα δικά μου σχόλια μετά από 26 χρόνια διαρκούς ενασχόλησης με το ECTS. ΄Αρθρο 11, Σπουδές, 1. α) «…. το οποίο δύναται να αντιστοιχηθεί….» γιατί όχι «αντιστοιχίζεται»? Συνεχίζω επί του ιδίου: γιατί «Εκπαιδευτικών Μονάδων – (ΕΜ)» και όχι «Πιστωτικών Μονάδων» που είναι όρος γνωστός εδώ και πολλά χρόνια στην πανεπιστημιακή κοινότητα και αποδίδει πλήρως στην Ελληνική γλώσσα την έννοια των «credits». Εκπαιδευτική μονάδα είναι ένας οργανισμός που παρέχει εκπαίδευση, ένα σχολείο, ένα εργαστήριο, ένα ινστιτούτο, κλπ. Επομένως, ουδεμία σχέση υπάρχει μεταξύ «εκπαιδευτικών» και «πιστωτικών μονάδων». Ενδέχεται να μην είναι αρεστός ο όρος «πιστωτικές μονάδες – ΠΜ.» σε μία μερίδα φοιτητών, για δικούς τους λόγους, αλλά σημειώνεται ότι αυτοί οι ίδιοι φοιτητές αιτούνται και συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΄Ερασμος με χρήση πιστωτικών μονάδων ECTS και βέβαια, μετά από επιτυχή αποτελέσματα στο ίδρυμα υποδοχής, ζητούν και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των ΠΜ, όπως εξ άλλου τη δικαιούνται. Γιατί, λοιπόν, πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος όρος «ΕΜ», ο οποίος είναι λανθασμένος και ικανός να δημιουργήσει σύγχυση και ερωτηματικά?
  β) Σε τι εξυπηρετεί αυτή η παράγραφος όταν υπάρχει σαφής περιγραφή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και του Παραρτήματος Διπλώματος (ΠΔ – DS) στον Ν.3374/2005 ενώ η εφαρμογή του ECTS και τα της απονομής του ΠΔ στα Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΙΤΕ) είναι σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α. Φ5/72535/Β3, ΦΕΚ 1091/10-8-06 τ. Β’ , όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2161/8-11-2007τ. Β’ και Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β’)?. Τα ΕΙΤΕ κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες επί σειρά ετών προκειμένου να αναδιαρθρώσουν τα προγράμματα σπουδών τους στοχεύοντας στο να απονέμονται τίτλοι σπουδών, ακαδημαϊκά αναγνωρίσιμοι, σαφείς, διαφανείς και πλήρως κατανοητοί προς όφελος των φοιτητών τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Η συγκεκριμένη παράγραφος (β) δεν είναι κατανοητή και οδηγεί σε σύγχυση.
  γ) Τι ακριβώς σημαίνει «Η Ισοδύναμη Εκπαιδευτική Μονάδα (ΙΕΜ) ορίζεται ως το τριακονταπλάσιο της ΕΜ». Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπάρχει μόνον «πιστωτική μονάδα» και όχι «εκπαιδευτική» ενώ δεν είναι κατανοητός ο όρος «ισοδύναμη» και ο όρος «τριακονταπλάσιο». Αλήθεια, γιατί πρέπει να διαλύσουμε το ECTS, εισάγοντας νέα και ακατανόητη ορολογία? Σε τι θα βοηθήσει αυτό τους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης?
  δ) Γιατί γίνεται αναφορά και μόνον στο «ECTS» όταν αυτή η παράγραφος στην ουσία δεν προσδιορίζει τίποτα σχετικό με τους κανόνες του ECTS, το οποίο πουθενά δεν αναφέρει «ισοδύναμες εκπαιδευτικές μονάδες»? ΄Ενα σύστημα σαν το ECTS ή γίνεται αποδεκτό όσον αφορά όλους του τους κανόνες ή δημιουργείται ένα νέο σύστημα που είναι πλήρως συμβατό με το ECTS. Στην προκειμένη περίπτωση δεν συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο.
  «…….εκπεφρασμένος σε ώρες» γιατί δεν προσδιορίζονται οι ώρες με τον όρο «ώρες φόρτου εργασίας του φοιτητή»? και τι σημαίνει «μέσος χρόνος εργασίας του φοιτητή συσχετιζόμενος με τον αντίστοιχο χρόνο του ECTS για το εξάμηνο αυτό»? Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον φόρτο εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για να αποκτήσει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Η όλη περιγραφή οδηγεί σε σύγχυση και δεν είναι κατανοητή.
  2.- α) Οι 300 ΙΕΜ είναι προφανώς πιστωτικές μονάδες. Εδώ η αλλαγή του όρου θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους κατόχους του τίτλου διότι σε περίπτωση κινητικότητάς τους στο διεθνές περιβάλλον ο όρος αυτός είναι άγνωστος. Πιθανοί εργοδότες ή/και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου θα υποβληθεί ο τίτλος σπουδών για πρόσβαση σε περαιτέρω επαγγελματική ή ακαδημαϊκή πορεία, δεν θα καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται και βέβαια οι κάτοχοι θα πρέπει να εξηγούν τι ακριβώς είναι οι 300 ΙΕΜ. Πράγμα αρκετά δύσκολο, μιάς και όλες οι χώρες του ΕΧΑΕ έχουν υιοθετήσει το ECTS με όλους του τους κανόνες και ορολογία. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ECTS, αυτού του τόσο σημαντικού εργαλείου προς επίλυση θεμάτων ακαδημαϊκής αναγνώρισης, έχουν γίνει πλέον γνωστοί και πλήρως κατανοητοί, διευκολύνοντας τους κατόχους των τίτλων σπουδών σε μεγάλο βαθμό. Επί πλέον, οι εισερχόμενοι φοιτητές Έρασμος θα ζητούν από τα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης «ECTS credits» για να αναγνωρίσουν ένα εξάμηνο σπουδών στο ίδρυμα προέλευσής τους και αυτά θα τους δίνουν «Equivalent Educational Units»? Και για τους εξερχόμενους φοιτητές θα ζητούνται από τα ιδρύματα υποδοχής «Equivalent Educational Units» και όχι «ECTS credits»? Μπορεί κανείς να αναλογισθεί τον κίνδυνο που θα απειλήσει σημαντικά την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και την κινητικότητα? Στην ίδια παράγραφο (α) αναρωτιέται κανείς οι κάτοχοι του «Ενιαίου και Αδιάσπαστου Διπλώματος Μεταπτυχιακού Επιπέδου» θα εμφανίζονται να έχουν Απολυτήριο Λυκείου και απ’ ευθείας Μεταπτυχιακό Τίτλο δίχως να τους έχει απονεμηθεί βασικός τίτλος σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που θα έχει οδηγήσει στην απονομή του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού? Μήπως θα έπρεπε τα 5ετούς επίσημης διάρκειας σπουδών προγράμματα να αναδιαρθρωθούν σε 4ετούς διάρκειας προπτυχιακά με 240 πιστωτικές μονάδες και ενός έτους μεταπτυχιακό με 60 πιστωτικές μονάδες? Δεν θα υπήρχε έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια στους απονεμόμενους τίτλους καθώς και δίκαιη μεταχείριση των Ελλήνων συγκεκριμένων διπλωματούχων έναντι των συναδέλφων τους του ΕΧΑΕ? Επίσης, δεν γίνεται πουθενά μνεία της διαφοράς των αναμενομένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι αυτά είναι διαφορετικά ανά κύκλο σπουδών. Απλά εδώ ενδιαφέρει να αναφερθεί ότι αυτά τα «διπλώματα ……. κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Τίτλων Σπουδών».
  β) Εδώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στις 240 πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών 4ετούς επίσημης διάρκειας έτσι, ώστε να είναι εμφανής και σαφής η διαφορά με τίτλους άλλων χωρών, τα ιδρύματα των οποίων απονέμουν 3ετούς διάρκειας προπτυχιακούς τίτλους με 180 πιστωτικές μονάδες.
  γ) Και στους προηγούμενους «Οδηγούς για τους Χρήστες του ECTS» και στον «Νέο Οδηγό για τους Χρήστες του ECTS», που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Παιδείας του ΕΧΑΕ (48 χώρες) κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στο Yerevan της Αρμενίας, την 14 και 15 Μαϊου 2015,γίνεται σαφής αναφορά για μεταπτυχιακούς τίτλους τουλάχιστον 60 πιστωτικών μονάδων. Στη συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρεται ότι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι θα είναι τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων και έτσι δημιουργείται το ερώτημα τι θα κάνουν οι κάτοχοι των τίτλων Μάστερ με 60 μονάδες σε περίπτωση που Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν ήδη απονείμει τέτοιους τίτλους, όπως είχαν δικαίωμα να πράξουν σύμφωνα με τη διαδικασία του ΕΧΑΕ? Πώς θα αναγνωρίζονται αυτοί οι τίτλοι αν δεν αναφέρονται καθόλου στη νομοθεσία για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση? Στην ίδια παράγραφο (γ) αναγράφεται ότι οι «κάτοχοι ΜΔΕ, που είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος της περίπτωσης β΄ του παρόντος άρθρου, κατατάσσονται στο 7ο Επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων». Υπογραμμίζεται ότι οι τίτλοι σπουδών κατατάσσονται σε Πλαίσια Τίτλων Σπουδών και όχι «οι κάτοχοι τίτλων σπουδών», οι οποίοι είναι άνθρωποι.
  Τέλος, παρατηρείται ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στο τόσο σημαντικό «Παράρτημα Διπλώματος (ΠΔ) – Diploma Supplement (DS)”, το οποίο αποδεδειγμένα είναι ένα χρήσιμο έγγραφο για τους κατόχους των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, παρουσιάζοντας με πολλές λεπτομέρειες το αντίστοιχο πρόγραμμα που συμπλήρωσε επιτυχώς ο κάτοχος του τίτλου. Σήμερα, σχεδόν όλα τα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χορηγούν το ΠΔ μαζί με τον κύριο τίτλο σπουδών δωρεάν, κατά την αποφοίτηση και σε δύο γλώσσες, την Ελληνική και την Αγγλική. ΄Εχοντας το ΠΔ ο κάτοχος του τίτλου δεν καταβάλλει ποσά στη Μεταφραστική Υπηρεσία για να αποκτήσει τη μετάφραση, δεν περιμένει για αρκετές ημέρες να την παραλάβει και δεν λαμβάνει μεταφράσεις πολλές φορές λανθασμένες όσον αφορά τους τίτλους των μαθημάτων δεδομένου ότι οι ίδιοι οι διδάσκοντες δίνουν στις Γραμματείες αυτούς τους τίτλους με τη σωστή μετάφραση στην Αγγλική.
  Με την ελπίδα ότι, αν όχι όλα, κάποια από τα σχόλιά μου θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

 • 23 Ιουνίου 2015, 17:40 | Άγγελος

  Αφού επιχειρείτε την Αναβάθμιση των (ήδη κατοχυρωμένων επαγγελματικά) Διπλωμάτων των Πολυτεχνικών σχολών, αναβαθμίστε τουλάχιστον και τα ΤΕΙ, στο θέμα των επαγγελματικών Δικαιωμάτων που εκκρεμούν τόσα χρόνια. Τι αριστερή Κυβέρνηση είστε ;
  Εφαρμόζετε δύο μέτρα και δύο σταθμά όπως οι προηγούμενοι ;

 • 23 Ιουνίου 2015, 17:10 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα εικοσαετίας των αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών ικανοποιείται επιτέλους από τον κ. Υπουργό, και γι’ αυτό σύσσωμος ο κλάδος των Μηχανικών τον συγχαίρει για την άρση αυτής της αδικίας, την οποία θα σκιαγραφήσω αναλυτικά παρακάτω. Όλα αυτά τα χρόνια οι προκάτοχοί του αντιμετώπιζαν εχθρικά αυτό το αίτημα.

  Είμαι απόφοιτος του Τμήματος ΗΜΜΥ του Ε.Μ.Π. των αρχών της δεκαετίας του 1990. Το τότε πρόγραμμα σπουδών περιλάμβανε, όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Υπουργός, 65 μαθήματα και την υποχρέωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

  Το θεωρητικό υπόβαθρο που αποκτά ο φοιτητής του Ε.Μ.Π. στα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών του συγκρίνεται μόνο με Π.Σ. γερμανικών και γαλλικών πολυτεχνικών σχολών 5ετους φοίτησης και είναι απαράμιλλο. Αν ενθυμούμαι καλώς, διδαχθήκαμε 8 μαθήματα της Μαθηματικής Επιστήμης (Μαθηματική Ανάλυση Ι και ΙΙ, Γραμμική Άλγεβρα, Θεωρία Πιθανοτήτων, Αριθμητική Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις, Μιγαδική Ανάλυση & Μερικές Διαφορικές, Στατιστική) και 4 μαθήματα της Φυσικής Επιστήμης (Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Κυματική&Κβαντική Φυσική, Δομή της Ύλης), τα οποία είχαν ιδιαίτερες απαιτήσεις και πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Είναι λοιπόν απλά ουτοπικό να θεωρείται ένα τέτοιο Π.Σ. ισότιμο με το πτυχίο B.Eng. που λαμβάνει κάποιος στο Ην. Βασίλειο, όπου το Π.Σ. περιλαμβάνει κάποια στοιχεία μόνο της Μαθηματικής Ανάλυσης Ι και της Θεωρίας Πιθανοτήτων.

  Ανάλογη είναι η κατάσταση και στα μαθήματα εξειδίκευσης, τα οποία ο φοιτητής του Ε.Μ.Π. διδάσκεται πλήρως με την εκτεταμένη, συνοδευτική και άρτια εργαστηριακή εκπαίδευση. Αντιθέτως ο συνάδελφός του, απόφοιτος ενός B.Eng, τα έχει διδαχθεί περιληπτικά, επιδερμικά και απλοποιημένα, ελλείψει θεωρητικού υποβάθρου.

  Τα ανωτέρω συμπεράσματά μου δεν είναι αυθαίρετα. Απέκτησα το διδακτορικό μου δίπλωμα σε ένα από τα καλύτερα Βρετανικά Πανεπιστήμια και είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά την δομή ενός B.Εng., στο οποίο παράλληλα δίδαξα ως εργαστηριακός συνεργάτης.

  Πληροφορώ τους επικριτές του Νομοσχεδίου, ότι στο Ην. Βασίλειο παρέχεται δίπλωμα M.Eng. (Master in Engineering) κατόπιν 4ετούς φοίτησης! Επομένως η αναγνώριση των πτυχίων μας ως ΜΔΕ είναι το αυτονόητο.

  Θα ήθελα τέλος να ρωτήσω τον κ. Υπουργό το εξής: Θα εξειδικευτεί το αντικείμενο των ΜΔΕ των Τμημάτων 5ετούς φοίτησης με κάποια ΚΥΑ;

 • 23 Ιουνίου 2015, 15:15 | Αγγελος Δαβαρης

  Γιατί άραγε είναι τοσο δύσκολο να ακολουθήσετε το εκπαιδευτικό σύστημα των Η.Π.Α. αφού η πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού καθώς και πολλοι πολιτικοί όπως και οι απόγονοι αυτών έχουν εκπαιδευθει εκεί και ομολογουμενως είναι το πιο απλό αλλά και το πιο πετυχημένο σύστημα. Μήπως εσείς οι πολιτικοί δεν το έχετε ψηφίσει για 40 χρόνια επειδή είναι και το πιο αξιοκρατικο να και επειδή δεν αφήνει και πολλά παράθυρα για τα οποιαδήποτε συμφεροντα?

 • 23 Ιουνίου 2015, 14:47 | Κωνσταντινος Ροδοπουλος

  Κύριε Υπουργέ

  θέλω και εγώ με την σειρά μου να αναφερθώ στο θέμα που υπάρχει σε εκκρεμότητα από το 2009 για τους πτυχιούχους του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαικό Πολιτισμό» του ΕΑΠ.
  ΌΠως χιλιάδες άλλοι που θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία για την απόκτηση γνώσεων σε πανεπιστημιακό επίπεδο, έτσι και εγώ προχώρησα το 2008 στο να καταθέσω την αίτησή μου στο εν λόγω πρόγραμμα και έχοντας υπόψιν μου το ΠΔ του 2009 όσο αφορά τα επαγγελματικά διακαιώματα που «δίνει» στους πτυχιούχους του. Αλλά με έκπληξή μου έχω διαπιστώσει ότι το ΠΔ αυτό παραμένει ανενεργό στερώντας ουσιαστικά από τους απόφοιτους στοιχειώδη επαγγελματικά διακαιώματα και θέτοντας τους ουσιαστικά στο περιθώριο.
  Προς αποκατάσταση αυτού είναι αναγκαία η ένταξη τους στις ΠΕ10, ΠΕ13 και ΠΕ33. Είναι αναγκαίο να αποκατασταθούν οι χιλιάδες απόφοιτοι του και να μην κρεμάνε απλά στον τοίχο το πτυχίο ενός δημόσιου ΑΕΙ.
  Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να αποκαταστήσετε αυτήν την εκκρεμότητα και να ισχύσει τελικά το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009. Σύμφωνα με αυτό, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών «κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως: α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση, β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, σε όλες τις εκφάνσεις του, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα».

  Στο ίδιο άρθρο, αναγράφεται ότι οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών «μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς:
  α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους,
  (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΔ)

  β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και
  γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα».
  Συναφές πρόγραμμα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και δίνει στους απόφοιτους του το δικαίωμα να διδάσκουν στην ΔΕ εδώ. Εμείς ως απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου γιατί στερούμαστε αντίστοιχου δικαιώματος?
  Με εκτίμηση,

  Κωνσταντινος Ροδοπουλος

 • 23 Ιουνίου 2015, 14:22 | Θωμάς Πασχάλης

  Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι καθαρά συντεχνιακού τύπου και τίποτα περισσότερο. Ας μας πουν αυτοί που συνέταξαν το Σχέδιο Νόμου ποια μεθοδολογία και επιχειρηματολογία χρησιμοποίησαν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πενταετείς σπουδές πρέπει να αναγνωρίζονται ως master.
  Η ΑΔΙΠ, και η Συνθήκη της Μπολόνια λένε άλλα. Τα ξένα ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν πρώτο κύκλο σπουδών μέχρι τέσσερα έτη στις ειδικότητες των μηχανικών. Η Γερμανία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μείωσαν τις πενταετής σπουδές και τις προσάρμοσαν. Εμείς τι κάνουμε???
  Αναρωτιέμαι πάντως αν τα Πολυτεχνεία μετά την αναγνώριση των πενταετών σπουδών με μάστερ θα οργανώνουν αυτοτελή μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης???

 • 23 Ιουνίου 2015, 13:25 | Ταμβακιδης Στελιος

  Θεωρώ σημαντικό βήμα – και αποκατάσταση της αδικίας – την προσπάθεια για αναβάθμιση των πτυχίων ΠΕ με πέντε (5) έτη υποχρεωτικών σπουδών για τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Θα περίμενα όμως πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση πάνω στο θέμα κάνοντας σαφή διάκριση και στους Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών διαχωρίζοντας/διακρίνοντας τους όπως ίσχυε παλαιοτέρα σε μονοετούς και διετούς κύκλους σπουδών με την αντίστοιχη αναγωγή των προγραμμάτων σπουδών ανάλογα των Εκπαιδευτικών Μονάδων (Ε.Μ.) τους.

  Χαίρομαι που και άλλοι ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης αναδεικνύουν και το θέμα που αφορά στους Δημόσιους Υπαλλήλους με πτυχία πενταετούς φοίτησης (Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Δασολόγοι κα), όπου τα έτη σπουδών θα πρέπει απαραιτήτως να ληφθούν υπόψη ως προς την κατάταξή τους στο Ενιαίο Μισθολόγιο, έτσι ώστε να αρθεί η αδικία των προηγούμενων ετών. Πριν την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών πενταετούς (5) φοίτησης (π.χ. ΠΕ Δασολόγοι, ΠΕ Γεωπόνοι, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί) τοποθετούνταν κατά τον διορισμό τους στο ΜΚ 17, ενώ οι απόφοιτοι Ιδρυμάτων τετραετούς (4) φοίτησης ( π.χ. ΠΕ Βιολόγοι, ΠΕ Γεωλόγοι) στο ΜΚ 18. Κατά την επανακατάταξη των υπαλλήλων, στα πλαίσια της εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολογίου, ο διαχωρισμός αυτός έπαψε να υφίσταται κι έτσι οι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ετών φοίτησης για τη λήψη του βασικού τίτλου αλλά και των μεταπτυχιακών σπουδών τους (μονοετής/διετής), κατατάχτηκαν με μοναδικό κριτήριο τα έτη προϋπηρεσίας τους.

 • 23 Ιουνίου 2015, 11:54 | Γεωργιος

  Έχει υπολογιστεί το επιπλέον κόστος για επιδόματα μεταπτυχιακών στους 12.000 διπλωματούχους δημόσιους υπάλληλους όπως επίστης και στους γεωπόνους;

 • 23 Ιουνίου 2015, 10:54 | Παναγιώτης Βερίλλης

  Οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν έχουν το δικαίωμα να διδάξουν έστω και εθελοντικά σε Προπτυχιακά μαθήματα; Στους σημερινούς καιρούς όπου το διαδακτικό προσωπικό συνεχώς μειώνεται χωρίς να δίνονται νέες θέσεις ΔΕΠ είναι ανήκουστο να μην επιτρέπεται τουλάχιστον το διδακτικό έργο σε ανθρώπους που υπηρέτησαν το Πανεπιστήμιο και επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν. Και αν θέλουμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, αυτό θα έπρεπε να επιτρέπεται όχι μόνο για τους ομότιμους αλλά και για τους συνταξιούχους πανεπιστημιακούς.
  Θεωρώ ότι το Υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το θέμα.

 • 23 Ιουνίου 2015, 10:41 | ΧΝ

  θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό βήμα ο διαχωρισμός των σχολών πενταετούς φοίτησης από τις υπόλοιπες και η αναγνώριση των πτυχίων που παρέχουν ως ΜΔΕ, όπως συμβαίνει εξάλλου και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο διαχωρισμός αυτός ενώ υπήρχε παλιότερα, κατά προς την ένταξη σε ΜΚ των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων στο δημόσιο, με το Ενιαίο Μισθολόγιο καταργήθηκε.

 • 23 Ιουνίου 2015, 09:26 | Γεωργία Π. – Φοιτήτρια ΕΑΠ

  Είμαι φοιτήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο τμήμα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΕΠΟ) και θέλω να σας τονίσω πως ως απόφοιτοι δεν έχουμε το δικαίωμα να ασχοληθούμε με το αντικείμενο των σπουδών μας, διότι το πρόγραμμα σπουδών μας δεν διαθέτει κατοχυρωμένη ΠΕ ειδικότητα. Οι φοιτητές του ΕΑΠ, επιλέξαμε ο καθένας το αντικείμενο των σπουδών του εντελώς συνειδητα και σε ώριμη ηλικία. Δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας ώστε ανταποκριθούμε στο υψηλό επίπεδο των σπουδών μας, και όνειρό μας ειναι να ασχοληθούμε με τον τομέα που έχουμε επιλέξει και αγαπάμε. Παρακαλώ να μελετήσετε και να λύσετε το κενό στη νομοθεσία που αποτελεί τροχοπέδη στην εξέλιξη όχι μόνο του ΕΑΠ αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.
  Ευχαριστώ, με εκτίμηση.

 • 23 Ιουνίου 2015, 09:11 | ΘΩΜΑΣ ΣΥΡΟΣ

  Σχόλιο επί της παρατήρησης «22 Ιουνίου 2015, 13:00, M Τσουβάλα». ΄

  Ο τίτλος σπουδών π.χ. των Βιολόγων, ως απόφοιτοι της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., που «βαπτίστηκαν» στο Δημόσιο ως Ιχθυολόγοι είναι τετραετούς φοίτησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξισώνεται με το πτυχίο πενταετούς φοίτησης του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Παν/μιου Θεσσαλίας που χορηγεί πτυχίο ΠΕ Ιχθυολόγου.

 • 23 Ιουνίου 2015, 08:38 | Τάκης Χαρτώνας

  Ποιος ο λόγος εισαγωγής των Ε.Μ. και Ι.Ε.Μ ? Ποιο είναι το πρόβλημα που εντοπίστηκε και λύνεται με τον τρόπο αυτό?? Ίσως η έκθεση σκοπιμότητας μας διαφωτίσει, αλλά για την ώρα βλέπω απλά μια άσκοπη πρόσθετη αριθμητική άσκηση στη δόμηση ενός προγράμματος σπουδών. Τα ECTS αρκούν. Αποτελούν έκφραση του συνολικού διδακτικού φορτίου του μαθήματος.

 • 23 Ιουνίου 2015, 08:02 | christos

  &Νίκος Εκπαιδευτικός
  γιατί επικαλείστε πάντα στη σύγκριση το πιο υψηλόβαθμο πολυτεχνικό τμήμα με το χαμηλότερο βαθμολογικά τεχνολογικό τμήμα; Υπάρχουν και τμήματα των πολυτεχνείων με 11 & 12 (π.χ ορυχείων & μεταλλείων, ΜΠΔ, κ,α).Όλοι με Meng;; αφού δε δικαιολογούνται από τη βαθμολογία που επικαλείστε. Και από πότε η βαθμολογία εισαγωγής ορίζει τις εκπαιδευτικές διαδρομές;; Τότε, και οι στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών, που λόγω κρίσης έχουν ανέβει στο θεό, να γίνουν αυτόματα αξιωματικών. Η βαθμολογία αγαπητοί είναι μια ένδειξη και όχι η απόδειξη. Την ποιότητα ενός ανώτατου ιδρύματος την κρίνει η ΑΔΙΠ, θεσμοθετημένο όργανο της πολιτείας και όχι ο βαθμός εισαγωγής…

 • 23 Ιουνίου 2015, 07:53 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Αξιότιμε κ.Υπουργέ,
  θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας υπενθυμίσω το πρόβλημα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών του ΕΑΠ.Ειμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε το πρόβλημα έτσι δεν θα προβώ σε λεπτομερή περιγραφή της προβληματικής κατάστασης που επικρατεί.Αποτελεί κοινή άποψη όλων των οργάνων του πανεπιστημίου, των καθηγητών άλλα και των σπουδαστών, ότι οι γνώσεις που αποκομίζουν οι φοιτητές είναι αν όχι περοσσότερες ισάξιες των συμβατικών πανεπιστημίων. Περιμένω την τοποθέτηση σας σχετικά με το ζήτημα και ευελπιστώ για μια δίκαιη απόφαση.

  Ευχαριστώ πολύ.

 • Κύριοι Υπουργοί,
  Σε τί αποσκοπεί η ανάδειξη ενός μαθηματικού κλάδου (της Στατιστικής) σε χωριστή ειδικότητα της Εκπαίδευσης, και μάλιστα με κωδικό ΠΕ18.19; Αν αυτό αποτελεί παραδοχή της υπερεξειδίκευσης των Μαθηματικών, αναμένω να δω και τις αντίστοιχες ειδικότητες «Κλασσικών Γεωμετρών», «Διαφορικών Γεωμετρών» «Τοπολόγων», «Αλγεβριστών», «Αναλυστών», «Πιθανολόγων και Θεωριοπαιγνιολόγων», «Συναρτησιοαναλυστών» κ.ά…
  Προφανώς αφορά τους αποφοίτους των αντιστοίχων τμημάτων «Στατιστικής». Αν η Στατιστική από μόνη της θέλει 4 έτη για να διδαχθεί, πώς μπορούν οι υπόλοιποι μαθηματικοί κλάδοι να στριμώχνονται σε 4 έτη σπουδών;;; Εννοείται ότι υπάρχει ειδίκευση εντός κάθε μαθηματικού Τμήματος, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο (κατευθύνσεις) όσο και σε μεταπτυχιακό. Υπάρχουν ΠΕ03 με μεταπτυχιακό στη Στατιστική που υποσκελίζονται από τους ΠΕ18.19! Το βλέπετε επιστημονικά ορθό, αυτό;
  Οι φοιτητές του τμήματος Στατιστικής σπουδάζουν εκεί για να εφαρμόσουν τη Στατιστική και όχι για να τη διδάξουν (αλλιώς θα σπούδαζαν Μαθηματικοί και θα έπαιρναν ειδίκευση στη Στατιστική). Το εν λόγω Τμήμα δεν έχει διδακτικό προσανατολισμό (όπως δεν έχουν, αντίστοιχα, οι ΠΕ20 αλλά και οι ΤΕ20, που καλούνται να διδάξουν Μαθηματικά!).
  Θεωρώ ότι πρόκειται γι άλλη μια κερκόπορτα ενάντια στη Μαθηματική Παιδεία.

  Παρακαλώ κλείστε όσες κερκόπορτες άνοιξαν οι προηγούμενοι.

  Ευχαριστώ.

 • Κύριοι Υπουργοί
  Η αναγνώριση του 5ου έτους στις πολυτεχνικές (και όχι μόνο) σχολές ως μεταπτυχιακό, πρέπει (εύλογα) να ακολουθηθεί από αντίστοιχη διαφοροποίηση του διετούς από το μονοετές μεταπτυχιακό. Αφού 5>4, δεν είναι και 2>1;
  Υπάρχουν μεταπτυχιακά με εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις, 3 εξάμηνα μαθημάτων υποχρεωτικής φοίτησης και γραπτές εξετάσεις σε καθένα εξ αυτών (και 1 εξάμηνο συγγραφής της διπλωματικής) χωρίς δίδακτρα, και υπάρχουν και τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά.
  Παρακαλώ πολύ να τα διαφοροποιήσετε μισθολογικά και σε επίπεδο μορίων (όπως σωστά σκοπεύατε αρχικά να πράξετε για τη μοριοδότηση των δ/ντών, και κακώς -κατόπιν ποίων πιέσεων, άραγε;- ανακαλέσατε κατόπιν), διαφορετικά, παρακαλώ πολύ όπως αναιρεθεί η αναγνώριση του 5ου έτους ως μεταπτυχιακού, δοθέντος του ότι υπάρχουν Τμήματα (όπως το Μαθηματικό) με τεράστια ύλη που κακήν κακώς συμπιέζεται σε 4 έτη, όταν ο μέσος όρος αποφοίτησης είναι τα 6 έτη!
  Παρακαλώ, όπως επιλέξατε, ένα από τα δύο, αλλιώς έχετε 2 μέτρα και 2 σταθμά.
  Υ.Γ. Παρακαλώ όπως επιληφθείτε της αντίστοιχης ιεράρχησης των πτυχίων
  εξωτερικού (σε πολλά Παν/μια του εξωτερικού κάνουν Προπτυχιακό+Μάστερ σε 4 έτη!!! Ουδόλως αυτά πρέπει να θεωρηθούν ισότιμα με τα 6 έτη που δαπανώνται εδώ για Πτυχίο+Μεταπτυχιακό)

  Ευχαριστώ

 • Να δώσετε το δικαίωμα σε όλους τους αποφοίτους του ΕΑΠ Πάτρας να μπορούν να διδάξουν και όχι μόνο να συμμετάσχουν ως ΠΕ στους διαγωνισμούς του δημοσίου. Επίσης όσες κυρίες έχουν άριστη γνώση των τεχνικών decoupage, powertex, scrapbooking να τους το αναγνωρίζει μέσω skype μια επιτροπή δίνωντας τους πιστοποιητικό και να μπορούν να διδάξουν. Αυτή τη στιγμή οι τεχνικές αυτές διδάσκονται χωρίς να είναι αναγνωρισμένες με αποτέλεσμα να είμαστε όλες εμείς οι δασκάλες ¨»παράνομες». Ανήκει στα καλλιτεχνικά αλλά δε διδάσκεται στην καλών τεχνών.

 • 22 Ιουνίου 2015, 22:39 | Γεωργιος

  Το παρών άρθρο βρίσκεται σε αντίθεση με τη συνθήκη της Μπολόνια.

  Καταρχήν εμπλέκει τα έτη σπουδών με το τίτλο σπουδών ενώ στην συνθήκη υπολογίζονται μόνο τα ECTS και τίποτα άλλο. Και τα ECTS δεν ταυτίζονται με Διδακτικές Μονάδες. Άλλο το ένα άλλο το άλλο.

  Έπειτα η συνθήκη μιλάει για 3 ανεξάρτητους τίτλους σπουδών. Δεν γίνετε να αποδίδεται μεταπτυχιακό χωρίς να έχει προηγηθεί προπτυχιακό. Σε καμία χώρα δεν γίνετε αυτό το «πακετάρισμα» μεταπτυχιακού και προπτυχιακού μαζί. Ακόμα και αυτό το MEng που αναφέρεται είναι προπτυχιακός τίτλος στον οποίο περιλαμβάνεται ένα επιπλέον έτος σπουδών σε σχέση με το BSc, το οποίο έτος είναι σε προχωρημένο επίπεδο (https://en.wikipedia.org/wiki/Master%27s_degree). Δεν είναι BSc και MSc μαζί και για αυτό τα Βρετανικά Πανεπιστήμια το αναφέρουν ως undergraduate (http://www.ee.ucl.ac.uk/undergraduate/programmes)

  Επιπλέον η Μπολόνια μιλάει για πρώτο κύκλο σπουδών 180 έως 240 ECTS. Άρα πάλι κακώς υπάρχει η πρόβλεψη το BSc να αποδίδεται μόνο από 4 έτη σπουδών.

  Τέλος θα ήθελα να ξέρω αν έχει υπολογιστεί από κάποιον το επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό από τα επιδόματα μεταπτυχιακού που θα πρέπει δίνονται από εδώ και εμπρός σε δημόσιους υπάλληλους. Μόνο οι μηχανικοί, γιατί θα το δικαιούνται και οι γεωπόνοι, σύμφωνα με την ΕΜΔΥΔΑΣ είναι 12.000. Καθόλου αμελιταίο νούμερο.

 • 22 Ιουνίου 2015, 22:13 | Μάνος Τσουκαλάς

  Κύριε Υπουργέ
  θέλω και εγώ με την σειρά μου να αναφερθώ στο θέμα που υπάρχει σε εκκρεμότητα από το 2009 για τους πτυχιούχους του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαικό Πολιτισμό» του ΕΑΠ.
  ΌΠως χιλιάδες άλλοι που θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία για την απόκτηση γνώσεων σε πανεπιστημιακό επίπεδο, έτσι και εγώ προχώρησα το 2011 στο να καταθέσω την αίτησή μου στο εν λόγω πρόγραμμα και έχοντας υπόψιν μου το ΠΔ του 2009 όσο αφορά τα επαγγελματικά διακαιώματα που «δίνει» στους πτυχιούχους του. Αλλά με έκπληξή μου έχω διαπιστώσει ότι το ΠΔ αυτό παραμένει ανενεργό στερώντας ουσιαστικά από τους απόφοιτους στοιχειώδη επαγγελματικά διακαιώματα και θέτοντας τους ουσιαστικά στο περιθώριο.
  Προς αποκατάσταση αυτού είναι αναγκαία η ένταξη τους στις ΠΕ10, ΠΕ13 και ΠΕ33. Είναι αναγκαίο να αποκατασταθούν οι χιλιάδες απόφοιτοι του και να μην κρεμάνε απλά στον τοίχο το πτυχίο ενός δημόσιου ΑΕΙ.
  Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να αποκαταστήσετε αυτήν την εκκρεμότητα και να ισχύσει τελικά το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009. Σύμφωνα με αυτό, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών «κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως: α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση, β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, σε όλες τις εκφάνσεις του, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα».

  Στο ίδιο άρθρο, αναγράφεται ότι οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών «μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς:
  α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους,
  (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΔ)

  β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και
  γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα».
  Συναφές πρόγραμμα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και δίνει στους απόφοιτους του το δικαίωμα να διδάσκουν στην ΔΕ εδώ. Εμείς ως απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου γιατί στερούμαστε αντίστοιχου δικαιώματος?
  Με εκτίμηση,
  Μάνος Τσουκαλάς
  (φοιτητής στον ΕΠΟ)

 • 22 Ιουνίου 2015, 21:29 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

  Δεν θέλω να μπώ σε διαφωνία με αλλη δημοσιευση αλλα δεν μπορουμε να ανεχομασετ αλλα 20 χρόνια ανακριβειες, επειδη ειναι ανακριβές στα ορια του ψευδους οτι τα ΚΑΤΕΕ ΚΑΤΕ ειναι 3 χρόνια..

  ΝΟΜΟΣ 1865/28-9-1989 ΦΕΚ 210 Α Αρθρο 5 περι Ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ αναφέρει ρητα οτι
  2. Τα πτυχία ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εφ’ όσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση της ισοτιμίας.
  Αρα συμβαίνουν δύο τινά, ή κάποιοι (κατευθυνόμενοι) σπερνουν ψευδείς ειδήσεις με σκοπό να συνεχίσουν να αποπροσανατολιζουν περι των ΙΕΚ, ή ειναι παντελώς ανιδεοι να το πω ευγενικά…μαλλον εκει θα παραμεινω.
  Κυριε υπουργέ, τα ΙΕΚ ειναι ανωτερα των ΚΑΤΕΕ-ΚΑΤΕ και κατα πολυ ανωτερα απο μερικα ΤΕΙ που ξερω.
  Αναμενουμε την συμβολή σας προς αποκατασταση μας.
  ευχαριστω

 • 22 Ιουνίου 2015, 21:27 | Ανέστης

  Έχω κουραστεί να διαβάζω για το πόσο φοβερές είναι οι σπουδές στο Πολυτεχνείο. Η παραπληροφόρηση καλά κρατεί. Είναι 10 εξάμηνα, εκ των οποίων το 10ο είναι για διπλωματική. Και ας μου πει κάποιος που δε πήρε 10. Το 9ο εξάμηνο έχει μόλις τρία μαθήματα (9 ώρες την εβδομάδα στους ΗΜΜΥ). Επίσης τι επιπέδου Μάστερ και ανοησίες. Αφού όλα αυτά τα μαθήματα της Ροής δεν (αρν) τα έχουν διδαχτεί ξανά οι φοιτητές. Άρα πως είναι επιπέδου μάστερ;

  Επίσης με κουράζει να ακούω για τις βάσεις εισαγωγής του Πολυτεχνείου σε σχέση με τα ΤΕΙ. Πώς να μην είναι οι βάσεις των ΤΕΙ στον πάτο, αφού η πολιτεία και το ΤΕΕ τα έχουν απαξιώσει πλήρως.

  Κύριε Μπαλτά, ήμαρτον!!! Προτεραιοποιείστε τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η Ανώτατη Εκπαίδευση και αφήστε τη λογική της συντεχνίας. Ήρθατε ως Υπουργός Παιδείας στην Κυβέρνηση και όχι Υπουργός ΕΜΠ;

  Σέβομαι τις σπουδές στο Πολυτεχνείο. Όμως όποια συζήτηση για ΜΑΣΤΕΡοποίηση των πτυχίων τους, δεν προέχει σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε τους αποφοίτους των ΤΕΙ. Στο πρόγραμμά σας το είχατε ταμπέλα!!! Που είναι τώρα;

  Στο εν λόγω Σχέδιο, δεν γίνεται κουβέντα για το καθεστώς των ΤΕΙ σε σχέση με τα Πανεπιστήμια. Εφόσον τα ΑΕΙ περιλαμβάνουν δύο ΙΔΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ πυλώνες (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) τότε θα πρέπει να εξομαλυνθούν όποιες διαφοροποιήσεις σε μισθολόγιο ΔΥ και να υπάρξει μία κατηγορία ΑΕ (Ανώτατης Εκπαίδευσης) για τους νυν ΠΕ/ΤΕ. Σήμερα ένας πτυχιούχος ΤΕΙ με Μάστερ και PhD, θεωρείται ακόμη κατηγορίας ΤΕ!! Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.

  Έχετε τώρα τη δυνατότητα να εξορθολογήσετε την κατάσταση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στο Δημόσιο (θεωρώντας ότι ο Ιδιωτικός Τομέας έχει ανταποκριθεί θετικά εδώ και χρόνια).

  Η Ανώτατη Εκπαίδευση έχει ανάγκη εκχώρησης ξεκάθαρων Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και αναφέρομαι κυρίως στα ΤΕΙ.

 • 22 Ιουνίου 2015, 16:12 | Γιώργος Παπαδόπουλος

  Προφανως το αιτημα για αναγνωριση του 5 ετους ως master ειναι “δικαιο”. Το αιτημα των μηχανικων τει (εδω και κοντα 30 χρονια) για εκδοση των επαγγελματικων τους δικαιωματων δεν ειναι “δικαιο”.
  Επισης μεχρι σημερα γνωριζα οτι το μεταπτυχιακο ειναι στην ουσια εξειδικευση σε εναν τομεα των προπτυχιακων σπουδων. Με βαση το νομοσχεδιο ενας μηχανολογος του ΕΜΠ (πχ) θα εχει μεταπτυχιακο τιτλο στον τομεα της μηχανολογιας. Που ειναι η εξειδικευση;
  Ειναι ολοφανερο οτι προκειται για “χαρη” (για να μη χρησιμοποιησω άλλη λεξη) στο ΤΕΕ στο ΓΕΩΤΕΕ κλπ. Αλλωστε και ο ιδιος ο υπουργος παιδειας (οπως και πολλα μελη του υπουργικου συμβουλιου) εινα μελη του ΤΕΕ.
  Διαβαστε τι αναφερεται στη σελιδα της σχολης μηχανολογων μηχανικων του ΕΜΠ: “Ανεξάρτητα από την επιλογή κύκλου, το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ είναι ενιαίο και παρέχει στον κάτοχό του τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες περίπου γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του.” (http://www.mech.ntua.gr/gr/studies/ugrads/academic-program-1-1)
  Δηλαδη, παρολο που οι αποφοιτοι της σχολης εχουν περιπου(!!!;;;;;) τις ιδιες γνωσεις εχουν τα ΑΚΡΙΒΩΣ τα ιδια επαγγελματικα δικαιωματα.
  Και προσεξτε αυτά ΔΕΝ τα λεω εγω, τα λεει η ΙΔΙΑ η σχολη. Οι ανθρωποι ειναι ανεκδιηγητοι.
  Και δεν τους φτανουν αυτά, θελουν να τους αναγνωριστει και το πεμπτο ετος ως master.
  Αυτό που και η Διαμαντοπουλου αναγκαστηκε να μην το κανει (νομος 4009 του 2011) η κυβερνηση της αριστερας δεν εχει καμια αναστολη.
  Αναρωτιεμαι τι άλλο εχουμε να δουμε ακομα!!!

 • 22 Ιουνίου 2015, 15:51 | ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΕΚ

  ΧΡΗΣΙΜΟΠΙΟΙΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓΚΥΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΜΑ ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΟ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  ΠΡ0Σ: Τη Βουλή των Ελλήνων

  Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού

  Τμήμα Αναφορών

  ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. – Ιορδάνη Τζαμτζή (Διά της Βουλής των Ελλήνων)

  Μαρούσι, 4 -11 -2013

  Αρ.Πρωτ. 165404/ ΙΗ ΕΞ 150951 εισ.

  ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά»

  ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας: ΠΑΒ 1024/15-10-2013
  Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Ιορδάνης Τζαμτζής σχετικάμε τη μη μοριοδότηση εκπαιδευτικού -κατόχου δεύτερυ πτυχίου ΚΑΤΕΕ
  διετούς φοίτησης στη διαδικασία αξιολόγησής του ως υποψήφιου διευθυντή σχολικής μονάδας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 σχετικά με την «Ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ» του Ν.1865/89 (ΦΕΚ 210 Α’/28-09-1989), προκύπτουν τα εξής :

  β. Τα πτυχία KATE και ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των 3 ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση ισοτιμίας. Η επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία διαπιστώνεται από το Συμβούλιο του αντίστοιχου ΤΕΙ έπειτα από εισήγηση του τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου της οικείας σχολής. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό ισοτιμίας».
  Συνεπώς, για να μπορεί να προσμετρηθεί ο συγκεκριμένος τίτλος σπουδών ως δεύτερο πτυχίο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του ενδιαφερόμενου ως υποψήφιου διευθυντή, θα πρέπει αυτό να είναι ισότιμο με πτυχίο ΤΕΙ για να μοριοδοτηθεί με 3 μονάδες, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 14 και συνακόλουθα την περίπτωση δ) της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’/19-05-2010). Όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης της ισοτιμίας, θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου β και να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας από το αρμόδιο Συμβούλιο του αντίστοιχου TEΙ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ……………………………………………………………..Τα διετη KATEE-KATE κανονικότατα πανεπιστημια, αρα καταστρεψαμε και τον μυθο των 3 χρονων
  Ο μυθος των επιστημόνων τωρα
  Η κυρία Μαρία Ευθυμίου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
  Το πράγμα ξεκινάει από την ανατροπή των αξιών και των προτεραιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης που προηγούνται της Ανώτατης. Πριν από τριάντα – και πάνω – χρόνια το άλλοτε εντατικό, αυστηρό και απαιτητικό ελληνικό σύστημα Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανατράπηκε. Στη θέση του υιοθετήθηκε ένα σύστημα χαλαρό, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας πολύ λιγότερες ώρες, αποστηθίζουν αντί να σκέπτονται και προάγονται -ανεξαρτήτως απόδοσης και φυσικής παρουσίας στο σχολείο – όλοι συλλήβδην και μάλιστα με υψηλούς βαθμούς. Μετά από αυτό, για να εισέλθουν στο Πανεπιστήμιο, εξετάζονται σε πεπερασμένο αριθμό ορισθέντων θεμάτων που έχουν αποστηθίσει και έτσι επιτυγχάνουν τελικά να εγγραφούν σε κάποιο από τα κατεσπαρμένα ανά τη χώρα εκατοντάδες Τμήματα ΑΕΙ σχεδόν όλοι – «κουτσοί, στραβοί στον Αγιο Παντελεήμονα».

  Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι των ελληνικών ΑΕΙ που από δεκαετίες έχουν κληθεί να δουλέψουν με το ανθρώπινο υλικό που προέρχεται από αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μοιάζει να έχουν ακόμη συνέλθει και κατατάξει το μέγεθος της αμάθειας που εξ αυτού αντιμετωπίζουν. Κάθε τόσο κάποιος θα αναρωτηθεί μήπως θα έπρεπε να αλλάξουν τα κριτήρια εισαγωγής στα Πανεπιστήμια ή μήπως – με δεδομένες τις διαμορφωμένες πια πραγματικότητες της Μέσης Εκπαίδευσης – τα ελληνικά Πανεπιστήμια θα έπρεπε να οργανώσουν ένα προκαταρκτικό επιπλέον έτος εκπαίδευσης ώστε να διδαχθούν οι νεοεισελθόντες φοιτητές κάποια έστω από τα βασικά που θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν και να αποκτήσουν έναν πρώτο δρόμο κριτικής σκέψης προτού προχωρήσουν για τα περαιτέρω.

  Ωστόσο τίποτε από αυτά δεν έχει συμβεί. Με αποτέλεσμα μπροστά στο μέγεθος της αμάθειας (και στα δεκάδες γραπτά στα οποία αναξιοπρεπώς αναγράφεται το κλασικό «Είναι το τελευταίο μου μάθημα. Σας παρακαλώ, δείξτε επιείκεια» / στους ύποπτα πολλούς φοιτητές που δηλώνουν πως «πάσχουν από δυσλεξία» ώστε να τύχουν ειδικής μεταχείρισης / στις εκτεταμένες αντιγραφές / στα «Γραφεία Υποστήριξης» που παρασιτούν περί τα Πανεπιστήμια συγγράφοντας έναντι αμοιβής από σεμιναριακές εργασίες ως διατριβές) πολλοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να κάνουν – περισσότερο ή λιγότερο – εκπτώσεις στο έργο της πιστοποίησης των γνώσεων των φοιτητών τους. Κάποιοι παραμένουν αταλάντευτα απαιτητικοί δίνοντας, έστω και μοναχικά, το στίγμα της σοβαρότητας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αλλοι υποφέρουν μεν για την έκπτωση των πραγμάτων αλλά, θεωρώντας την κατάσταση δεδομένη και αθεράπευτη, βάζουν νερό στο κρασί τους προβιβάζοντας – αξίζουν, δεν αξίζουν – τους περισσότερους. Τέλος, άλλοι ούτε υποφέρουν ούτε χολοσκάνε παρά προβιβάζουν – για να ξεμπερδεύουν – όλους ή σχεδόν όλους με το απλό σκεπτικό: «Εγώ θα διορθώσω την κατάσταση; Αμ δε!..».

  Και για να ειμαι δίκαιος, κανεις να μην αμφισβητησει την πανεπιστημονικότητα των ελληνων πτυχιουχων, πρωτος εγω..
  ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΛΟΙ
  ΑΕΙ ΤΕΙ ΙΕΚ ΚΑΙ ΒΑΖΩ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
  ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΟΜΩΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, Η ΛΕΤΕ ΘΑ ΡΕΖΙΛΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ?
  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ

 • 22 Ιουνίου 2015, 15:17 | Νίκος Εκπαιδευτικός

  Νομίζω ότι η αναγνώριση 5ετούς φοίτησης ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να συγκρίνετε τις Πολυτεχνικές με τα ΤΕΙ ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών. Μην πέφτετε στην παγίδα το ότι κάποιοι φοιτητές, σε κάποια τμήματα Πολυτεχνικών ή ΤΕΙ είναι έτσι ή αλλιώς. Μιλάμε για το Πρόγραμμα Σπουδών και την ποιότητα και ποσότητα της γνώσης. Μιλάμε για διπλωματικές εργασίες που στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι πολύ υψηλού επιπέδου (υψηλότερου από αυτές αρκετών μεταπτυχιακών). Πολλές εξ’αυτών αποτελούν λόγο να καθυστερήσει κάποιος να αποκτήσει το δίπλωμά του αφού ταυτόχρονα υπάρχουν μαθήματα και δεν υλοποιούνται σε ξεχωριστό εξάμηνο. Τέλος επειδή μιλήσαμε και για χρήματα σχετικά με το κόστος μεταπτυχιακού, 1 έτος σπουδών ακόμη, μακριά από το σπίτι σου με ενοίκια, έξοδα κλπ, αντιστοιχεί σε κόστος 2 μεταπτυχιακών στο ΕΑΠ. Επιπλέον δεν είναι δυνατόν ο απόφοιτος τμήματος ΤΕΙ ως ΠΕ20, που μπήκε με 6 βαθμό πρόσβασης,τελείωσε πριν αρχίσει έκανε και ένα μεταπτυχιακό άσχετο με την ειδικότητα να είναι στο ίδιο καζάνι ή και πιο ψηλά, με τον μηχανικό Η/Υ του Πολυτεχνείου που μπήκε με 18. (αυτό ως παρατήρηση για όσους χρησημοποιούν την αξιολόγηση για είσοδο σε μεταπτυχιακό, αλλά όχι στο κανονικό πτυχίο).
  Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αγωνιστούμε για τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε βαθμίδας και όχι να κάνουμε αγώνα δρόμου και ικεσίες να μην αναγνωριστεί σε κανέναν τίποτα.
  Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί ξανά από τον κύριο Υπουργό το θέμα με μεταπτυχιακά και τη συνάφεια σε σχέση με τη θέση που κατέχει ο υπάλληλος. Δεν είναι δυνατόν Μαθηματικός να αναγνωρίζει ως συναφή, μεταπτυχιακό τίτλο στην Ανθοκομία.

 • 22 Ιουνίου 2015, 13:36 | M Τσουβάλα

  Σχόλιο επί της παρατήρησης -ΘΩΜΑ ΣΥΡΟΥ (22 Ιουνίου 2015, 12:48) Η απαίτηση βασικού όπως λέτε τίτλου σπουδών για τους Ιχθυολόγους μόνο λόγω άγνοιας ή εκ του πονηρού μπορεί να χαρακτηριστεί, όπως και η διάταξη που υιοθετήθηκε το 2014 για το σκοπό αυτό, που σκοπό είχε να υποσκελίσει άλλους επιστήμονες που απασχολούνται στον Τομέα της Αλιείας, προκειμένου να υποστηριχθεί το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και υδάτινου Περιβάλλοντος του Παν/μιου Θεσσαλίας. Διότι προφανώς κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν ότι ο τίτλος περί Ιχθυολογίας υιοθετήθηκε για να διαχωριστούν οι απασχολούμενοι Γεωτεχνικοί στον Τομέα της Αλιείας.
  Αν ισχύει η απαίτηση που αναφέρετε πιο πάνω θα έπρεπε αντίστοιχα και για τους Τομείς βιολογικών προϊόντων που σήμερα ασχολούνται μόνο Γεωπόνοι, να απασχολούνται αποκλειστικά βιολόγοι.

 • 22 Ιουνίου 2015, 13:23 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΡΑ

  Σχετικά με τα παιδιά που εισήχθησαν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2012 και αιτία του σχεδίου «Αθηνά» η σχολή τοπου αρχικά εισήχθησαν συγχωνεύτηκε με άλλη ή καταργήθηκε, όπως συνέβει με την σχολή «Επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφοριακών συστημάτων» του ΤΕΙ Πάτρας, η οποία καταργήθηκε και συγχωνεύτηκε με την σχολή «Διοίκησης επιχειρήσεων» δύνοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα σε όσα παιδιά το επιθυμούσαν να μεταγραφούν στην σχολή «Μηχανικών πληροφορικής» τουΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,(πρώην σχολή «Υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών» Ναυπάκτου), χωρίς να τους διευκρινηστεί ότι ταυτόχρονα θα παρακολουθουν δύο προγράμματα σπουδών και αυτό στην «Μηχανικών πληροφορικής» αλλά και αυτό στην «Διοίκηση επιχειρήσεων»πράγμα πρακτικά αδύνατο, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να τελούν υπό ομηρία του συστήματος και της ασάφειας του νόμου. Τι μέτρα θα πάρετε γι αυτά τα παιδιά και πότε, έτσι ώστε να ενταχθούν πλήρως στο εκπεδευτικό πρόγραμμα της σχολής που τους δώθηκε από την τότε κυβέρνηση το δικαίωμα να επιλέξουν αιτία του σχεδίου «Αθηνά», εντάσσοντας τα πλήρως στο πρόγγραμμα σπουδών της σχολής «Μηχανικών πληροφορικής» και να λάβουν και τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
  Δώστε τέλος στην ομηρία των παιδιών αυτών στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
  Ευχαριστώ

 • 22 Ιουνίου 2015, 12:33 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

  ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Ε.Ι)ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΤΩΝ(50) ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Α.Ε.Ι.

  ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ .

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
  ΜΕ ΤΙΜΗ ΝΙΚΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

 • 22 Ιουνίου 2015, 12:02 | ΘΩΜΑΣ ΣΥΡΟΣ

  Με μεγάλη μου χαρά χαιρετίζω την προσπάθεια για βελτίωση της Νομοθεσίας στον πολύπαθο και πολύ ευαίσθητο χώρο της Παιδείας. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω την προσπάθεια για αναβάθμιση των πτυχίων ΠΕ με πέντε (5) έτη υποχρεωτικών σπουδών.
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι όσον αφορά στους Δημόσιους Υπαλλήλους με πτυχία πενταετούς φοίτησης (Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Δασολόγοι), τα έτη σπουδών θα πρέπει απαραιτήτως να ληφθούν υπόψη ως προς την κατάταξή τους στο Ενιαίο Μισθολόγιο, έτσι ώστε να αρθεί η αδικία των προηγούμενων ετών. Πριν την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών πενταετούς (5) φοίτησης (π.χ. ΠΕ Δασολόγοι, ΠΕ Γεωπόνοι, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί) τοποθετούνταν κατά τον διορισμό τους στο ΜΚ 17, ενώ οι απόφοιτοι Ιδρυμάτων τετραετούς (4) φοίτησης ( π.χ. ΠΕ Βιολόγοι, ΠΕ Γεωλόγοι) στο ΜΚ 18. Κατά την επανακατάταξη των υπαλλήλων, στα πλαίσια της εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολογίου, ο διαχωρισμός αυτός έπαψε να υφίσταται κι έτσι οι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ετών φοίτησης για τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, κατατάχτηκαν με μοναδικό κριτήριο τα έτη προϋπηρεσίας τους. Καταστρατηγήθηκε επομένως και δεν εφαρμόστηκε πότε η αρχή του Ενιαίου Μισθολογίου, δηλαδή ίδια προσόντα συνεπάγεται ίση αμοιβή. Επιπρόσθετα, παρατηρείται το εξής παράδοξο: ΠΕ Βιολόγοι (4 έτη σπουδών) που διορίστηκαν σε παρελθόντα έτη στο Δημόσιο ως Βιολόγοι-Ιχθυολόγοι, να καταλαμβάνουν στο οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Δημοσίου θέσεις Προϊσταμένων ΠΕ Ιχθυολόγων (χωρίς όμως να έχουν βασικό τίτλο σπουδών ΠΕ Ιχθυολόγων) και να Προΐστανται Υπαλλήλων ανώτερης εξ αυτών, ως προς τα έτη σπουδών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, π.χ. ΠΕ Γεωπόνων (5 έτη σπουδών).
  Με εκτίμηση

 • 22 Ιουνίου 2015, 11:52 | ΖΗΚΟΣ

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΚ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΩΣ ΤΑ ΤΕΙ.
  Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΛΑ ΠΡΙΝ ΤΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟ…ΕΝΩ ΜΕ ΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙ 6 ΩΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.
  ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΝΑΤΕ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΜΑΘΗΜΑ??? ΕΜΑΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΕΝ ΔΑΠΑΝΗΣΕ ΣΕ ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΕΚ
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΣΠΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΟΥ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΚ, ΤΑ ΙΕΚ ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΥΣ «ΑΛΛΟΥΣ»

 • 22 Ιουνίου 2015, 11:40 | ΖΗΚΟΣ

  Top 25 Contributor
  Male
  Joined on 02-06-2010
  Grand Master Engineer

  Re: Εξελίξεις στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
  Reply Contact
  http://www.teipir.gr/index.php/el/services/adminsupport-2/2013-02-28-08-33-10/2013-03-04-09-58-28

  ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

  Τα πτυχία ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές 3 ετών (6 εξαμήνων) είναι ισότιμα προς τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. αντίστοιχων ειδικοτήτων.

  Τα πτυχία ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των 3 ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον οι κάτοχοι τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση της ισοτιμίας.

  Η επαγγελματική και διδακτική πείρα διαπιστώνεται από το Συμβούλιο του αντίστοιχου Τ.Ε.Ι. έπειτα από εισήγηση του Τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου της οικείας Σχολής.

  Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό ισοτιμίας.

  Ισοτιμίες

  – Ισοτιμία πτυχίου (Σιβιτανίδειος) Ηλεκτρονική
  – Ισοτιμία πτυχίου (ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ)
  – Ισοτιμία πτυχίου (Σιβιτανίδειος) Ηλεκτρολογία
  – Ισοτιμία πτυχίου Χατζηδάκη
  – Ισοτιμία πτυχίου Στατιστική
  – Ισοτιμία πτυχίου Αικατερίνη Αναστασιάδου
  – Ισοτιμία πτυχίων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας στα οποία απαιτείται 5ετή
  προϋπηρεσία.

  Οι Ισοτιμίες εκδίδονται κατόπιν υποβολής αίτησης στο πρωτόκολλο του αντίστοιχου τμήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  α) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο του Πτυχίου.
  β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  γ) Για τα τμήματα της ΣΔΟ (προϋπηρεσία).
  Εάν Ισχύουν πράγματι αυτές οι Ισοτιμίες τότε δέν πρέπει να ανησυχούν οι των Κ.Α.Τ.Ε./Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
  Electrical Engineer

 • 22 Ιουνίου 2015, 11:37 | ΖΗΚΟΣ

  Ειναι ψευδέστατο οτι τα ΚΑΤΕΕ ΚΑΤΕ ηταν τριετής,

  <>

  http://www.koinpolpanteion.gr/pdf/katatakseis%20%202013-2014.pdf
  ……………………………………………………………..
  Εχουμε σχολές κατεε με δυο χρονια υποχρεωτικές σπουδές. Τωρα αμα κανουν 10 επειδη δεν ασχολουντουσαν ποτε μεταξυ των απεργιών..μπορεί να σου δώσει και μεταδιδακτορικό διπλωμα στην δεκαετια.
  ΑΡΑ ΤΟ ΨΕΜΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ

  Οι εξετάσεις πιστοποίησης των ΙΕΚ ειναι εφαμμιλες με τις εξετάσεις ΑΣΕΠ ΠΕ στον κλαδο της λογιστικής μιας και ο εμπνευστής τους ηταν το ιδιο ατομο.. πανεπιστημιακός.

  Ενας ακόμα λόγος ειναι το οτι ζητάμε να καταργηθεί η πιστοποίηση , διότι δεν ΜΠΟΡΕΊ με σπουδές 2 ετών να διδαχθει το 45-50% της πιστοποίησης.
  Αυτό ειναι αδικο για τα παιδιά των ΙΕΚ, τα οποία μετα απο τόση κούραση και εξοδα αν καταφερουν να περασουν. εχουν επαγγελματικά δικαιώματα
  λυκειου.
  Την επιστημονικότητα των ΑΕΙ την εχουμε δει στην πράξη κυριοι…εργαζομαστε και ξερουμε!!!

 • 22 Ιουνίου 2015, 11:37 | Νίκος

  Τόσο ο όρος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΙΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» όσο και ο όρος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» είναι άστοχοι για να περιγράψουν τα ΤΕΙ. Αυτό γιατί ο τίτλος παραπέμπει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που θεραπεύουν τεχνολογικές επιστήμες (δηλαδή επιστήμες μηχανικών). Κάτι τέτοιο όμως δε συμβαίνει καθώς στα ΤΕΙ υπάρχουν τμήματα σχετικά με επιστήμες υγείας, οικονομίας και διοίκησης, τμήματα βρεφονηπιοκομίας, αισθητικής-κοσμητολογίας κλπ.

  Ο όρος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ» περιγράφει τα Πολυτεχνεία και γι αυτό δεν είναι σκόπιμο να ονομαστούν τα ΤΕΙ έτσι, καθώς δεν ταιριάζει αυτή η περιγραφή σε αυτά. Ο όρος που ταιριάζει καλύτερα στα ΤΕΙ είναι «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν 4009/2011 τα ΤΕΙ στοχεύουν στην εκπαίδευση στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών.

  Προτείνω τα ΤΕΙ να μετονομαστούν σε «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και ο Τεχνολογικός Τομέας σε «ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ή «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ». Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν χρειάζεται να μετονομαστεί καθώς τα μόνα τμήματα που έχει είναι τμήματα εκπαιδευτικών μηχανικών ΤΕ που προσφέρουν τεχνολογική εκπαίδευση.

  Με αυτό το σκεπτικό τα ΑΕΙ του Εφαρμοσμένου Τομέα είναι τα Π.ΕΦ. (Πανεπιστήμια Εφαρμογών) και η ΑΣΠΑΙΤΕ.