Άρθρο 69 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 (άρθρο 29 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού)

1. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της συμμόρφωσης των μεταβιβαζουσών οντοτήτων, των αρχικών δανειοδοτών και των οντοτήτων ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ) ως προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 18 ως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ορίζεται, κατά περίπτωση:
α) η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή αρχικοί δανειοδότες ή οντότητες ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις 1, 16 και 22 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 καθώς και στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016,
β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή αρχικοί δανειοδότες ή οντότητες ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013, στις περιπτώσεις α, β, γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002,
γ) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή οι αρχικοί δανειοδότες ή οι οντότητες ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ) έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, δεν εμπίπτουν στις ως άνω α) και β) περιπτώσεις και η ανάδοχη οντότητα είναι επιχείρηση επενδύσεων,
δ) η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή οι αρχικοί δανειοδότες ή οι οντότητες ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ) έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, δεν εμπίπτουν στις ως άνω α) και β) περιπτώσεις και η ανάδοχη οντότητα είναι πιστωτικό ίδρυμα.
2. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της συμμόρφωσης των μεταβιβαζουσών οντοτήτων, των αρχικών δανειοδοτών και των οντοτήτων ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ) ως προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2402 ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν αυτές έχουν την έδρα τους στην ΕΕ και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 1, κατά το λόγο της αρμοδιότητας τους σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ) και δ) της παραγράφου 1.
3. Αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των τρίτων μερών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 το άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, καθώς και για την εποπτεία της συμμόρφωσής τους ως προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 28 του ίδιου Κανονισμού ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων των περ. (γ) και (δ) της παρ. 1 και της παρ.2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος κατά περίπτωση, δύνανται στο πλαίσιο των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων, να ζητούν την προσκόμιση Ειδικής Έκθεσης Ορκωτού – Ελεγκτή, στην οποία πιστοποιείται η συμμόρφωσή προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 έως 9 και 18 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.
5. Οι αρμόδιες αρχές των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές, τις συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές μέσω της Μεικτής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 (L 331) και δύνανται να εκδίδουν σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, δύνανται να παρέχουν κάθε σχετική διευκρίνιση προς τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.