Άρθρο 61 Αστική ευθύνη από το ενημερωτικό δελτίο (άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

1. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 60, ευθύνονται έναντι αυτών που απέκτησαν κινητές αξίες μέσα στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου για κάθε θετική ζημία που υπέστησαν από υπαιτιότητα των υπευθύνων προσώπων του άρθρου 60 του παρόντος ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου.
2. Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος αποδείξεως της ζημίας που υπέστη και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υπαιτιότητας των υπευθύνων προσώπων του άρθρου 60 του παρόντος και της ζημίας.
3. Τα υπεύθυνα πρόσωπα του άρθρου 60 του παρόντος φέρουν το βάρος απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.
4. Αξιώσεις για αποζημίωση κατά των υπευθύνων προσώπων του άρθρου 60του παρόντος παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν περιορίζουν ούτε επηρεάζουν την ευθύνη των προσώπων του άρθρου 60 του παρόντος έναντι των επενδυτών για κάθε πταίσμα ως προς την ακρίβεια και πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου με βάση τις γενικές διατάξεις.
6. Κάθε ρήτρα ή συμφωνία για τον περιορισμό της ευθύνης ή την απαλλαγή των προσώπων του άρθρου 60 είναι άκυρη έναντι των επενδυτών.
7. Αστική ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος σύμφωνα με το σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ή βάσει του ειδικού περιληπτικού σημειώματος ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, συμπεριλαμβανομένης και της μετάφρασής του, εκτός εάν το εν λόγω σημείωμα: α) είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου· ή β) δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες που να διευκολύνουν τους επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν στις κινητές αξίες.

  • 30 Μαρτίου 2020, 22:04 | Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis

    Καλωσορίζουμε τη συγκεκριμένη διάταξη Η οποία προσφέρει ένα ικανοποιητικό πλαίσιο αστικής ευθύνης.

    Για μία ενδελεχή ανάλυση της αστικής ευθύνης στο συγκεκριμένο τομέα καθώς και για μία καινοτόμο πρόταση αυξήσhs της αυστηρότητας για παραβάσεις συσχετιζόμενες με το ενημερωτικό δελτίο :

    Sergakis, Konstantinos, The Relevance of Time in Framing the Sanctions Framework for Defective Disclosure, European Business Law Review (2017) 3, 331-366. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2763491.