Άρθρο 61 Αστική ευθύνη από το ενημερωτικό δελτίο (άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

1. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 60, ευθύνονται έναντι αυτών που απέκτησαν κινητές αξίες μέσα στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου για κάθε θετική ζημία που υπέστησαν από υπαιτιότητα των υπευθύνων προσώπων του άρθρου 60 του παρόντος ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου.
2. Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος αποδείξεως της ζημίας που υπέστη και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υπαιτιότητας των υπευθύνων προσώπων του άρθρου 60 του παρόντος και της ζημίας.
3. Τα υπεύθυνα πρόσωπα του άρθρου 60 του παρόντος φέρουν το βάρος απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.
4. Αξιώσεις για αποζημίωση κατά των υπευθύνων προσώπων του άρθρου 60του παρόντος παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν περιορίζουν ούτε επηρεάζουν την ευθύνη των προσώπων του άρθρου 60 του παρόντος έναντι των επενδυτών για κάθε πταίσμα ως προς την ακρίβεια και πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου με βάση τις γενικές διατάξεις.
6. Κάθε ρήτρα ή συμφωνία για τον περιορισμό της ευθύνης ή την απαλλαγή των προσώπων του άρθρου 60 είναι άκυρη έναντι των επενδυτών.
7. Αστική ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος σύμφωνα με το σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ή βάσει του ειδικού περιληπτικού σημειώματος ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, συμπεριλαμβανομένης και της μετάφρασής του, εκτός εάν το εν λόγω σημείωμα: α) είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου· ή β) δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες που να διευκολύνουν τους επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν στις κινητές αξίες.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».