Άρθρο 78 Έναρξη ισχύος

 1. Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Τα άρθρα 27 έως 30 του παρόντος εφαρμόζονται από την 3η Σεπτεμβρίου 2020.
 • 2 Απριλίου 2020, 12:47 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 78

  Απαιτείται να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για όλα τα άρθρα που αφορούν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και για όλα τα άρθρα που θεσπίζουν νέες υποχρεώσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ο χρόνος που χρειάζονται οι ελληνικές εταιρείες ώστε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • Οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου επιφέρουν ιδιαίτερες μεταβολές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Για αυτό το λόγο θεωρείται αναγκαίο να υπάρχει μία μεταβατική περίοδος πριν την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση και την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων, καθώς χρειάζεται χρόνο από πλευράς των υπόχρεων προσώπων να προσαρμοστούν σε αυτές. Η πανδημία του COVID19 και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε κάθε επίπεδο επιτείνουν την ανάγκη μεγαλύτερης μεταβατικής περιόδου. Οι εταιρικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν είναι ιδιαιτέρως εκτενείς και λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι και στην περίπτωση του ν. 4548/2018 είχε δοθεί μεταβατική περίοδος πριν την θέση του σε εφαρμογή προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 78:

  «1. Υπό την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  2. Τα άρθρα 1 έως 24 του παρόντος εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
  2. Τα άρθρα 25 έως 36 του παρόντος εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2020.»

 • Οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου επιφέρουν ιδιαίτερες μεταβολές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Για αυτό το λόγο θεωρείται αναγκαίο να υπάρχει μία μεταβατική περίοδος πριν την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση και την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων, καθώς χρειάζεται χρόνο από πλευράς των υπόχρεων προσώπων να προσαρμοστούν σε αυτές. Η πανδημία του COVID19 και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε κάθε επίπεδο επιτείνουν την ανάγκη μεγαλύτερης μεταβατικής περιόδου. Οι εταιρικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν είναι ιδιαιτέρως εκτενείς και λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι και στην περίπτωση του ν. 4548/2018 είχε δοθεί μεταβατική περίοδος πριν την θέση του σε εφαρμογή προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 78:

  «1. Υπό την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  2. Τα άρθρα 1 έως 24 του παρόντος εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
  2. Τα άρθρα 25 έως 36 του παρόντος εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2020.»

 • 1 Απριλίου 2020, 11:15 | ΣΟΥΡΙΑΔΑΚΙΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

  Πέραν των διατάξεων που αφορούν στην ενσωμάτωση ρυθμίσεων της SRD II και συγκεκριμένα των άρθρων 27 έως 30 του σχεδίου νόμου, κατά τα λοιπά ως έναρξη ισχύος του νέου νόμου είναι η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ρύθμιση αυτή, λαμβανομένου υπόψιν του ιδιαίτερα αυστηροποιημένου νομοθετικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που θα εισαχθεί με τη ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόμου, δεν δίνει στις εισηγμένες εταιρείες ένα εύλογο χρονικό περιθώριο, εντός του οποίου θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις. Επί παραδείγματι, ήδη από την πρώτη ημέρα ισχύος του νόμου, τα ΔΣ του μεγαλύτερου ποσοστού των εταιρειών θα πάσχει νόμιμης σύνθεσης, δεδομένων των νέων κριτηρίων ανεξαρτησίας των μελών του ΔΣ αλλά και της αύξησης του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, δεν θα διαθέτει επιτροπή αμοιβών ή και υποψηφιοτήτων, δεν θα έχει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο κ.ο.κ. Αν και ο κανόνας για την έναρξη ισχύος ενός νόμου η δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εν προκειμένω θα πρέπει να συνυπολογισθούν οι αντικειμενικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες, στο πλαίσιο της παρούσας επιχειρηματικής πραγματικότητας, να συμμορφωθούν άμεσα σε ένα νέο και δη τόσο αυστηροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο.
  Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να τεθεί μία μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει ένα εύλογο χρονικό περιθώριο στις εταιρείες να συμμορφωθούν με τις νέες ρυθμίσεις και συγκεκριμένα να προστεθεί παρ. 3 στο άρθρο 78, η οποία να έχει ως εξής: «Τα άρθρα 1 έως 24 του παρόντος τίθενται σε ισχύ έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην ΕτΚ».

 • 30 Μαρτίου 2020, 13:39 | Dionysia Katelouzou, Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis

  Άρθρο 78 Έναρξη ισχύος

  Προτείνουμε την εισαγωγή μεταβατικής περιόδου ενός έτους από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως για το άρθρο 24.