Άρθρο 45 Δέσμευση απόκτησης μεριδίων ΟΕΕ

1. Στην περίπτωση ΟΕΕ κλειστού τύπου, μπορεί να προβλέπεται στον Κανονισμό του ΟΕΕ ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν εξαρχής τα μερίδια, ούτε καταβάλλουν εξαρχής την τιμή διάθεσης των μεριδίων, αλλά δεσμεύονται συμβατικά να αποκτούν τα μερίδια και να καταβάλλουν την τιμή διάθεσής τους σταδιακά, όποτε τους ζητείται από το διαχειριστή του ΟΕΕ σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του ΟΕΕ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 43. Σε κάθε περίπτωση, το αρχικό ενεργητικό του ΟΕΕ δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της περίπτ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 41, τηρουμένης και της παρ. 5 του άρθρου 41.
2. Οι συνέπειες της αθέτησης από επενδυτή της υποχρέωσής του να αποκτήσει μερίδια και να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα προβλέπονται στον κανονισμό του ΟΕΕ.
3. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου οι επενδυτικοί περιορισμοί του άρθρου 38 υπολογίζονται επί του αθροίσματος του ενεργητικού του ΟΕΕ και του ποσού που υποχρεούνται να καταβάλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, οι επενδυτές.