Άρθρο 67 Αναφορά παραβάσεων (άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

1. Παραβάσεις ή ενδεχόμενες παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 57 έως 68, του κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών μπορεί να καταγγέλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι κατάλληλες διαδικασίες και οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν την υποβολή προς αυτήν καταγγελιών παραβάσεων ή ενδεχόμενων παραβάσεων των εν λόγω διατάξεων.
2. Με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται τουλάχιστον:
α) ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις και την παρακολούθησή τους, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για τις εν λόγω καταγγελίες,
β) κατάλληλη προστασία για εργαζομένους που απασχολούνται δυνάμει σύμβασης εργασίας και οι οποίοι αναφέρουν παραβάσεις, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άδικης μεταχείρισης από μέρους του εργοδότη τους ή τρίτων,
γ) προστασία της ταυτότητας και των προσωπικών δεδομένων τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις όσο και του φυσικού προσώπου που εικάζεται ότι είναι υπεύθυνο για παράβαση, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, εκτός αν η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται βάσει του εθνικού δικαίου, στο πλαίσιο περαιτέρω έρευνας ή μεταγενέστερης δικαστικής διαδικασίας.
3. Οι εργοδότες που αναλαμβάνουν δραστηριότητες υπαγόμενες σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου οι εργαζόμενοι σε αυτούς να μπορούν να καταγγέλλουν εσωτερικά παραβάσεις ή ενδεχόμενες παραβάσεις, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.

  • 1 Απριλίου 2020, 14:55 | Elena Papachristou & Alexis Kontogiannis – Ζέπος και Γιαννόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

    Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της παραγράφου 3 και πιο συγκεκριμένα την αντικατάσταση της φράσης «Οι εργοδότες που αναλαμβάνουν δραστηριότητες υπαγόμενες σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» με τη φράση «οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στην παροχή εποπτευόμενων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών»