Άρθρο 66 Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα (άρθρα 38, 39 και 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει σε όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 68 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού αυτού εκδιδόμενων πράξεων, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα:
α) δημόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η φύση της παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ανωτέρω Κανονισμού,
β) εντολή που υποχρεώνει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να παύσει την παράβαση και να μην την επαναλάβει στο μέλλον,
γ) αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική απαγόρευση κατά οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που θεωρείται υπεύθυνο για μία τέτοια παράβαση να συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο ή να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στις οντότητες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού.
ε) επιβολή προστίμου που ανέρχεται σε ύψος τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης εφόσον το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί,
στ) σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρόστιμο ύψους έως 5 εκατομμυρίων ευρώ ή 3% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του εν λόγω προσώπου. Εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με το ν. 4308/2014, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο περί λογιστικής με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της τελικής μητρικής επιχείρησης,
ζ) σε περίπτωση φυσικών προσώπων, το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται είναι έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
2. Κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης·
β) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·
γ) η χρηματοοικονομική ισχύς του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, όπως προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπεύθυνου νομικού προσώπου ή το ετήσιο εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του υπεύθυνου φυσικού προσώπου·
δ) ο αντίκτυπος της παράβασης στα συμφέροντα των επενδυτών λιανικής·
ε) η σημασία των κερδών που αποκτήθηκαν, των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση ή των ζημιών για τρίτους που προκύπτουν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·
στ) το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·
ζ) τις προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·
η) τα μέτρα που ελήφθησαν μετά την παράβαση από τον υπαίτιο της παράβασης για την αποφυγή της επανάληψής της.
3. Οι αποφάσεις για τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 57 έως 68, είναι επαρκώς αιτιολογημένες και υπόκεινται σε ένδικα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3371/2005 (Α’ 178).

  • 30 Μαρτίου 2020, 22:45 | Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis

    Καλωσορίζουμε τη συγκεκριμένη διάταξη Η οποία προσφέρει ένα ικανοποιητικό πλαίσιο μέτρων και κυρώσεων, ιδιαίτερα ως προς τα πρόστιμα. Αξιοσημείωτη είναι και η εισαγωγή του ανώτατου προστίμου 1 εκατομμυρίου € (σε σχέση με το ελάχιστο ανώτατο πρόστιμο 700.000 € προβλεπόμενο από το Κανονισμο (ΕΕ) 2017/1129 για τα φυσικά πρόσωπα.

    Για μια ενδελεχή ανάλυση των επιχειρημάτων υπέρ των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς: Konstantinos Sergakis The Law of Capital Markets in the EU (Palgrave Macmillan Corporate and Financial Law series, 2018); La transparence des sociétés cotées en droit européen [The transparency of listed companies in EU law] (Tome 41, Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne-IRJS Éditions, 2013); ‘The Relevance of Time in Framing the Sanctions Framework for Defective Disclosure’ (2017) 3 European Business Law Review 331, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2763491.