Άρθρο 05 Διοικητικό συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά τουλάχιστον ανά τριετία την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.
2. Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, αποβλέποντας στην εκπλήρωση των ακόλουθων ιδίως στόχων:
α) Τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων.
β) Την αναγνώριση και διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνονται.
γ) Την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
δ) Τη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4548/2018.
ε) Τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:19 | Nestor Advisors

  Βάσει του άρθρου 5 προβλέπεται ότι το διοικητικό συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά, τουλάχιστον ανά τριετία, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του. Παρόλα αυτά, ο νόμος δεν ορίζει την έννοια του «πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης», πράγμα που μπορεί να προκαλέσει σημαντική ερμηνευτική σύγχυση. Επί της ουσίας, η αυστηρή περιοδική αξιολόγηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι και πάλι «δανεισμένη» από τον τραπεζικό τομέα και, έξω από αυτόν, δεν συναντιέται σε άλλες χώρες. Αντιθέτως, η αξιολόγηση που συνήθως συναντιέται στις νομοθεσίες άλλων χωρών αλλά όχι στο σχέδιο νόμου είναι αυτή της αποτελεσματικότητας του διοικητικού συμβουλίου. Είναι συνήθης πρακτική για το διοικητικό συμβούλιο να αυτο-αξιολογεί την απόδοση του κάθε χρόνο και να προβαίνει σε μία πιο σε βάθος αξιολόγηση με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου κάθε τρία χρόνια.

  Πιστεύουμε λοιπόν ότι η υποχρέωση περιοδικής αξιολόγησης θα πρέπει να αφορά όχι το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης αλλά την αποτελεσματικότητα του διοικητικού συμβουλίου.

 • Η συμμετοχή των Ανεξάρτητων και Ανεξάρτητων – Μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να τεκμηριώνεται δια μέσου υποχρεωτικής Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων η οποία θα παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 • Προτείνω η αξιολόγηση του Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως και αυτή της Αξιολόγησης των Επιχειρηματικών Κινδύνων και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου να διενεργείται με σχετική Δήλωση από το Δ.Σ. της Εισηγμένης Εταιρείας και να Πιστοποιείται από τον Υπεύθυνο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του και θα υπάρξει πρόσθετη διασφάλιση ότι κάποιο ανεξάρτητο ιεραρχικά όργανο έχει εμπλακεί στην διαδικασία αυτή. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλισθεί μέσω σχετικής διαδικασίας ότι τόσο ο Εσωτερικός, όσο και ο Εξωτερικός Ελεγκτής δεν εμπλέκονται στην εφαρμογή όλων των ανωτέρω ώστε να διατηρείται η ανεξαρτησία τους. Ακόμα κσι σήμερα σε πολλές εισηγμένες τα ανωτέρω όργανα προετοιμάζουν και ‘ελέγχουν’ ταυτόχρονα τα ανωτέρω.

 • 2 Απριλίου 2020, 12:45 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 5 παρ. 1

  O όρος «του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης» είτε πρέπει να ορισθεί με σαφήνεια, προσθέτοντας σχετικό ορισμό του, είτε πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτό διαμορφώνεται στον παρόντα νόμο». Πρέπει να δοθεί ρητός ορισμός του όρου «πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης» γιατί διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης υπάρχουν σε πολλά νομοθετήματα που προβλέπουν διαφορετικές κυρώσεις το κάθε ένα. Αν δεν προσδιορισθεί επαρκώς,ενδέχεται να επιβληθούν πολλαπλές κυρώσεις για την ίδια παράβαση, δεδομένου ότι το άρθρο 24 προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης
  του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

 • Παρ. 1 Αξιολόγηση Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

  1. Σύμφωνα με την παράγραφο γγ) υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 του Ν4336/2015 (Α΄ 94) στην έκθεσή του ο ελεγκτής «δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών».

  Σημειωτέο ότι η τότε έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τη περίπτωση δ, της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ2190 περιλάμβανε και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.
  Με τη παρ. 3 του άρθ. 152 Ν4558 διατυπώνεται ότι ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία ………. ελέγχουν αν έχουν παρασχεθεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1».

  Άρα εξακολουθεί και υφίσταται η υποχρέωση του ΟΕΛ να δηλώσει (σε κάθε χρήση) αν έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες εν προκειμένω στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.
  Κατά συνέπεια υπάρχει ουσιαστικά μία αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που καταλήγει σε αποκαλύψεις εκ μέρους του ΟΕΛ επί ουσιωδών ανακριβειών η έλλειψη των οποίων εμμέσως παρέχει – περιορισμένη μεν – διαβεβαίωση περί της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (negative assurance).

  2. Τώρα επιδιώκεται μία πληρέστερη και εστιασμένη διαβεβαίωση (positive assurance) περί της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

  3. Μήπως θα πρέπει να διευκρινιστεί με απόφαση της ΕΚ ο χρόνος και η διαδικασία της αξιολόγησης – άρα να μπει ένα λεκτικό αντίστοιχό με αυτό της παρ. 4 του άρθ. 15;

  4. Τι συνεπάγεται η μη περιοδική (δηλαδή η σποραδική ή η έλλειψη αυτής) τουλάχιστο ανά τριετία αξιολόγηση του πλαισίου αξιολόγησης;

  Παρ. 2δ) η μονάδα εσωτερικού ελέγχου προτείνεται να γίνει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) και να αναφέρεται σε όλο το νόμο με κεφαλαίο γράμμα στην αρχή κάθε λέξης.

 • 2 Απριλίου 2020, 11:06 | Deloitte (Γιώργος Τριβυζάς)

  Άρθρο 5, Διοικητικό Συμβούλιο, Παρ.1
  • «Το ΔΣ…. Και αξιολογεί περιοδικά τουλάχιστον ανά τριετία…» – Προτείνεται όπως προβλέπεται η έξωθεν τακτική αξιολόγηση από ανεξάρτητους (διαπιστευμένα προσοντούχους και εγνωσμένης φήμης) εξωτερικούς αξιολογητές με βάση συγκεκριμένους κανόνες όπως οριστικοποιηθιούν με το Νόμο, καθώς και βέλτιστες πρακτικές του Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • 1 Απριλίου 2020, 15:26 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ-CPA,CIA,CRMA

  Να περιγραφεί ο ρόλος του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που θα είναι και ο Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου. Όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου πέραν των άλλων, θα έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της, προγραμματισμού των συναντήσεων της, διευκόλυνσης της επικοινωνίας της με τον εξωτερικό ελεγκτή, τα βασικά διοικητικά στελέχη της εταιρείας και τους εμπλεκόμενους στην εταιρική διακυβέρνηση και σύνταξης των εκθέσεων πεπραγμένων της Επιτροπής.

 • 1 Απριλίου 2020, 14:49 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ-CPA,CIA,CRMA

  4. Άρθρο 5 παρ. 2 – Διοικητικό Συμβούλιο

  • Ο στόχος (γ), αναφέρει «την αποτελεσματική λειτουργία της ΜΕΕ». Είναι πολύ ειδικός και δεν είναι σκόπιμο να περιληφθεί στις γενικές απαιτήσεις. Ωστόσο κατανοώ ότι έχει περιληφθεί για να ενθαρρύνει την αξιολόγηση της ΜΕΕ από εξωτερικούς αξιολογητές, καθώς δεν αναφέρεται η σχετική απαιτηση σε άλλο σημείο στο Νόμο. Γενικότερα ωστόσο η αξιολόγηση της ΜΕΕ θα πρέπει να τονίζεται και να απαιτείται.Βέβαια, αν γίνει υποχρεωτική η εφαρμογή των διεθνών προτύπων εσωτερικού ελέγχου (παραθέτω σχετικό σχόλιο στο αντίστοιχο άρθρο) αυτή η αξιολόγηση καθίσταται ούτως ή άλλως υποχρεωτική.
  • Στον στόχο (δ) πρέπει να αλλάξει η φράση για την μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση («…καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν.4548/2018»).
  Το άρθρο 151 του ν. 4548 αφορά μικρή ομάδα εταιρειών και όχι όλες τις εισηγμένες. Θα μπορούσε να αντικατασταθεί με τη φράση «…καθώς και της κρίσιμης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης»

 • 1 Απριλίου 2020, 14:17 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ-CPA,CIA,CRMA

  Αναφέρεται: «Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά τουλάχιστον ανά τριετία την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων».
  Επίσης, στο άρθρο 15 παρ.4 για τον Κανονισμό Λειτουργίας αναφέρεται ότι «με απόφαση της ΕΚ, η οποία εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία και η περιοδικότητα της αξιολόγησης»

  Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό σημείο. Στο Νόμο, ή στην αιτιολογική έκθεση, θα πρέπει να δίνεται κατ’ ελάχιστον μία κατεύθυνση για:
  α)το περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης (ίσως δίνοντας ενδεικτικό υπόδειγμα αυτής), β) τη δυνατότητα ή την υποχρεώση για χρήση εξωτερικών αξιολογητών, γ) το αντικείμενο της αξιολόγησης: σκοπός ελέγχου, πρότυπα ελέγχου (IPPF ή ISAs – και τα δύο λογικά να δοθούν ως εναλλακτικές), δ) το επίπεδο διαβεβαίωσης (reasonable or limited assurance)
  Υπάρχουν σχετικές προβλέψεις και πρακτικές για το αντικείμενο αυτού του έργου τόσο στο κείμενο της ΠΔΤΕ 2577 (για τις Τράπεζες, αξιολόγηση κάθε τρία έτη) όσο και στη Νομοθεσία που ισχύει και για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (λόγω της εφαρμογής της οδηγίας SOLVENCY 2).

 • Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο – εργαλείο για την επιδίωξη του εταιρικού συμφέροντος από το ΔΣ. Επίσης κάθε πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συναρτάται προς το μέγεθος της εταιρίας και τις οικονομικές τις δυνατότητες. Σκοπός του ΔΣ είναι να βγάλει λεφτά για τους μετόχους. Οι μέτοχοι έχουν ένα σημαντικό εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνων που λέγεται στρατηγική διασποράς χαρτοφυλακίου. Είναι ο φτηνότερος μηχανισμός προστασίας.

  Με την επιφύλαξη της γενικότερης μας παρατήρησης στο άρθρο 1, το άρθρο προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής:

  1. Το διοικητικό συμβούλιο με γνώμονα την επιδίωξη του εταιρικού συμφέροντος με βάση το ν.4548/2018 ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογο με το μέγεθος της εταιρίας και τις οικονομικές της δυνατότητες, το οποίο παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά τουλάχιστον ανά τριετία, προβαίνοντας σε εύλογες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν σημαντικών ελλείψεων.

  2. Αντίστοιχα το διοικητικό συμβούλιο υιοθετεί Σύστημα εσωτερικού ελέγχου ανάλογο του μεγέθους της εταιρίας και των διαθέσιμων πόρων της και επιβλέπει τη λειτουργία του, αποβλέποντας στην εκπλήρωση των ακόλουθων ιδίως στόχων:
  α) Τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων.
  β) Τη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4548/2018.
  γ) Την αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία.
  δ) Την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
  ε) Τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

 • 28 Μαρτίου 2020, 14:14 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΑΣΕ)

  Αρθ 5.
  2. γ) Την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων που συγκροτούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου[1]. Το ΔΣ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με το ρόλο τους. Οι γραμμές αναφοράς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων, θα πρέπει να είναι σαφείς, εκτελεστές και δεόντως τεκμηριωμένες.
  ________________________________________
  [1]Όχι μόνο του εσωτερικού ελέγχου όπως προτείνει το νομοσχέδιο αλλά όλων μονάδων που απαρτίζουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου

 • 24 Μαρτίου 2020, 01:43 | Χαράλαμπος Μπριλάκης

  Ενώ οι επιτροπές του ΔΣ (ορθά) οφείλουν να υιοθετούν κανονισμό λειτουργίας (άρθρο 11), δεν φαίνεται να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη για το ίδιο το ΔΣ.

  Ο κανονισμός λειτουργίας ΔΣ θα μπορούσε να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις πρόνοιες για την ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων των μελών του (άρθρα 7 και 8) – ειδικότερα δε για εκείνες που δεν εξασκούνται στο πλαίσιο επιτροπών του ΔΣ (όπως εκείνες των εκτελεστικών μελών).

 • 12 Μαρτίου 2020, 14:51 | Δημήτριος Ζαχαράκης

  Αναφορικά με τις αρμοδιότητες του ΔΣ όπως αναφέρονται στο Άρθρο 5 για το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει κάπου να αναφέρεται ότι το ΔΣ θα πρέπει να αξιολογεί την επίδοση των Ανωτέρων Στελεχών της Εταιρείας και ιδιαιτέρως του Διευθύνοντος Συμβούλου σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και από την Επιτροπή Αποδοχών ή Υποψηφιοτήτων, αλλά ο γενικός κανόνας είναι ότι η πλειοψηφία των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών θα πρέπει να το κάνει αυτό. Εξυπακούεται ότι οι εν λόγω συνεδριάσεις θα πρέπει να γίνονται χωρίς την παρουσία των υπο αξιολόγηση εκτελεστικών στελεχών.

  Παρομοίως, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ θα πρέπει να συνεδριάζουν για την αξιολόγηση σημαντικών εταιρικών γεγονότων όπως π.χ. της αξιολόγησης μια πρότασης εξαγοράς άλλης εταιρείας, εισαγωγής σε νέα αγορά, απόσχιση κλάδου κλπ, χωρίς την παρουσία των εισηγητών των εν λόγω γεγονότων (που συνήθως είναι Εκτελεστικά Μέλη). Το σημαντικό είναι να δίνεται η δυνατότητα στο ΔΣ και κυρίως στα ανεξάρτητα μέλη να συζητούν τις εν λόγω προτάσεις χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Στελεχών προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης αντίθετων απόψεων και κριτική αξιολόγηση των θεμάτων (δεδομένου ότι συνήθως τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ που κάνουν τις εν λόγω προτάσεις με κατάλληλες παρουσιάσεις τις υποστηρίζουν). Εξυπακούεται ότι τα θέματα θα τίθενται προς έγκριση κατά τον συνήθη τρόπο στο σύνολο του ΔΣ όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της κάθε εταιρείας. Ο στόχος της παραπάνω πρότασης είναι να διευκολυνθεί η ελεύθερη και κριτική αξιολόγηση των εν λόγω εταιρικών γεγονότων από τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και να ενισχυθεί ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων κατόπιν πραγματικά γόνιμης συζήτησής τους.