Άρθρο 39 Επενδυτικά τμήματα

1. ΟΕΕ μπορεί να συσταθεί με περισσότερα από ένα επενδυτικά τμήματα, κάθε ένα από τα οποία αδειοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 41, θεωρείται ως αυτοτελής ΟΕΕ και αντιστοιχεί σε ξεχωριστό τμήμα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ.
2. Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ εκδίδει μερίδια που αντιστοιχούν στα περιουσιακά στοιχεία που συγκροτούν το συγκεκριμένο τμήμα. Η αξία των μεριδίων μπορεί να διαφέρει για κάθε επενδυτικό τμήμα.
3. Αν στον ΟΕΕ λειτουργούν περισσότερα επενδυτικά τμήματα, ο κανονισμός του ΟΕΕ περιλαμβάνει σχετική αναφορά. Το πληροφοριακό υλικό του άρθρου 41 περιλαμβάνει περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής κάθε επενδυτικού τμήματος.
4. Τα δικαιώματα των μεριδιούχων κάθε επενδυτικού τμήματος περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία αυτού του επενδυτικού τμήματος.
5. Κάθε επενδυτικό τμήμα ΟΕΕ μπορεί να επενδύει σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΕΕ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) η δυνατότητα επένδυσης του συγκεκριμένου επενδυτικού τμήματος σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ προβλέπεται ρητά από τον κανονισμό του ΟΕΕ,
β) το επενδυτικό τμήμα στο οποίο πραγματοποιείται η επένδυση δεν επενδύει στο επενδυτικό τμήμα που την πραγματοποιεί,
γ) η επένδυση σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ δεν υπερβαίνει το 15% και η επένδυση σε περισσότερα επενδυτικά τμήματα του ίδιου ΟΕΕ δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 30% της περιουσίας του τμήματος που προβαίνει στην επένδυση,
δ) κάθε επένδυση σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ αναγράφεται αναλυτικά στην ετήσια έκθεση του τμήματος του ΟΕΕ που πραγματοποίησε την επένδυση, και
ε) η επένδυση ενός επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ δεν ζημιώνει τα συμφέροντα των μεριδιούχων των εν λόγω επενδυτικών τμημάτων.
6. Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ μπορεί να λύεται και να ρευστοποιείται αυτοτελώς, χωρίς η λύση και η ρευστοποίησή του να συνεπάγεται τη λύση και ρευστοποίηση άλλων τμημάτων του ΟΕΕ.
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ανακαλεί την άδεια σύστασης ενός ή περισσότερων επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ χωρίς αυτό να συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας σύστασης των υπόλοιπων τμημάτων του.