Άρθρο 40 Διαχείριση ΟΕΕ

1. Η διαχείριση ΟΕΕ ασκείται υποχρεωτικά από Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 4209/2013 ή από Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όπου εδρεύει, με βάση την οποία ενσωματώνονται στο δίκαιο του εν λόγω κράτους έδρας οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄ της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (L 174).
2. Η διαχείριση ΟΕΕ περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013.
3. Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση ΟΕΕ παρά μόνο αν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του ΟΕΕ από άλλο διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παραιτηθέντος διαχειριστή. Παραιτηθείς και νέος διαχειριστής ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις εκείνου που παραιτήθηκε έναντι του ΟΕΕ μέχρι το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων από το νέο διαχειριστή.