Άρθρο 07 Πλαίσιο αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται δυνάμει του ν. 4548/2018 και τυχόν άλλων νομοθετικών διατάξεων, τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και κατόπιν επαρκούς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα εκτελεστικά μέλη της Εταιρείας οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις προτάσεις, τις επεξηγήσεις και την πληροφόρηση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο.
2. Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου: (α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των στρατηγικών που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και (β) συζητούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την εφαρμογή και την καταλληλότητα των εν λόγω στρατηγικών με τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο, ανά πάσα στιγμή όταν κρίνουν αυτό αναγκαίο, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, όταν τούτο απαιτείται για την εκτίμηση μιας κατάστασης, τους κινδύνους και τις εξελίξεις που επηρεάζουν ή που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, όπως, ενδεικτικά για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, για τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή βάση της Εταιρείας, καθώς και για την αξιολόγηση των σημαντικών ανοιγμάτων κινδύνου που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:09 | Nestor Advisors

  Η απόπειρα του άρθρου 7 να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σύγχυση. Τα «εκτελεστικά» μέλη είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου αλλά ταυτόχρονα και μέλη της ανώτερης διοίκησης της εταιρείας που αναφέρονται στον διευθύνοντα σύμβουλο. Η ανάθεση σε αυτούς ενός ειδικού ρόλου στο διοικητικό συμβούλιο είναι όχι μόνο άτοπη, αλλά και υποσκάπτει την υποχρέωση λογοδοσίας τους προς το τελευταίο. Η διάταξη που ορίζει ότι «τα εκτελεστικά μέλη οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις προτάσεις, επεξηγήσεις και την πληροφόρηση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο» είναι παράξενη με δεδομένο τον ηγετικό ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου και τη συνήθη (και βέλτιστη) πρακτική της συζήτησης των προτάσεων αυτών σε επίπεδο εκτελεστικής επιτροπής. Ο λόγος της συμμετοχής των εκτελεστικών μελών στο συμβούλιο είναι η απευθείας λογοδοσία τους στους μετόχους και η συμμετοχή τους στη λήψη σημαντικών αποφάσεων και όχι η αμφισβήτηση της διοίκησης στην οποία συμμετέχουν. Όσον αφορά τον εισηγητικό τους ρόλο προς το διοικητικό συμβούλιο σε θέματα της αρμοδιότητας τους, ο νόμος θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει σαν μέλη της διοίκησης, για παράδειγμα όπως τα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής που δεν είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου.

  Η τρίτη παράγραφος της διάταξης ορίζει ότι τα εκτελεστικά μέλη πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο για καταστάσεις ή εξελίξεις που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την εταιρεία. Η υποχρέωση (έγγραφης η μη) ενημέρωσης ανήκει κατά τη βέλτιστη πρακτική στον διευθύνοντα σύμβουλο. Μια παράλληλη υποχρέωση για τους υπόλοιπους «εκτελεστικούς» είναι στην καλύτερη περίπτωση περιττή και «ακριβή» για μικρότερες επιχειρήσεις. Στη χειρότερη, υποσκάπτει τον ηγετικό ρόλο και την εξουσία που πρέπει να διαθέτει ο διευθύνων σύμβουλος σε θέματα διοίκησης της εταιρείας.

 • 30 Μαρτίου 2020, 12:01 | Dionysia Katelouzou, Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis

  Καλωσορίζουμε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 καθώς θα συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών ΔΣ από την Ελληνική αγορά.

 • Τα άρθρα 7 και 8 πρέπει να απαλειφθούν:

  A) Τα καθήκοντα του κάθε μέλους ΔΣ αφορούν τον πυρήνα του δικαιώματος αυτοδιοίκησης της κάθε εταιρίας, εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική διοίκησης της εταιρίας και δεν μπορεί να επιβάλλονται ή να περιγράφονται δια νόμου. Ακόμη και στον αυστηρότερο αγγλικό κώδικα – που επαναλαμβάνουμε ισχύει μόνο για μεγάλες εταιρίες που έχουν το λεγόμενο premium listing – , και από τον οποίο εκπορεύεται ιστορικά η διάκριση, δεν γίνεται περιγραφή των αρμοδιοτήτων εκτελεστικών μη εκτελεστικών, καθώς επαφίεται στις εταιρίες να καθορίσουν τις εν λόγω αρμοδιότητες (βλ και OECD corporate governance report 2019 σελ, 175, ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής).

  Β) ο εταιρικός νομοθέτης δεν διακρίνει διαφορετικό μέτρο ευθύνης ανά μέλος ΔΣ, αλλά προβλέπει είτε συλλογική ευθύνη για κάποιες αποφάσεις του ΔΣ είτε ατομική ευθύνη ανά περίσταση και με βάση τις ad hoc αρμοδιότητες κάθε μέλους. Η διάκριση αρμοδιοτήτων σε νόμο είναι προβληματική καθώς καθορίζει εκ του αποτελέσματος το μέτρο της ευθύνης. Στην πραγματικότητα δε η διατύπωση των διατάξεων χωρίς τις επιφυλάξεις του ν. 4548/2018 (business judgement) επαυξάνει το μέτρο της ευθύνης για τα μέλη ΔΣ στις εισηγμένες εταιρίες, καθώς οι εν λόγω διατάξεις, κατά ρητή πρόβλεψη, είναι ειδικότερες του ν.4548/2018, πολλώ δε μάλλον όταν ο ν.4548/2018 προβλέπει την ενδεχόμενη απαλλαγή από την ευθύνη σε περίπτωση εισήγησης νομίμως λειτουργούσας επιτροπής.

  Γ) Οι διατάξεις επίσης είναι και νομοτεχνικά ανεπαρκείς. Πχ αναλύοντας τη διάταξη του άρθρου 7:

  1. «Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται δυνάμει του ν. 4548/2018 και τυχόν άλλων νομοθετικών διατάξεων, τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και κατόπιν επαρκούς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα εκτελεστικά μέλη της Εταιρείας οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις προτάσεις, τις επεξηγήσεις και την πληροφόρηση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο».

  Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που τους ανατίθενται δυνάμει του ν. 4548/2018 και τι νόημα έχει η επιφύλαξη; Επιπλέον πώς διαφοροποιείται η ευθύνη λόγω της απαλοιφής στον ειδικότερο παρόντα νόμο της αναφοράς στην εύλογη επιχειρηματική απόφαση; Επίσης τα καθήκοντα αυτά όπως περιγράφονται δεν τα έχουν τα μη εκτελεστικά μέλη; Δηλαδή αυτά δεν οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και κατόπιν επαρκούς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρησης ή δεν πρέπει να εξετάζουν με κριτικό πνεύμα τις προτάσεις τις επεξηγήσεις και την πληροφόρηση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο;

  Στην παράγραφο 2 το πρώτο εδάφιο επαναλαμβάνεται με άλλα λόγια στον ορισμό ενώ το δεύτερο εδάφιο αφορά προφανώς και τα μη εκτελεστικά καθώς αυτός είναι ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου.

  Με την παράγραφο 3 εισάγεται κατά ρητή αναφορά της αιτιολογικής έκθεσης υποχρέωση κάθε εκτελεστικού μέλους ατομικά να αιτιολογήσει γιατί εκτίμησε ότι δεν συνέτρεξε κατάσταση, κίνδυνος, ή εξέλιξη που επηρεάζει ή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την εταιρία. Δηλαδή εισάγεται αντιστροφή του βάρους της απόδειξης εις βάρος των μελών ΔΣ πέρα και επιπλέον από τον κανόνα της εύλογης επιχειρηματικής απόφασης. Και πώς το εποπτεύει αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Θα ζητάει εξηγήσεις και αν δεν δίνουν πειστικές απαντήσεις τα μέλη ΔΣ θα επιβάλει πρόστιμο για παράβαση του νόμου η οποία θα συνιστά και αυτοτελή βάση για αδικοπραξία άρα και βάση για περαιτέρω ευθύνη αστική ή ποινική;