Άρθρο 07 Πλαίσιο αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται δυνάμει του ν. 4548/2018 και τυχόν άλλων νομοθετικών διατάξεων, τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και κατόπιν επαρκούς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα εκτελεστικά μέλη της Εταιρείας οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις προτάσεις, τις επεξηγήσεις και την πληροφόρηση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο.
2. Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου: (α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των στρατηγικών που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και (β) συζητούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την εφαρμογή και την καταλληλότητα των εν λόγω στρατηγικών με τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο, ανά πάσα στιγμή όταν κρίνουν αυτό αναγκαίο, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, όταν τούτο απαιτείται για την εκτίμηση μιας κατάστασης, τους κινδύνους και τις εξελίξεις που επηρεάζουν ή που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, όπως, ενδεικτικά για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, για τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή βάση της Εταιρείας, καθώς και για την αξιολόγηση των σημαντικών ανοιγμάτων κινδύνου που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν.

 • Τα άρθρα 7 και 8 πρέπει να απαλειφθούν:

  A) Τα καθήκοντα του κάθε μέλους ΔΣ αφορούν τον πυρήνα του δικαιώματος αυτοδιοίκησης της κάθε εταιρίας, εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική διοίκησης της εταιρίας και δεν μπορεί να επιβάλλονται ή να περιγράφονται δια νόμου. Ακόμη και στον αυστηρότερο αγγλικό κώδικα – που επαναλαμβάνουμε ισχύει μόνο για μεγάλες εταιρίες που έχουν το λεγόμενο premium listing – , και από τον οποίο εκπορεύεται ιστορικά η διάκριση, δεν γίνεται περιγραφή των αρμοδιοτήτων εκτελεστικών μη εκτελεστικών, καθώς επαφίεται στις εταιρίες να καθορίσουν τις εν λόγω αρμοδιότητες (βλ και OECD corporate governance report 2019 σελ, 175, ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής).

  Β) ο εταιρικός νομοθέτης δεν διακρίνει διαφορετικό μέτρο ευθύνης ανά μέλος ΔΣ, αλλά προβλέπει είτε συλλογική ευθύνη για κάποιες αποφάσεις του ΔΣ είτε ατομική ευθύνη ανά περίσταση και με βάση τις ad hoc αρμοδιότητες κάθε μέλους. Η διάκριση αρμοδιοτήτων σε νόμο είναι προβληματική καθώς καθορίζει εκ του αποτελέσματος το μέτρο της ευθύνης. Στην πραγματικότητα δε η διατύπωση των διατάξεων χωρίς τις επιφυλάξεις του ν. 4548/2018 (business judgement) επαυξάνει το μέτρο της ευθύνης για τα μέλη ΔΣ στις εισηγμένες εταιρίες, καθώς οι εν λόγω διατάξεις, κατά ρητή πρόβλεψη, είναι ειδικότερες του ν.4548/2018, πολλώ δε μάλλον όταν ο ν.4548/2018 προβλέπει την ενδεχόμενη απαλλαγή από την ευθύνη σε περίπτωση εισήγησης νομίμως λειτουργούσας επιτροπής.

  Γ) Οι διατάξεις επίσης είναι και νομοτεχνικά ανεπαρκείς. Πχ αναλύοντας τη διάταξη του άρθρου 7:

  1. «Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται δυνάμει του ν. 4548/2018 και τυχόν άλλων νομοθετικών διατάξεων, τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και κατόπιν επαρκούς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα εκτελεστικά μέλη της Εταιρείας οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις προτάσεις, τις επεξηγήσεις και την πληροφόρηση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο».

  Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που τους ανατίθενται δυνάμει του ν. 4548/2018 και τι νόημα έχει η επιφύλαξη; Επιπλέον πώς διαφοροποιείται η ευθύνη λόγω της απαλοιφής στον ειδικότερο παρόντα νόμο της αναφοράς στην εύλογη επιχειρηματική απόφαση; Επίσης τα καθήκοντα αυτά όπως περιγράφονται δεν τα έχουν τα μη εκτελεστικά μέλη; Δηλαδή αυτά δεν οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και κατόπιν επαρκούς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρησης ή δεν πρέπει να εξετάζουν με κριτικό πνεύμα τις προτάσεις τις επεξηγήσεις και την πληροφόρηση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο;

  Στην παράγραφο 2 το πρώτο εδάφιο επαναλαμβάνεται με άλλα λόγια στον ορισμό ενώ το δεύτερο εδάφιο αφορά προφανώς και τα μη εκτελεστικά καθώς αυτός είναι ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου.

  Με την παράγραφο 3 εισάγεται κατά ρητή αναφορά της αιτιολογικής έκθεσης υποχρέωση κάθε εκτελεστικού μέλους ατομικά να αιτιολογήσει γιατί εκτίμησε ότι δεν συνέτρεξε κατάσταση, κίνδυνος, ή εξέλιξη που επηρεάζει ή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την εταιρία. Δηλαδή εισάγεται αντιστροφή του βάρους της απόδειξης εις βάρος των μελών ΔΣ πέρα και επιπλέον από τον κανόνα της εύλογης επιχειρηματικής απόφασης. Και πώς το εποπτεύει αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Θα ζητάει εξηγήσεις και αν δεν δίνουν πειστικές απαντήσεις τα μέλη ΔΣ θα επιβάλει πρόστιμο για παράβαση του νόμου η οποία θα συνιστά και αυτοτελή βάση για αδικοπραξία άρα και βάση για περαιτέρω ευθύνη αστική ή ποινική;

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».