Άρθρο 35 Διαφάνεια πληρεξούσιων συμβούλων (Άρθρο 3ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

1. Οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι γνωστοποιούν στο κοινό αναφορά σε κώδικα δεοντολογίας που εφαρμόζουν και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κώδικα δεοντολογίας.
Οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι δύνανται να μην εφαρμόζουν κώδικα δεοντολογίας, με την προϋπόθεση ότι παρέχουν σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση για τους λόγους που δεν τον εφαρμόζουν. Δύνανται, επίσης, να παρεκκλίνουν από τις συστάσεις του κώδικα δεοντολογίας, με την προϋπόθεση ότι δηλώνουν τα σημεία από τα οποία παρεκκλίνουν, ότι εξηγούν τους λόγους της ενέργειάς τους αυτής και ότι αναφέρουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τα εναλλακτικά μέτρα που ενδεχομένως έχουν λάβει.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό χωρίς χρέωση στους δικτυακούς τόπους των πληρεξουσίων συμβούλων και επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση.
2. Οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι γνωστοποιούν δημοσίως, προκειμένου να ενημερώνουν τους πελάτες τους για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δραστηριοτήτων τους, σε ετήσια βάση, τουλάχιστον το σύνολο των ακόλουθων πληροφοριών σε σχέση με τη διαμόρφωση των ερευνητικών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων τους και των σχετικών με τις ψήφους συστάσεών τους:
α) τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των μεθοδολογιών και των μοντέλων που εφαρμόζουν·
β) τις κύριες πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούν·
γ) τις διαδικασίες που εφαρμόζουν για να εξασφαλίσουν την ποιότητα των ερευνητικών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων τους και των σχετικών με τις ψήφους συστάσεων, καθώς και των προσόντων του σχετικού προσωπικού·
δ) εάν και, πώς λαμβάνουν υπόψη την εθνική αγορά, τις νομικές, κανονιστικές και εταιρικές συνθήκες·
ε) τα βασικά χαρακτηριστικά των πολιτικών ψήφου που εφαρμόζουν για κάθε αγορά·
στ) αν διατηρούν διάλογο με τις εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο των ερευνητικών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και των συστάσεων ψήφου τους και με τους ενδιαφερόμενους φορείς των εταιρειών και, εάν ναι, το εύρος και τη φύση του διαλόγου αυτού·
ζ) την πολιτική όσον αφορά την αποτροπή και τη διαχείριση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο των πληρεξουσίων συμβούλων και παραμένουν διαθέσιμες χωρίς χρέωση για τουλάχιστον τρία έτη από την ημέρα δημοσίευσης. Οι πληροφορίες δεν χρειάζεται να γνωστοποιηθούν χωριστά σε περίπτωση που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της γνωστοποίησης της παραγράφου 1.
3. Οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι εντοπίζουν και γνωστοποιούν χωρίς καθυστερήσεις στους πελάτες τους οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή επιχειρηματική σχέση που ενδέχεται να επηρεάζει τη διαμόρφωση των ερευνητικών, των συμβουλευτικών δραστηριοτήτων τους ή των συστάσεων ψήφου τους και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την εξάλειψη, την άμβλυνση ή τη διαχείριση της υφιστάμενης ή ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.
4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης για πληρεξουσίους συμβούλους που δεν έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασκούν τις δραστηριότητές τους μέσω παραρτήματος που βρίσκεται στην Ελλάδα.

 • 1 Απριλίου 2020, 14:44 | Elena Papachristou & Alexis Kontogiannis – Ζέπος και Γιαννόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

  Στο άρθρο 3ι παράγραφος 4 της Οδηγίας 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο αγγλικός όρος “establishment” δεν έχει αποδοθεί σωστά στα ελληνικά κείμενα και κατά συνέπεια στο παρόν νομοσχέδιο. Προτείνουμε την αντικατάσταση του όρου της παραγράφου 4 «μέσω παραρτήματος» με τον πιο δόκιμο όρο «μέσω εγκατάστασης»

 • 30 Μαρτίου 2020, 21:46 | Dionysia Katelouzou kai Konstantinos Sergakis

  Άρθρο 35: Διαφάνεια πληρεξουσίων συμβούλων

  Η διάταξη για τη διαφάνεια των πληρεξουσίων συμβούλων είναι ευπρόσδεκτη καθώς ο ρόλος που οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι διαδραματίζουν στην κεφαλαιαγορά είναι σημαντικός. Προς τήρηση της συγκεκριμένης διάταξης, συνιστούμε την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας Best Practice Principles for Shareholder Voting Research, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους συμβούλους να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα πληροφοριών, διατηρώντας ένα ευέλικτο σύστημα κανόνων. Οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι δύνανται να κάνουν χρήση του δικαιώματος παρέκκλισης από τις συστάσεις του κώδικα δεοντολογίας. Μία τέτοια επιλογή δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ελλιπής ή αναποτελεσματική πρακτική. Καθίσταται απαραίτητη η ευελιξία και σταδιακή προσαρμογή στην παρουσίαση των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των ερευνητικών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και των σχετικών με τις ψήφους συστάσεών τους, καθώς οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι έχουν διαφορετικό μέγεθος, φάσμα δραστηριοτήτων, πολιτικές, μεθοδολογίες και μοντέλα.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί πληρεξούσιοι σύμβουλοι δεν παρέχουν συστάσεις σχετικές με τις ψήφους των πελατών τους. Κατά συνέπεια, η ευελιξία στη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών καθίσταται απαραίτητη.

  Konstantinos Sergakis The Law of Capital Markets in the EU (Palgrave Macmillan Corporate and Financial Law series, 2018) chapter 14.