Άρθρο 75 Επιτροπή Ελέγχου

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου είναι είτε: α) επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, οι οποίοι θα πρέπει να πλειοψηφούν, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο όταν αποτελεί επιτροπή του ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου διορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με την οποία ορίστηκε, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάστασή αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 και 2, του ν. 4548/2018 (Α’ 104) αναλογικά εφαρμοζόμενο. Όταν το παραπάνω μέλος είναι τρίτο πρόσωπο μη μέλος διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο μη μέλος διοικητικού συμβουλίου ως προσωρινό αντικαταστάτη και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους ή στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού στην επιτροπή ελέγχου, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα.

Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται πάντοτε στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου, οι οποίες αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η επιτροπή ελέγχου καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ελεγχόμενης οντότητας και συνεδριάζει στην έδρα αυτής ή όπου αλλού προβλέπει το Καταστατικό αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4548/2018. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της επιτροπής ελέγχου καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

Η επιτροπή ελέγχου υποβάλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, στο ισοδύναμο όργανο, περιλαμβάνοντας την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα.».

 1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 τροποποιείται ως εξής:

«α) οποιαδήποτε οντότητα δημοσίου συμφέροντος αποτελεί θυγατρική κατά την έννοια του ν. 4308/2014 εφόσον η εν λόγω οντότητα πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και της παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 σε επίπεδο ομίλου με εξαίρεση τις θυγατρικές που εμπίπτουν στην περίπτωση στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 2 και τις θυγατρικές οντοτήτων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 2.».

 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τροποποιείται ως εξής:

«H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει και δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α’ , β’ και γ’ της παραγράφου 3 από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιριών και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης αυτών των διατάξεων δύναται να επιβάλει στην ελεγχόμενη οντότητα ή/και στα μέλη του Δ.Σ. ή/και στα μέλη της επιτροπής ελέγχου τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του παρόντος νόμου.

Η ελεγχόμενη οντότητα υποχρεούται όπως ανακοινώσει αμελλητί στον ιστότοπο της οργανωμένης αγοράς και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφα πρακτικών των ανωτέρω συνεδριάσεων αναφορικά με θέμα ημερήσιας διάταξης τη σύνθεση, τη στελέχωση (ορισμό, εκλογή, αντικατάσταση) ή την θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου.

H Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55Α του Καταστατικού της, στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και στο άρθρο 256 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13).».

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τροποποιείται ως εξής:

«Η ΕΛΤΕ εποπτεύει και δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων των περιπτώσεων δ, ε και στ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και διαβιβάζει τα ευρήματα των ελέγχων αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποφασίζει για την επιβολή τυχόν κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος εφαρμόζεται και για τον Πρόεδρο και στην πλειονότητα των μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
 • 19 Μαρτίου 2020, 12:21 | Αργυρης Οικονόμου

  Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα ακόλουθα : (α) ποιο όργανο έχει αρμοδιότητα εκλογής της Επιτροπής αν αυτή συγκροτείται τόσο από μέλη του ΔΣ όσο και απο μη μέλη. Θα είναι η ΓΣ; (β) η έννοια του «ανεξάρτητου έναντι της οντότητας». Εφόσον τα μελη της Επιτροπής θα αμείβονται για την απασχόληση τους, δεν μπορεί να θεωρούνται «ανεξάρτητα έναντι της ελεγχόμενης οντότητας». Μια παραπομπή στην έννοια της ανεξαρτησίας στο αντίστοιχο άρθρο (10 στο παρόν σ.ν) θα έλυνε το ερμηνευτικό ζήτημα και (γ) κρίσιμη ιδιότητα των μελών της δεν (πρέπει να) είναι το «μη εκτελεστικό» αλλά το «ανεξάρτητο». Συγγενικό ας πούμε πρόσωπο προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορεί να είναι μη εκτελεστικό, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί ανεξάρτητο. Μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου; (δ) τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται, δεν διορίζεται

 • 12 Μαρτίου 2020, 13:41 | Δημήτριος Ζαχαράκης

  Σε συμπλήρωση του παρακάτω σχολίου που υπέβαλλα, θα ήθελα να προσθέσω ότι η παρακάτω πρόταση για υποχρεωτική σύσταση και εφαρμογή πολιτικής εμπιστευτικών αναφορών υπό την αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου αναφέρεται στο σύνολο των εισηγμένων εταιρειών και όχι μόνο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έτσι κι αλλιώς επιβάλλεται από τις τραπεζικές εποπτικές αρχές.

  Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας και ζητώ προκαταβολικά συγνώμη εάν τα σχόλια μου περιέχονται ήδη σε κάποιο άλλο άρθρο του παρόντος ή άλλου νόμου που δεν γνωρίζω, δεδομένου ότι δεν είμαι νομικός.

  (Ακολουθεί το σχόλιο που υποβλήθηκε πριν από λίγο.)

  Καλημέρα σας

  Αναφορικά με το άρθρο 75 για την Επιτροπή Ελέγχου, θα μπορούσε να προστεθεί η πρόνοια ότι η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να έχει υπό την αρμοδιότητά της τόσο την σύσταση όσο και εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής εμπιστευτικών αναφορών που αφορούν παραβάσεις του νόμου, του κανονισμού της εταιρείας και υποψίας για απάτη από μέλη της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρων στελεχών. Αναφέρομαι στη λεγόμενη στην διεθνή βιβλιογραφία Whistle-Blowing Policy, που είναι απαραίτητη για τον περαιτέρω έλεγχο των συμφερόντων των μετόχων αλλά και του δημοσίου γενικά συμφέροντος και που αναφέρεται περαιτέρω στο άρθρο 67 του παρόντος νόμου. Η όλη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής αναφορών πρέπει να γίνεται από μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ με νομικές ή/και ελεγκτικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διερευνηθεί πιθανή καταγγελία κατά ανώτερου εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, ιδιαίτερα για υποψίες απάτης στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

 • 12 Μαρτίου 2020, 13:58 | Δημήτριος Ζαχαράκης

  Καλημέρα σας

  Αναφορικά με το άρθρο 75 για την Επιτροπή Ελέγχου, θα μπορούσε να προστεθεί η πρόνοια ότι η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να έχει υπό την αρμοδιότητά της τόσο την σύσταση όσο και εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής εμπιστευτικών αναφορών που αφορούν παραβάσεις του νόμου, του κανονισμού της εταιρείας και υποψίας για απάτη από μέλη της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρων στελεχών. Αναφέρομαι στη λεγόμενη στην διεθνή βιβλιογραφία Whistle-Blowing Policy, που είναι απαραίτητη για τον περαιτέρω έλεγχο των συμφερόντων των μετόχων αλλά και του δημοσίου γενικά συμφέροντος και που αναφέρεται περαιτέρω στο άρθρο 67 του παρόντος νόμου. Η όλη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής αναφορών πρέπει να γίνεται από μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ με νομικές ή/και ελεγκτικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διερευνηθεί πιθανή καταγγελία κατά ανώτερου εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, ιδιαίτερα για υποψίες απάτης στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».