Άρθρο 75 Επιτροπή Ελέγχου

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου είναι είτε: α) επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, οι οποίοι θα πρέπει να πλειοψηφούν, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο όταν αποτελεί επιτροπή του ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου διορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με την οποία ορίστηκε, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάστασή αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 και 2, του ν. 4548/2018 (Α’ 104) αναλογικά εφαρμοζόμενο. Όταν το παραπάνω μέλος είναι τρίτο πρόσωπο μη μέλος διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο μη μέλος διοικητικού συμβουλίου ως προσωρινό αντικαταστάτη και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους ή στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού στην επιτροπή ελέγχου, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα.

Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται πάντοτε στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου, οι οποίες αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η επιτροπή ελέγχου καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ελεγχόμενης οντότητας και συνεδριάζει στην έδρα αυτής ή όπου αλλού προβλέπει το Καταστατικό αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4548/2018. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της επιτροπής ελέγχου καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

Η επιτροπή ελέγχου υποβάλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, στο ισοδύναμο όργανο, περιλαμβάνοντας την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα.».

 1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 τροποποιείται ως εξής:

«α) οποιαδήποτε οντότητα δημοσίου συμφέροντος αποτελεί θυγατρική κατά την έννοια του ν. 4308/2014 εφόσον η εν λόγω οντότητα πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και της παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 σε επίπεδο ομίλου με εξαίρεση τις θυγατρικές που εμπίπτουν στην περίπτωση στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 2 και τις θυγατρικές οντοτήτων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 2.».

 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τροποποιείται ως εξής:

«H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει και δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α’ , β’ και γ’ της παραγράφου 3 από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιριών και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης αυτών των διατάξεων δύναται να επιβάλει στην ελεγχόμενη οντότητα ή/και στα μέλη του Δ.Σ. ή/και στα μέλη της επιτροπής ελέγχου τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του παρόντος νόμου.

Η ελεγχόμενη οντότητα υποχρεούται όπως ανακοινώσει αμελλητί στον ιστότοπο της οργανωμένης αγοράς και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφα πρακτικών των ανωτέρω συνεδριάσεων αναφορικά με θέμα ημερήσιας διάταξης τη σύνθεση, τη στελέχωση (ορισμό, εκλογή, αντικατάσταση) ή την θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου.

H Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55Α του Καταστατικού της, στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και στο άρθρο 256 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13).».

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τροποποιείται ως εξής:

«Η ΕΛΤΕ εποπτεύει και δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων των περιπτώσεων δ, ε και στ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και διαβιβάζει τα ευρήματα των ελέγχων αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποφασίζει για την επιβολή τυχόν κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος εφαρμόζεται και για τον Πρόεδρο και στην πλειονότητα των μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
 • Για λόγους εναρμόνισης της παρ. 1 του άρθρου 75 με τις διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση που προτείνονται στο ν/σ, προτείνεται η τροποποίηση της ως εξής:

  «1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου είναι είτε: α) επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα ή μη, του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, στην οποία θα πρέπει να πλειοψηφούν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου από κοινού με τους τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. […]»

 • Πέραν των αλλαγών που προτείνονται στο σχέδιο νόμου και επειδή όπως (πολύ σωστά) αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση και δη στο δεύτερο εδάφιο επί του άρθρου 75 ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις … έχουν σκοπό… να θεσμοθετήσουν πέρα των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από το άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ, προτείνουμε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

  Το εδάφιο γ, της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν4449 να τροποποιηθεί ως εξής:

  παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας, διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένου συστήματος αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, διαχείρισης κρίσεων και επιχειρηματικής συνέχειας), κανονιστικής συμμόρφωσης και βιώσιμης ανάπτυξης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής.

  Η ανωτέρω πρόταση βασίζεται στα εξής:

  1. Το γενικότερο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας και περιλαμβάνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

  2. Αν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιορίζονται στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση τότε δεν κατανοούμε γιατί θα πρέπει τουλάχιστο ένα μέλος Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και να μην είναι υποχρεωτικό και τα τρία μέλη να έχουν ελεγκτικολογιστική εμπειρία.

  3. Το σύστημα της Μη Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης παραμένουν χωρίς κάποιου είδους διαβεβαίωσης (assurance), εκτός ραντάρ του Ελέγχου του ΟΕΛ (η παρ. 4 του άρθ. 151 του Ν4548 προβλέπει μόνο ότι ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία εξετάζουν αν έχει υποβληθεί η μη χρηματοοικονομική κατάσταση της παραγράφου 1 του παρόντος). Ομοίως και τα συναφή κριτήρια ESG παραμένουν εκτός υποχρεωτικής εξωτερική διαβεβαίωση σύμφωνα με το εδάφιο 2 της σελίδας 19 του Οδηγού Δηµοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2019 του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 • Για λόγους εναρμόνισης της παρ. 1 του άρθρου 75 με τις διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση που προτείνονται στο ν/σ, προτείνεται η τροποποίηση της ως εξής:

  «1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου είναι είτε: α) επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα ή μη, του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, στην οποία θα πρέπει να πλειοψηφούν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου από κοινού με τους τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. […]»

 • 1 Απριλίου 2020, 11:44 | ΣΟΥΡΙΑΔΑΚΙΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

  Η ρύθμιση στην περίπτωση (β) της παρ. 1 “μεικτής” επιτροπής ελέγχου, όπου τα τρίτα πρόσωπα θα πρέπει να πλειοψηφούν κρίνεται αναίτια δυσμενής για τις εταιρείες οι οποίες θα επιθυμούσαν να έχουν μόνο ένα ή περισσότερα και πάντως όχι κατά πλειοψηφία, τρίτα πρόσωπα στην επιτροπή ελέγχου τους, κάτι απολύτως εύλογο. Πρόκειται με άλλα λόγια, για έναν περιορισμό που δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κάποια συγκεκριμένη εποπτική ή κανονιστική ανάγκη και επομένως θα πρέπει να αφαιρεθεί ως προϋπόθεση το να αποτελούν τα τρίτα πρόσωπα την πλειοψηφία των μελών της υπό (β) ως άνω “μεικτής” επιτροπής ελέγχου.
  Ειδικότερα, το κείμενο που προτείνουμε για την παρ. 1 εδαφ. β’ του άρθρου 75 είναι το ακόλουθο: «Η επιτροπή ελέγχου είναι είτε: α) επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.».

 • «Αναφέρομαι στη διάταξη που λέει:

  «Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική».

  Πρέπει να προστατεύσετε τις εταιρίες από τη στενή γραφειοκρατική ερμηνεία αυτής της διάταξης, που θα οδηγήσει σε υποχρεωτικό διορισμό στην Επιτροπή Ελέγχου επαγγελματιών ελεγκτών! Για να οδηγήσεις αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να ξέρεις λεπτομερώς πως κατασκευάζεται αυτό!

  Ένας κάτοχος Τριτοβάθμιου Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)είναι δυνατόν να μην έχει «επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική»; Η ένας που έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος τραπέζης, η χρηματιστηριακής εταιρίας, η ασφαλιστικής εταιρίας, η οποιασδήποτε σημαντικού μεγέθους εταιρίας;

  Άλλωστε, η Επιτροπή, αν αισθανθεί ότι χρειάζεται τις υπηρεσίες επαγγελματία ελεγκτή, μπορεί απλά να προσλάβει έναν με συγκεκριμένη«Αναφέρομαι στη διάταξη που λέει:

  «Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική».

  Πρέπει να προστατεύσετε τις εταιρίες από τη στενή γραφειοκρατική ερμηνεία αυτής της διάταξης, που θα οδηγήσει σε υποχρεωτικό διορισμό στην Επιτροπή Ελέγχου επαγγελματιών ελεγκτών! Για να οδηγήσεις αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να ξέρεις λεπτομερώς πως κατασκευάζεται αυτό!

  Ένας κάτοχος Τριτοβάθμιου Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)είναι δυνατόν να μην έχει «επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική»; Η ένας που έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος τραπέζης, η χρηματιστηριακής εταιρίας, η ασφαλιστικής εταιρίας, η οποιασδήποτε σημαντικού μεγέθους εταιρίας;

  Άλλωστε, η Επιτροπή, αν αισθανθεί ότι χρειάζεται τις υπηρεσίες επαγγελματία ελεγκτή, μπορεί απλά να προσλάβει έναν με συγκεκριμένη αποστολή.»

 • «Αναφέρομαι στη διάταξη που λέει:

  «Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική».

  Πρέπει να προστατεύσετε τις εταιρίες από τη στενή γραφειοκρατική ερμηνεία αυτής της διάταξης, που θα οδηγήσει σε υποχρεωτικό διορισμό στην Επιτροπή Ελέγχου επαγγελματιών ελεγκτών! Για να οδηγήσεις αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να ξέρεις λεπτομερώς πως κατασκευάζεται αυτό!

  Ένας κάτοχος Τριτοβάθμιου Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)είναι δυνατόν να μην έχει «επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική»; Η ένας που έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος τραπέζης, η χρηματιστηριακής εταιρίας, η ασφαλιστικής εταιρίας, η οποιασδήποτε σημαντικού μεγέθους εταιρίας;

  Άλλωστε, η Επιτροπή, αν αισθανθεί ότι χρειάζεται τις υπηρεσίες επαγγελματία ελεγκτή, μπορεί απλά να προσλάβει έναν με συγκεκριμένη αποστολή.»

 • 19 Μαρτίου 2020, 12:21 | Αργυρης Οικονόμου

  Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα ακόλουθα : (α) ποιο όργανο έχει αρμοδιότητα εκλογής της Επιτροπής αν αυτή συγκροτείται τόσο από μέλη του ΔΣ όσο και απο μη μέλη. Θα είναι η ΓΣ; (β) η έννοια του «ανεξάρτητου έναντι της οντότητας». Εφόσον τα μελη της Επιτροπής θα αμείβονται για την απασχόληση τους, δεν μπορεί να θεωρούνται «ανεξάρτητα έναντι της ελεγχόμενης οντότητας». Μια παραπομπή στην έννοια της ανεξαρτησίας στο αντίστοιχο άρθρο (10 στο παρόν σ.ν) θα έλυνε το ερμηνευτικό ζήτημα και (γ) κρίσιμη ιδιότητα των μελών της δεν (πρέπει να) είναι το «μη εκτελεστικό» αλλά το «ανεξάρτητο». Συγγενικό ας πούμε πρόσωπο προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορεί να είναι μη εκτελεστικό, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί ανεξάρτητο. Μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου; (δ) τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται, δεν διορίζεται

 • 12 Μαρτίου 2020, 13:41 | Δημήτριος Ζαχαράκης

  Σε συμπλήρωση του παρακάτω σχολίου που υπέβαλλα, θα ήθελα να προσθέσω ότι η παρακάτω πρόταση για υποχρεωτική σύσταση και εφαρμογή πολιτικής εμπιστευτικών αναφορών υπό την αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου αναφέρεται στο σύνολο των εισηγμένων εταιρειών και όχι μόνο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έτσι κι αλλιώς επιβάλλεται από τις τραπεζικές εποπτικές αρχές.

  Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας και ζητώ προκαταβολικά συγνώμη εάν τα σχόλια μου περιέχονται ήδη σε κάποιο άλλο άρθρο του παρόντος ή άλλου νόμου που δεν γνωρίζω, δεδομένου ότι δεν είμαι νομικός.

  (Ακολουθεί το σχόλιο που υποβλήθηκε πριν από λίγο.)

  Καλημέρα σας

  Αναφορικά με το άρθρο 75 για την Επιτροπή Ελέγχου, θα μπορούσε να προστεθεί η πρόνοια ότι η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να έχει υπό την αρμοδιότητά της τόσο την σύσταση όσο και εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής εμπιστευτικών αναφορών που αφορούν παραβάσεις του νόμου, του κανονισμού της εταιρείας και υποψίας για απάτη από μέλη της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρων στελεχών. Αναφέρομαι στη λεγόμενη στην διεθνή βιβλιογραφία Whistle-Blowing Policy, που είναι απαραίτητη για τον περαιτέρω έλεγχο των συμφερόντων των μετόχων αλλά και του δημοσίου γενικά συμφέροντος και που αναφέρεται περαιτέρω στο άρθρο 67 του παρόντος νόμου. Η όλη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής αναφορών πρέπει να γίνεται από μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ με νομικές ή/και ελεγκτικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διερευνηθεί πιθανή καταγγελία κατά ανώτερου εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, ιδιαίτερα για υποψίες απάτης στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

 • 12 Μαρτίου 2020, 13:58 | Δημήτριος Ζαχαράκης

  Καλημέρα σας

  Αναφορικά με το άρθρο 75 για την Επιτροπή Ελέγχου, θα μπορούσε να προστεθεί η πρόνοια ότι η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να έχει υπό την αρμοδιότητά της τόσο την σύσταση όσο και εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής εμπιστευτικών αναφορών που αφορούν παραβάσεις του νόμου, του κανονισμού της εταιρείας και υποψίας για απάτη από μέλη της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρων στελεχών. Αναφέρομαι στη λεγόμενη στην διεθνή βιβλιογραφία Whistle-Blowing Policy, που είναι απαραίτητη για τον περαιτέρω έλεγχο των συμφερόντων των μετόχων αλλά και του δημοσίου γενικά συμφέροντος και που αναφέρεται περαιτέρω στο άρθρο 67 του παρόντος νόμου. Η όλη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής αναφορών πρέπει να γίνεται από μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ με νομικές ή/και ελεγκτικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διερευνηθεί πιθανή καταγγελία κατά ανώτερου εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, ιδιαίτερα για υποψίες απάτης στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.