Άρθρο 57 Σκοπός

Σκοπός των άρθρων 57 έως 68 είναι η αναμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσίευσης δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καθώς και η θέσπιση μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.