Άρθρο 46 Μητρώο μεριδιούχων ΟΕΕ, βεβαιώσεις, μεταβίβαση, ενεχυρίαση

1. Η συμμετοχή στον ΟΕΕ αποδεικνύεται με την καταχώριση των αντίστοιχων μεριδίων και των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο μεριδιούχων που τηρεί ο διαχειριστής. Κάθε συμμετοχή του μεριδιούχου ή των συνδικαιούχων μεριδίων καταχωρίζεται αυτοτελώς στο μητρώο μεριδιούχων.
2. Το μητρώο μεριδιούχων περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής:
α) το ονοματεπώνυμο του μεριδιούχου ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του,
β) τη διεύθυνση του μεριδιούχου ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την έδρα του,
γ) τον αριθμό ταυτότητας του μεριδιούχου ή κάθε άλλο στοιχείο προσδιοριστικό αυτής ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας «LEI» («Legal Entity Identifier») ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει πλήρης ταυτοποίηση του νομικού προσώπου,
δ) τον αριθμό των μεριδίων της συμμετοχής του.
3. Ο διαχειριστής ΟΕΕ εκδίδει, ύστερα από αίτηση μεριδιούχου ή συνδικαιούχου μεριδίων, βεβαίωση συμμετοχής ή εξαγοράς στον ΟΕΕ, η οποία πρέπει να περιέχει:
α) την ονομασία του ΟΕΕ,
β) τις επωνυμίες του διαχειριστή και του θεματοφύλακα,
γ) τον αριθμό των μεριδίων της συμμετοχής ή εξαγοράς,
δ) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του μεριδιούχου.
Έκδοση ανάλογης βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο μεριδιούχος και ο ενεχυρούχος δανειστής σχετικά με την καταχώριση ενεχυρίασης μεριδίων στο μητρώο μεριδιούχων.
4. Η μεταβίβαση εν ζωή μεριδίων ΟΕΕ επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού και καταχωρίζεται στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο μεριδιούχων.
5. Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίων ΟΕΕ προϋποθέτει σχετική καταχώριση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο μεριδιούχων. Η ικανοποίηση του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται με αίτησή του προς το διαχειριστή για εξαγορά των μεριδίων, οπότε εφαρμόζονται τα άρθρα 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ενεχυρίαση ισχύει έναντι του διαχειριστή από τη στιγμή της γνωστοποίησής της σ’ αυτόν.
6. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 (Α’ 307) εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μερίδια ΟΕΕ.

  • 1 Απριλίου 2020, 14:31 | Elena Papachristou & Alexis Kontogiannis – Ζέπος και Γιαννόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

    Θεωρούμε ότι ο περιορισμός της παραγράφου 4 σχετικά με την μεταβίβαση των μεριδίων ΟΕΕ καθιστά το επενδυτικό αυτό όχημα λιγότερο ευέλικτο και ελκυστικό από ότι άλλα αντίστοιχα οχήματα σε άλλα κράτη-μέλη. Σε αρκετά κράτη- μέλη της ΕΕ δεν υφίστανται καθόλου περιορισμοί στη μεταβίβαση μεριδίων ΟΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, για τους ΟΕΕ κλειστού τύπου, για τους οποίους δεν υφίσταται δυνατότητα εξαγοράς των μεριδίων δεν θα πρέπει να ισχύει ο περιορισμός αυτός