Άρθρο 21 Μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων

Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, η οποία έχει την αρμοδιότητα διενέργειας των απαραίτητων ανακοινώσεων για την ενημέρωση των μετόχων, ή δικαιούχων άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας, ως προς εταιρικά γεγονότα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 του ν. 3556/2007 και του ν. 4548/2018. Η μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων έχει την αρμοδιότητα συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

  • 2 Απριλίου 2020, 12:58 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

    Άρθρα 20 & 21

    Η διάκριση των δύο χωριστών Μονάδων που εισήχθη το 2000 φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί. Εφόσον το άρθρο 21 εξακολουθεί να αφορά τις ανακοινώσεις που απευθύνονται στους μετόχους ή τους επενδυτές και όχι την ευρύτερη εταιρική επικοινωνία, προτείνεται να διευκρινισθεί ότι οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και της Μονάδας Εταιρικών Ανακοινώσεων μπορεί να
    περιέχονται στην ίδια Μονάδα, ώστε να επιτυγχάνεται συμβατότητα με τη διάρθρωση των περισσότερων ελληνικών εταιρειών.