Άρθρο 28 Διαβίβαση πληροφοριών (άρθρο 3 β της Οδηγίας (EE) 2017/828)

1. Οι διαμεσολαβητές καλούνται να διαβιβάζουν τις ακόλουθες πληροφορίες, χωρίς καθυστέρηση, από την εταιρεία στους μετόχους ή σε τρίτους που έχουν οριστεί από μέτοχο:
α) τις πληροφορίες που απαιτείται να παρέχει στον μέτοχο η εταιρεία προκειμένου ο μέτοχος να είναι σε θέση να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές του, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους μετόχους της συγκεκριμένης κατηγορίας ή
β) όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) είναι διαθέσιμες στους μετόχους από τον ιστότοπο της εταιρείας, ανακοίνωση που να αναφέρει σε ποιο μέρος του ιστότοπου υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές.
2. Οι εταιρείες παρέχουν στους διαμεσολαβητές, σε τυποποιημένη μορφή και εγκαίρως, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή στην ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).
3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται όταν οι εταιρείες αποστέλλουν τις εν λόγω πληροφορίες ή την εν λόγω ανακοίνωση απευθείας σε όλους τους μετόχους τους ή σε τρίτο μέρος που έχει οριστεί από μέτοχο.
4. Οι διαμεσολαβητές διαβιβάζουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εταιρεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει από τους μετόχους, τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους μετόχους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές τους.
5. Στην περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός διαμεσολαβητές σε μια αλυσίδα διαμεσολαβητών, οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 4 πληροφορίες διαβιβάζονται μεταξύ των διαμεσολαβητών χωρίς καθυστερήσεις, εκτός αν οι πληροφορίες μπορούν να διαβιβαστούν απευθείας από τον διαμεσολαβητή στην εταιρεία ή στον μέτοχο ή σε τρίτο μέρος που έχει οριστεί από μέτοχο.