Άρθρο 28 Διαβίβαση πληροφοριών (άρθρο 3 β της Οδηγίας (EE) 2017/828)

1. Οι διαμεσολαβητές καλούνται να διαβιβάζουν τις ακόλουθες πληροφορίες, χωρίς καθυστέρηση, από την εταιρεία στους μετόχους ή σε τρίτους που έχουν οριστεί από μέτοχο:
α) τις πληροφορίες που απαιτείται να παρέχει στον μέτοχο η εταιρεία προκειμένου ο μέτοχος να είναι σε θέση να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές του, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους μετόχους της συγκεκριμένης κατηγορίας ή
β) όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) είναι διαθέσιμες στους μετόχους από τον ιστότοπο της εταιρείας, ανακοίνωση που να αναφέρει σε ποιο μέρος του ιστότοπου υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές.
2. Οι εταιρείες παρέχουν στους διαμεσολαβητές, σε τυποποιημένη μορφή και εγκαίρως, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή στην ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).
3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται όταν οι εταιρείες αποστέλλουν τις εν λόγω πληροφορίες ή την εν λόγω ανακοίνωση απευθείας σε όλους τους μετόχους τους ή σε τρίτο μέρος που έχει οριστεί από μέτοχο.
4. Οι διαμεσολαβητές διαβιβάζουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εταιρεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει από τους μετόχους, τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους μετόχους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές τους.
5. Στην περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός διαμεσολαβητές σε μια αλυσίδα διαμεσολαβητών, οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 4 πληροφορίες διαβιβάζονται μεταξύ των διαμεσολαβητών χωρίς καθυστερήσεις, εκτός αν οι πληροφορίες μπορούν να διαβιβαστούν απευθείας από τον διαμεσολαβητή στην εταιρεία ή στον μέτοχο ή σε τρίτο μέρος που έχει οριστεί από μέτοχο.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».