Άρθρο 12 Επιτροπή αποδοχών

Τηρουμένων των άρθρων 109 έως και 112 του ν. 4548/2018, η επιτροπή αποδοχών:
α) Διατυπώνει προτάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο ως προς την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4548/2018.
β) Διατυπώνει προτάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
γ) Εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες δια της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το διοικητικό συμβούλιο πριν την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:45 | Μαρία Βαλλιάνου

  Να συμπληρωθεί, ότι οι προτάσεις ή/και η γνώμη της επιτροπής αποδοχών, εφόσον μάλιστα είναι ανεξάρτητη σχετικά, άρα προσδίδει αξιοπιστία και διαφάνεια στην εταιρεία, να δημοσιεύονται και συνυποβάλλονται μαζί με την έκθεση στην και της σχετικής ΓΣ.

  Έτσι, θα ικανοποιείται και ο σκοπός της Οδηγίας 2017/828 περί ενεργού συμμετοχής των μετόχων και ικανοποίηση δικαιώματος πληροφόρησης.

 • 2 Απριλίου 2020, 11:40 | Deloitte (Γιώργος Τριβυζάς)

  Άρθρο 12 Επιτροπή Αποδοχών
  &
  Άρθρο 13 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

  Προτείνεται να οριστούν πιο αναλυτικά οι αρμοδιότητες των δύο επιτροπών

 • 30 Μαρτίου 2020, 12:38 | Dionysia Katelouzou, Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis

  Άρθρο 12 Επιτροπή αποδοχών

  Η επιτροπή αποδοχών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ευθυγράμμιση των κινήτρων των εκτελεστικών μελών με το γενικό συμφέρον των μετόχων: αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί διαμέσου της διατυπώσεως προτάσεων προς το ΔΣ, τόσο ως προς την πολιτική αποδοχών όσο ως προς τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Η επιτροπή αποδοχών μπορεί επίσης να αποφέρει περαιτέρω οφέλη στην εταιρική διακυβέρνηση: οι προτάσεις της προς το ΔΣ δύνανται να ευθυγραμμίσουν τα κίνητρα αμοιβών με πρότυπα ορθής διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου.

  Andreas Kokkinis, ‘Exploring the Effects of the Bonus Cap Rule: The Impact of Remuneration Structure on Risk-Taking by Bank Managers’ (2019) 19 Journal of Corporate Law Studies 167.

  Θεωρούμε όμως ότι ο ρόλος των μετόχων είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην περίπτωση της επιτροπής αποδοχών και προτείνουμε την εισαγωγή ρύθμισης με την οποία να απαιτείται η επιτροπή αποδοχών να συμβουλεύεται τους θεσμικούς μετόχους κατά την προετοιμασία των προτάσεων της προς το ΔΣ ως προς την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

  Dionysia Katelouzou, The Green Paper on Corporate Governance Reform: Does it go far enough? (2017) Gore Browne Special Release.

  Κάτι τέτοιο συνάδει με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου και προωθεί την ενεργό συμμετοχή των μετόχων σε ζητήματα εσωτερικής εταιρικής διακυβέρνησης. Τέλος προτείνουμε ότι οι επιτροπές αποδοχών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στις προτάσεις τους για τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018 τόσο χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματικοοικονομικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων δεικτών αναφορικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κυβερνητικά (ESG) κριτήρια.

  Dionysia Katelouzou and Peer C Zumbansen, Transnational Corporate Governance: The State of the Art and Twenty-First Century Challenges (2020) TLI Think! Paper 06/2020 available at https://ssrn.com/abstract=3536488

  Το άρθρο 12 μπορεί να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Τηρουμένων των άρθρων 109 έως και 112 του ν. 4548/2018, η επιτροπή αποδοχών:
  α) Διατυπώνει προτάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο ως προς την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρα 110 παρα. 2 και 111 του ν. 4548/2018. Κατά την προετοιμασία των προτάσεων συνίσταται η διαβούλευση με τους θεσμικούς μετόχους.
  β) Διατυπώνει προτάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018. Στις προτάσεις τους οι επιτροπές αποδοχών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων τόσο χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματικοοικονομικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων δεικτών αναφορικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κυβερνητικά κριτήρια.
  γ) Εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες δια της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το διοικητικό συμβούλιο πριν την υποβολή της έκθεσης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

 • 21 Μαρτίου 2020, 17:31 | Αντώνης Σβορώνος

  Αυτά που περιγράφονται ως αρμοδιότητες δεν συνιστούν σοβαρό όγκο έργου που να δικαιολογεί αυτή την οργάνωση.

  Η πολιτική αποδοχών συντάσσεται ανά τετραετία και την εγκρίνει η ΓΣ. Κατόπιν εξειδικεύεται και δημιουργούνται έννομες σχέσεις με τα στελέχη της εταιρίας οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ελέγχου και αναθεώρησης διότι πρέπει κάθε φορά να τηρείται το νομικό τους πλαίσιο πχ αφού γίνει μια σύμβαση μισθωτής εργασίας μετά τηρείται ο εργατικός νόμος…