Άρθρο 43 Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ

1. Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στην Ελλάδα θεωρείται κάθε στάδιο της διαδικασίας απόκτησης μεριδίων OEE, καθώς και η ανακοίνωση, η διαφήμιση, η προβολή και η εμπορική προώθηση μεριδίων, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών συμβουλών, που αποσκοπεί στην απόκτηση μεριδίων ΟEE.
2. Στους διαχειριστές ΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτουν μερίδια του ΟΕΕ που διαχειρίζονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του ν. 4209/2013.
3. Για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ και την απόκτησή τους από το μεριδιούχο απαιτείται:
α) υποβολή αίτησης συμμετοχής του υποψήφιου μεριδιούχου προς το διαχειριστή του ΟΕΕ, με τρόπο που καθορίζεται από το διαχειριστή, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου μεριδιούχου,
β) παροχή στον υποψήφιο μεριδιούχο πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στον ΟΕΕ του Κανονισμού του ΟΕΕ, του πληροφοριακού υλικού και της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του άρθρου 53. Η υποχρέωση παροχής στον υποψήφιο επενδυτή των ανωτέρω στοιχείων πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο προκειμένου να υποβάλει αίτηση συμμετοχής,
γ) καταβολή στο θεματοφύλακα του συνόλου της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή, εφόσον το αποδεχτεί ο διαχειριστής, και σε κινητές αξίες σύμφωνα με την περίπτ. ιε΄ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
4. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων υπολογίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47.
5. Η αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής στον ΟΕΕ, αποφασίζεται από το διαχειριστή του σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του ΟΕΕ.
6. Τα πρόσωπα που διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στον ΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 56και του κανονισμού του ΟΕΕ.
7. Κατά τη διαδικασία συμμετοχής στον ΟΕΕ, ο υποψήφιος επενδυτής αποδέχεται εγγράφως ότι έχει ενημερωθεί σχετικά με το είδος επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο συγκεκριμένος ΟΕΕ.
8. Το διαφημιστικό υλικό του ΟΕΕ πρέπει να αναγράφει σε εμφανές σημείο το είδος επενδυτών στους οποίους απευθύνεται.
9. Τα μερίδια του ΟΕΕ μπορεί να διατίθενται άμεσα από το διαχειριστή του ΟΕΕ ή έμμεσα από πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστής έχει αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης σε τρίτο τη διάθεση των μεριδίων. Πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ είναι μόνο Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) ή ΕΠΕΥ με υποκατάστημα στην Ελλάδα, πιστωτικά ιδρύματα, Ανώνυμες Εταιρείες Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΕΕΔ) και ΑΕΔΟΕΕ ή ΔΟΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με διαβατήριο των διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) του ν. 4209/2013.
10. Με απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την εμπορική προώθηση των μεριδίων του ΟΕΕ, τη λειτουργία του δικτύου διάθεσης, καθώς και άλλα τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».