Άρθρο 18 Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης

1. Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ο οποίος έχει καταρτιστεί από φορέα εγνωσμένου κύρους.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης των προϋποθέσεων εισαγωγής των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών Εταιρείας προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την υποβολή δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:42 | Μαρία Βαλλιάνου

  Η περ. 1 χρειάζεται, να αναδιατυπωθεί.
  Η εταιρεία πρέπει, να έχει ΔΗΛΩΣΗ εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία δήλωση προφανώς αναδεικνύει τον κώδικα ΕΔ της εταιρείας.

  Το ζήτημα της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι δυναμικό, με την έννοια, ότι διαρκώς μεταλάσσεται με βάση και το ευρύτερο περιβάλλον, ατελές (βλ. ατελή συμβόλαια) ώστε, ακόμη σήμερα μόνο η θεωρία περί συμπεριφορικών οικονομικών μπορεί να την αναλύσει, επομένως είναι αδύνατον ένας οποιοσδήποτε φορές, να μπορεί ή να πρέπει, να συντάξει τέτοιο κώδικα και οι εταιρείες (δλδ οι μέτοχοι, διοικητές κ λοιποί «επιχειρηματικοί εταίροι» να εφαρμόζουν.

  Ο κώδικας ΕΔ είναι σχεδόν το αντίθετο και γι΄ αυτό τόσο σημαντική επί της ουσίας η δήλωσή ΕΔ και η εφαρμογή αυτής, διότι αναδεικνύει την «εσωτερική αξία και βιωσιμότητα» της εταιρείας.

  Αν παραμείνει τούτο το εδάφιο, αυτομάτως με κείμενο νόμου, θα έχει θεσμοθετηθεί και θα έχει γίνει corpus το τί εστί ΕΔ, κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού προς τους «αναγνωρισμένους φορείς»

 • Συμφωνώ με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου του σχεδίου νόμου. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε εισηγμένες εταιρείες να προετοιμάζουν δικούς τους Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης με λογική απόκλισης από τις Βέλτιστες Πρακτικές όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να ενθαρυνθεί η αποδοχή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ αν δεν είναι εφικτή η υποχρεωτική εφαρμογή του ως Εθνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:27 | Nestor Advisors

  Από θεσμική πλευρά, αυτή είναι ίσως και η σημαντικότερη από τις παρατηρήσεις μας.

  Με τις διατάξεις του άρθρου 18 ορίζεται η υποχρέωση της εταιρείας για την εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καταρτισμένο από φορέα εγνωσμένου κύρους. Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου επεξηγεί ότι ο φορέας μπορεί να είναι εθνικός ή αλλοδαπός και να αποτελεί είτε φορέα αυτορρύθμισης, είτε όχι – υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι διέπεται από νομοθεσία χώρας ανεπτυγμένης στο χώρο του χρηματοπιστωτικού τομέα και της κεφαλαιαγοράς. Επομένως, με τη διάταξη αυτή, διατηρείται η ελευθερία και η ευελιξία των εταιρειών να επιλέγουν τον Κώδικα «συμμόρφωσης η εξήγησης» που επιθυμούν να εφαρμόζουν σύμφωνα με το άρθρο 152 του νόμου 4548/2018.

  Πιστεύουμε ότι (α) αν και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, παραδείγματος χάριν του Ηνωμένου Βασιλείου, θεωρείται «βέλτιστη πρακτική» ως προς την ουσία του, είναι παρόλα αυτά δομημένος επάνω στα θεμέλια του Βρετανικού εταιρικού δικαίου και είναι άρρηκτα δεμένος με αυτό. Το τελευταίο διαφέρει σημαντικά από το ελληνικό εταιρικό δίκαιο. Ο βασικότερος σκοπός των Κωδίκων «συμμόρφωση ή εξήγηση» είναι η διαφάνεια των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στην αγορά. Αυτό σημαίνει πως όσο λιγότεροι κώδικες εφαρμόζονται στην αγορά τόσο το καλύτερο. Γι’ αυτό το λόγο, πιστεύουμε ότι ο ελληνικός Κώδικας του ΣΕΒ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα πρέπει να «φωτογραφηθεί» στο νόμο πιο στενά, παραδείγματος χάριν προσθέτοντας ότι ο φορέας εγνωσμένου κύρους θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός ενός σημαντικού μέρους του ελληνικού εταιρικού κόσμου. Επιπλέον, ενώ η δεύτερη παράγραφος, η οποία παραπέμπει στο νόμο 4548/2018, ορίζει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει την υποβολή δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, πρέπει να κάνει σαφές ότι ελέγχει συγκεκριμένα την συμμόρφωση με τον κώδικα επιλογής της εταιρείας αλλά και με το νόμο σε περίπτωση απόκλισης.

 • 1 Απριλίου 2020, 14:36 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ-CPA,CIA,CRMA

  Στην παράγραφο 2 αναφέρεται «…στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης των προϋποθέσεων εισαγωγής των μετοχών…». Μάλλον είναι λάθος έκφραση.

 • 1 Απριλίου 2020, 11:17 | ΣΟΥΡΙΑΔΑΚΙΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

  Άρθρο 18 παρ. 1
  Παραγνωρίζοντας προς στιγμή την αοριστία που εισάγει η ρύθμιση αυτή (ποιοι είναι οι φορείς εγνωσμένου κύρους που μπορούν να συντάσσουν κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης και πώς πιστοποιούνται ;), δεν φαίνεται να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για τον αποκλεισμό της δυνατότητας μίας εταιρείας να συντάσσει με ίδια μέσα Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Εφόσον ο Κώδικας της ανακοινώνεται, δημοσιεύεται και αξιολογείται. Μπορεί στην πράξη να αποδειχθεί ότι η υιοθέτηση ενός Κώδικα συνταγμένου από κάποιον φορέα να αποτελεί δόκιμη λύση από οικονομική άποψη και όχι μόνο, όμως η κατάργηση της δυνατότητας μίας εταιρείας να συντάσσει ίδιο Κώδικα, από τη στιγμή μάλιστα που πολλές από τις υποχρεώσεις εταιρικής διακυβέρνησης είναι πλέον υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο δεν φαίνεται να είναι επαρκώς δικαιολογημένη.

  Άρθρο 18 παρ. 2
  Με τη διάταξη αυτή ορίζεται πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την εξέταση των προϋποθέσεων για την εισαγωγή μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, θα ελέγχει και την υποβολή δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018. Η ρύθμιση αυτή ενέχει, εντούτοις, μία αντίφαση ως προς το γεγονός ότι η δήλωση του άρθρου 152 αναφέρεται σε προηγούμενη της υποβολής της χρήση, κάτι που σημαίνει ότι για εταιρείες που εισάγονται για πρώτη φορά σε οργανωμένη αγορά, ανατρέχει και σε χρόνο κατά τον οποίο η σχετική υποχρέωση δεν υφίστατο γι’ αυτές. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητα ως προς το χρόνο έναρξης συμμόρφωσης μίας εταιρείας που επιθυμεί την εισαγωγή της για πρώτη φορά, συμμόρφωση που όπως αντιλαμβανόμαστε, θα πρέπει να υφίσταται ex nunc. Επομένως προτείνουμε να γίνει αναφορά σε αναλογική μάλλον εφαρμογή της σχετικής διάταξης παρά σε υποβολή δήλωσης του άρθρου 152 αυτή καθ’ εαυτή από εταιρείες που κατά τα χρόνο της προηγούμενης χρήσης από την υποβολή αίτησης, δεν ήταν εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

 • 21 Μαρτίου 2020, 18:29 | Αντώνης Σβορώνος

  Δεν χρειάζεται κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης, όλα τα θέματα και πολύ περισσότερα ρυθμίζονται από νόμους…

  Ποιοί είναι οι εγνωσμένοι φορείς και από που προκύπτει ότι μπορούν να κωδικοποιούν καλύτερα τις διαδικασίες που ακολουθούν οι εταιρίες;