Άρθρο 38 Επενδυτικοί περιορισμοί

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20% του ενεργητικού του ΟΕΕ σε χρηματοπιστωτικά μέσα του ίδιου εκδότη. Στην περίπτωση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20% του ενεργητικού του σε ακίνητα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της, μπορεί να διακρίνονται οι ΟΕΕ σε κατηγορίες με βάση τον επενδυτικό τους σκοπό και τη διάρθρωση των επενδύσεών τους, καθώς και να προβλέπονται πρόσθετοι επενδυτικοί περιορισμοί για τους ΟΕΕ ανάλογα με τη φύση των στοιχείων στα οποία επενδύουν και τους επενδυτές στους οποίους απευθύνονται.

  • 1 Απριλίου 2020, 14:22 | Elena Papachristou & Alexis Kontogiannis – Ζέπος και Γιαννόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

    Θεωρούμε ότι ο επενδυτικός περιορισμός της παραγράφου 1 καθιστά το επενδυτικό αυτό όχημα λιγότερο ευέλικτο και ελκυστικό για πιθανούς επενδυτές και ταυτόχρονα λιγότερο ανταγωνιστικό σε σύγκριση με το μοντέλο που υιοθετείται σε άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ. Σε αντίθεση με τους περιορισμούς που θέτει το παρόν νομοσχέδιο, σε αρκετά κράτη- μέλη της ΕΕ οι όποιοι επενδυτικοί περιορισμοί (εάν υπάρχουν ανάλογα πάντα με το εκάστοτε επενδυτικό περιβάλλον) αφορούν αποκλειστικά ΟΕΕ οι οποίοι απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές ενώ αντίθετα για τους θεσμικούς επενδυτές δεν υφίστανται ανάλογοι περιορισμοί. Επομένως προτείνουμε να επανεξεταστεί ο υφιστάμενος περιορισμός λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των ΟΕΕ σε ΟΕΕ που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές και σε ΟΕΕ που απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η πρόταση μας σχετικά με το άρθρο 50 και την διαχείριση κινδύνων ρευστότητας όπου υφίσταται περιορισμός στο ανώτατο επίπεδο μόχλευσης