Άρθρο 26 Ορισμοί (Άρθρο 1 στοιχείο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Για τους σκοπούς των άρθρων 25 έως 36 του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «ρυθμιζόμενη αγορά»: η ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της περίπτωσης 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14) και κατά την έννοια της περίπτωσης 21 του άρθρου της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349 12.6.2014),
β) «μέτοχος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζεται ως μέτοχος σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο,
γ) «πληρεξούσιο»: η εξουσιοδότηση που παρέχεται από μέτοχο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου αυτό να ασκεί στη γενική συνέλευση ορισμένα ή όλα τα δικαιώματα του εν λόγω μετόχου στο όνομά του,
δ) «διαμεσολαβητής»: πρόσωπο, όπως επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και κατά την έννοια του σημείου 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του σημείου 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 176) και κεντρικό αποθετήριο τίτλων κατά την έννοια του σημείου 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 257), που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης μετοχών, διαχείρισης μετοχών ή τήρησης λογαριασμών αξιών εξ ονόματος μετόχων ή άλλων προσώπων,
ε) «θεσμικός επενδυτής»:
αα) επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφάλισης ζωής κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) και αντασφάλισης όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δραστηριότητες καλύπτουν υποχρεώσεις ασφάλισης ζωής και δεν εξαιρούνται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις,
ββ) ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 354) σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, εκτός εάν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας, οι διατάξεις της τελευταίας δεν εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, στο συγκεκριμένο ίδρυμα,
στ) «διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων»: επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε επενδυτές, ΔΟΕΕ και ΑΕΔΟΕΕ (Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) όπως ορίζονται στις υποπεριπτώσεις αα και ββ της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (Α’ 253) που δεν πληροί τις προϋποθέσεις εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω νόμου ή εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο σημείο β) του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (Α’ 250) ή επιχείρηση επενδύσεων εγκεκριμένη σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών, εφόσον δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη, για τη διαχείρισή της,
ζ) «πληρεξούσιος σύμβουλος»: νομικό πρόσωπο που αναλύει, σε επαγγελματική και εμπορική βάση, τα στοιχεία που κοινοποιούν οι επιχειρήσεις και, όπου είναι σκόπιμο, άλλες πληροφορίες εισηγμένων εταιρειών, με στόχο την ενημέρωση των επενδυτών προκειμένου οι τελευταίοι να λαμβάνουν τις αποφάσεις ψήφου τους έχοντας στη διάθεσή τους έρευνες, συμβουλές ή συστάσεις ψήφου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους·
η) «συνδεδεμένο μέρος»: έχει την έννοια που του αποδίδεται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 243),
θ) «πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του μετόχου»: πληροφορία που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός μετόχου, περιλαμβανομένων τουλάχιστον των εξής:
αα) ονόματος και στοιχείων επικοινωνίας (με την πλήρη διεύθυνση και, όπου υπάρχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του μετόχου και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ελλάδα του αριθμού καταχώρισής του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (αρ. ΓΕΜΗ), ή εγκατεστημένο σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του EUID, σύμφωνα με το σημείο 5 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/884 (ΕΕ L 144), ή εγκατεστημένο σε Τρίτη χώρα του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (Legal Entity Identifier-LEI) σύμφωνα με το σημείο 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 (ΕΕ L 223),
ββ) αριθμού κατεχόμενων μετοχών, και
γγ) μόνο αν ζητηθούν από την εταιρεία, ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα στοιχεία: κατηγορίες ή κλάσεις των κατεχόμενων μετοχών ή ημερομηνία από την οποία κατέχονται.