Άρθρο 65 Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης (άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

1. Για την εποπτεία της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 57 ως και 63 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει τις ακόλουθες εξουσίες:
α) απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, να συμπεριλαμβάνουν στο ενημερωτικό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον τούτο απαιτείται για την προστασία των επενδυτών·
β) απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και από τα πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα·
γ) απαιτεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα διευθυντικά στελέχη του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές στους οποίους έχει ανατεθεί η διενέργεια της δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή η επιδίωξη της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, την παροχή πληροφοριών·
δ) αναστέλλει μία δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι παραβιάζεται ο παρών νόμος ή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129·
ε) απαγορεύει ή αναστέλλει τις διαφημίσεις ή απαιτεί από τους εκδότες, τους προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή τους οικείους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να διακόψουν ή να αναστείλουν τις διαφημίσεις για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι παραβιάζεται ο παρών νόμος ή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129·
στ) απαγορεύει δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όταν διαπιστώνει ότι παραβιάζεται ή έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι πρόκειται να παραβιασθεί ο παρών νόμος ή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129·
ζ) αναστέλλει ή ζητά από τις σχετικές ρυθμιζόμενες αγορές, τους Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή τους Μηχανισμούς Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) να αναστείλουν τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι παραβιάζεται ο παρών νόμος ή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129·
η) απαγορεύει τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, όταν διαπιστώνει ότι παραβιάζεται ο παρών νόμος ή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129·
θ) γνωστοποιεί ότι συγκεκριμένος εκδότης, προσφέρων ή πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του·
ι) αναστέλλει τον έλεγχο ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται για έγκριση ή αναστέλλουν ή περιορίζουν μια δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εάν η αρμόδια αρχή ασκήσει την εξουσία επιβολής απαγόρευσης ή περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέχρις ότου αρθεί η εν λόγω απαγόρευση ή ο εν λόγω περιορισμός·
ια) αρνείται να εγκρίνει ενημερωτικά δελτία που έχουν καταρτιστεί από συγκεκριμένο εκδότη, προσφέροντα ή πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, εάν ο εν λόγω εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει υποπέσει σε επανειλημμένες και σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 57 έως 68 ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129·
ιβ) γνωστοποιεί ή απαιτεί από τον εκδότη να γνωστοποιήσει κάθε ουσιώδη πληροφορία που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίμηση των κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών ή η ομαλή λειτουργία της αγοράς·
ιγ) αναστέλλει ή ζητά από τις σχετικές ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ ή τους ΜΟΔ, όπως αυτοί ορίζονται στις περιπτώσεις κα και κβ του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 να αναστείλουν τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών εάν θεωρεί ότι η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια ώστε η διαπραγμάτευση να ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών·
ιδ) διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες σε τοποθεσίες άλλες εκτός των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων και, για το σκοπό αυτό, εισέρχονται σε εγκαταστάσεις για να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και λοιπά δεδομένα υπό οποιαδήποτε μορφή, στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα και τα λοιπά δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση των διατάξεων των άρθρων 57 έως 68 ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τα καθήκοντά και τις εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους: α) άμεσα, β) σε συνεργασία με άλλες αρχές, γ) υπό την ευθύνη τους με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές και δ) υποβάλλοντας αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».