Άρθρο 03 Ορισμοί

Για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως 24 του παρόντος νόμου νοούνται ως:
1. «Ρυθμιζόμενη αγορά»: Η ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της περίπτωσης 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14).
2. «Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης» ή «ΠΜΔ»: Ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης κατά την έννοια της περίπτωσης 22 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
3. «Εταιρεία»: Η ανώνυμη εταιρεία της οποίας οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες α) είναι εισηγμένες ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα ή β) είναι εισηγμένες ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) που λειτουργεί στην Ελλάδα, στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υπαγωγή τους στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24.
4. «Mη εκτελεστικά μέλη»: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας πέραν των καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα οποία έχουν επιφορτιστεί με το ρόλο της επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση.
5. «Εκτελεστικά μέλη»: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται για την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας.
6. «Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη»: Τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος.
7. «Σύστημα εσωτερικού ελέγχου»: Το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, περιλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
8. «Διαχειριστής αγοράς»: Ο διαχειριστής αγοράς κατά την έννοια της περίπτωσης 18 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
9. «Διαχειριστής ΠΜΔ»: Το πρόσωπο που διαχειρίζεται Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης κατά την έννοια της περίπτωσης 22 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
10. «Όμιλος»: Ο όμιλος επιχειρήσεων που αποτελείται από τη μητρική επιχείρηση (Εταιρεία) και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση από αυτή.

11. «Συνδεδεμένη εταιρεία ή πρόσωπο»: Η εταιρεία ή το πρόσωπο που ορίζεται ως συνδεδεμένο μέρος κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24.
12. «Πρόσωπο»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα.
13. «Ανώτατο διευθυντικό στέλεχος»: Ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας χωρίς την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου της, το οποίο έχει την εξουσία να λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις επιχειρηματικές προοπτικές της Εταιρείας.
14. «Πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς»: Το πρόσωπο κατά την έννοια της περίπτωσης 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
15. «Επιχειρηματική σχέση»: Η επιχειρηματική, επαγγελματική ή εμπορική σχέση η οποία συνδέεται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του προσώπου και η οποία αναμένεται, κατά το χρόνο σύναψής της, ότι θα έχει κάποια διάρκεια.
16. «Σημαντική θυγατρική»: Η θυγατρική, άμεσα ή έμμεσα, της Εταιρείας η οποία επηρεάζει ή δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.
«Επιτροπή ελέγχου»: Η επιτροπή ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Α’ 7), όπως ισχύει.
17. «Οικονομική έκθεση»: Η οικονομική έκθεση των άρθρων 4 και 5 του ν. 3556/2007 (Α’ 91), όπως ισχύει.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:14 | Μαρία Βαλλιάνου

  Επί του ορισμού του «ΟΜΙΛΟΥ» : Δεδομένου, ότι δεν υφίσταται νομική μορφή Ομίλου, και ως τέτοιος προσδιορίζεται (εκ των υστέρων) με διάφορα κριτήρια σύνδεσης εταιρειών, κοινής διεύθυνσης, οριζόντιας ή κάθετης σύνδεσης κλπ, δλδ δεν είναι ορισμένο και απαιτείται κάθε φορά ερμηνεία και αναγνώριση περί τέτοιου, Η ΜΟΝΑΔΙΚΉ περίπτωση, κατά την οποία αναγνωρίζεται εκ των προτέρων ένα «όμιλος» είναι, όταν ήδη, τηρούνται και δημοσιεύονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

  Επομένως, ο ορισμός «Ομιλος» χρειάζεται διόρθωση, διαφορετικά διακινδυνεύει, να δημιουργηθεί ένας ορισμός «ομίλου» απευθείας από το κείμενο του παρόντα νόμου, που οδηγεί σε επόμενες ανασφάλειες (δικαίου κ αγοράς).

 • 2 Απριλίου 2020, 13:45 | Μαρία Βαλλιάνου

  Επί του εδαφίου του ορισμού «ΕΤΑΙΡΕΊΑ» περ. β) προβληματισμός : Εφόσον, μία εταιρεία, μη εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά αλλά εισηγμένη ή αιτούσα προς εισαγωγή σε ΠΜΔ, έχει ενσωματώσει στο καταστατικό της κάποιες διατάξεις του παρόντος νόμου (προφανώς αυτοβούλως εκ προτιμήσεως των μετόχων της), ΣΗΜΑΙΝΕΙ τούτο, ότι υπάγεται υπό το πλήρες καθεστώς τούτου του νόμου ?
  Χρειάζεται, ίσως διευκρίνηση αυτό το εδάφιο.

 • Διόρθωση στην αρίθμηση: να προστεθεί αρίθμηση [17] «Επιτροπή Ελέγχου», μετά την παρ. 16 «Σημαντική Θυγατρική» και η υφιστάμενη παρ. 17 να αναριθμηθεί σε 18.

 • 2 Απριλίου 2020, 11:09 | Μπενετάτου Έμμυ

  το αρ. 3 (Ορισμοί) διαλαμβάνει είτε κενά (π.χ. δεν καθορίζεται η έννοια της εταιρικής δακυβέρνησης, και της κανονιστικής συμμόρφωσης) είτε ανακρίβειες (π.χ. το κύριο διοικητικό στέλεχος ορίζεται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 με ευρύτερη και ακριβέστερη έννοια).Επίσης ο όρος εκτελεστικές αρμοδιότητες δεν είναι ξεκάθαρος.

 • Παρ. 7 Το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου προτείνεται να γίνει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και να αναφέρεται σε όλο το νόμο με κεφαλαίο γράμμα στην αρχή κάθε λέξης.

 • Διόρθωση στην αρίθμηση: να προστεθεί αρίθμηση [17] «Επιτροπή Ελέγχου», μετά την παρ. 16 «Σημαντική Θυγατρική» και η υφιστάμενη παρ. 17 να αναριθμηθεί σε 18.

 • 1 Απριλίου 2020, 14:43 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ-CPA,CIA,CRMA

  Στο άρθρο 3 υπάρχει ο ακόλουθος ορισμός για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: «Το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, περιλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή αποτελεσματική λειτουργία της».

  Αν και πρόκειται για έναν ορισμό ο οποίος γενικά βοηθάει στην κατανόηση του νόμου, εκτιμώ ότι πρέπει να μείνουμε στον ορισμό του ΣΕΕ που αναφέρεται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (και ο οποίος προέρχεται από το COSO INTERNAL CONTROLS FRAMEWORK) καθώς βοηθάει σε πολλά ειδικά και δύσκολα σημεία όπως στις αρμοδιότητες του ΔΣ, των τμημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

  Είναι πολύ κρίσιμο να περιγραφεί σωστά για να τονιστεί ότι το ΣΕΕ «στοχεύει» σε 3 στόχους (βλ. πιο κάτω)

  Βάσει λοιπόν του διεθνώς αποδεκτού ορισμού που καθιερώθηκε από το COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), το ΣΕΕ κάθε εταιρείας περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών, καθηκόντων, συμπεριφορών και άλλων στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από το ΔΣ, τη Διοίκηση και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της και έχουν ως στόχους τους εξής τρείς:
  1. Την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα στους κινδύνους που σχετίζονται με την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Ο παρών στόχος περιλαμβάνει επίσης την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από μη ορθή χρήση ή από απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της αποκάλυψης πιθανής απάτης.
  2. Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της παρεχόμενης πληροφόρησης, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας.
  3. Τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών εταιρικών πολιτικών.
  Οι επιχειρηματικοί στόχοι, η εσωτερική οργάνωση και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί κάθε εταιρεία μεταβάλλονται διαρκώς. Ως αποτέλεσμα, μεταβάλλονται και οι κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει. Συνεπώς, ένα επαρκές και αποτελεσματικό ΣΕΕ προϋποθέτει την περιοδική επαναξιολόγηση της φύσης και του εύρους των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται κάθε εταιρεία.

 • 7. περιλαμβανομένης…..Να προστεθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα που αναγράφονται «και του περιβάλλοντος διακυβέρνησης»
  Εξήγηση: αφορά το Internal Control Environment, δηλαδή τις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με τη στάση και τις ενέργειες του ΔΣ και της διοίκησης σε ότι αφορά τη σπουδαιότητα του εκλεκτικών μηχανισμών σε έναν οργανισμό όπως η ακεραιότητα και η ηθική, η «φιλοσοφία» της διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας της, η οργανωτική δομή, η ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθύνης, οι πολιτικές και πρακτικές για το ανθρώπινο δυναμικό, η ακαταλληλότητα το προσωπικού.

 • 26 Μαρτίου 2020, 10:14 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 3
  7. περιλαμβανομένης…..Να προστεθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα που αναγράφονται «και του περιβάλλοντος διακυβέρνησης»
  Εξήγηση: αφορά το Internal Control Environment, δηλαδή τις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με τη στάση και τις ενέργειες του ΔΣ και της διοίκησης σε ότι αφορά τη σπουδαιότητα του εκλεκτικών μηχανισμών σε έναν οργανισμό όπως η ακεραιότητα και η ηθική, η «φιλοσοφία» της διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας της, η οργανωτική δομή, η ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθύνης, οι πολιτικές και πρακτικές για το ανθρώπινο δυναμικό, η ακαταλληλότητα το προσωπικού.

 • 26 Μαρτίου 2020, 09:33 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 15
  3.ι) να προστεθεί
  «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης»
  Συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  Καθώς και η αξιολόγηση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

 • 26 Μαρτίου 2020, 09:25 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 4
  3. Να αντικατασταθεί με «Η πολιτική καταλληλότητας και κάθε τροποποίηση αυτής εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση»

 • 26 Μαρτίου 2020, 09:37 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _IIA Greece

  Άρθρο 3
  7. περιλαμβανομένης…..Να προστεθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα που αναγράφονται «και του περιβάλλοντος διακυβέρνησης»
  Εξήγηση: αφορά το Internal Control Environment, δηλαδή τις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με τη στάση και τις ενέργειες του ΔΣ και της διοίκησης σε ότι αφορά τη σπουδαιότητα του εκλεκτικών μηχανισμών σε έναν οργανισμό όπως η ακεραιότητα και η ηθική, η «φιλοσοφία» της διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας της, η οργανωτική δομή, η ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθύνης, οι πολιτικές και πρακτικές για το ανθρώπινο δυναμικό, η ακαταλληλότητα το προσωπικού

 • 21 Μαρτίου 2020, 13:26 | Αντώνης Σβορώνος

  Ο ορισμός «Επιτροπή Ελέγχου» δεν έχει αρίθμηση.