Άρθρο 03 Ορισμοί

Για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως 24 του παρόντος νόμου νοούνται ως:
1. «Ρυθμιζόμενη αγορά»: Η ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της περίπτωσης 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14).
2. «Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης» ή «ΠΜΔ»: Ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης κατά την έννοια της περίπτωσης 22 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
3. «Εταιρεία»: Η ανώνυμη εταιρεία της οποίας οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες α) είναι εισηγμένες ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα ή β) είναι εισηγμένες ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) που λειτουργεί στην Ελλάδα, στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υπαγωγή τους στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24.
4. «Mη εκτελεστικά μέλη»: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας πέραν των καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα οποία έχουν επιφορτιστεί με το ρόλο της επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση.
5. «Εκτελεστικά μέλη»: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται για την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας.
6. «Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη»: Τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος.
7. «Σύστημα εσωτερικού ελέγχου»: Το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, περιλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
8. «Διαχειριστής αγοράς»: Ο διαχειριστής αγοράς κατά την έννοια της περίπτωσης 18 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
9. «Διαχειριστής ΠΜΔ»: Το πρόσωπο που διαχειρίζεται Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης κατά την έννοια της περίπτωσης 22 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
10. «Όμιλος»: Ο όμιλος επιχειρήσεων που αποτελείται από τη μητρική επιχείρηση (Εταιρεία) και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση από αυτή.

11. «Συνδεδεμένη εταιρεία ή πρόσωπο»: Η εταιρεία ή το πρόσωπο που ορίζεται ως συνδεδεμένο μέρος κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24.
12. «Πρόσωπο»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα.
13. «Ανώτατο διευθυντικό στέλεχος»: Ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας χωρίς την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου της, το οποίο έχει την εξουσία να λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις επιχειρηματικές προοπτικές της Εταιρείας.
14. «Πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς»: Το πρόσωπο κατά την έννοια της περίπτωσης 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
15. «Επιχειρηματική σχέση»: Η επιχειρηματική, επαγγελματική ή εμπορική σχέση η οποία συνδέεται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του προσώπου και η οποία αναμένεται, κατά το χρόνο σύναψής της, ότι θα έχει κάποια διάρκεια.
16. «Σημαντική θυγατρική»: Η θυγατρική, άμεσα ή έμμεσα, της Εταιρείας η οποία επηρεάζει ή δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.
«Επιτροπή ελέγχου»: Η επιτροπή ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Α’ 7), όπως ισχύει.
17. «Οικονομική έκθεση»: Η οικονομική έκθεση των άρθρων 4 και 5 του ν. 3556/2007 (Α’ 91), όπως ισχύει.

 • 7. περιλαμβανομένης…..Να προστεθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα που αναγράφονται «και του περιβάλλοντος διακυβέρνησης»
  Εξήγηση: αφορά το Internal Control Environment, δηλαδή τις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με τη στάση και τις ενέργειες του ΔΣ και της διοίκησης σε ότι αφορά τη σπουδαιότητα του εκλεκτικών μηχανισμών σε έναν οργανισμό όπως η ακεραιότητα και η ηθική, η «φιλοσοφία» της διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας της, η οργανωτική δομή, η ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθύνης, οι πολιτικές και πρακτικές για το ανθρώπινο δυναμικό, η ακαταλληλότητα το προσωπικού.

 • 26 Μαρτίου 2020, 10:14 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 3
  7. περιλαμβανομένης…..Να προστεθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα που αναγράφονται «και του περιβάλλοντος διακυβέρνησης»
  Εξήγηση: αφορά το Internal Control Environment, δηλαδή τις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με τη στάση και τις ενέργειες του ΔΣ και της διοίκησης σε ότι αφορά τη σπουδαιότητα του εκλεκτικών μηχανισμών σε έναν οργανισμό όπως η ακεραιότητα και η ηθική, η «φιλοσοφία» της διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας της, η οργανωτική δομή, η ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθύνης, οι πολιτικές και πρακτικές για το ανθρώπινο δυναμικό, η ακαταλληλότητα το προσωπικού.

 • 26 Μαρτίου 2020, 09:33 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 15
  3.ι) να προστεθεί
  «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης»
  Συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  Καθώς και η αξιολόγηση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

 • 26 Μαρτίου 2020, 09:25 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 4
  3. Να αντικατασταθεί με «Η πολιτική καταλληλότητας και κάθε τροποποίηση αυτής εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση»

 • 26 Μαρτίου 2020, 09:37 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _IIA Greece

  Άρθρο 3
  7. περιλαμβανομένης…..Να προστεθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα που αναγράφονται «και του περιβάλλοντος διακυβέρνησης»
  Εξήγηση: αφορά το Internal Control Environment, δηλαδή τις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με τη στάση και τις ενέργειες του ΔΣ και της διοίκησης σε ότι αφορά τη σπουδαιότητα του εκλεκτικών μηχανισμών σε έναν οργανισμό όπως η ακεραιότητα και η ηθική, η «φιλοσοφία» της διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας της, η οργανωτική δομή, η ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθύνης, οι πολιτικές και πρακτικές για το ανθρώπινο δυναμικό, η ακαταλληλότητα το προσωπικού

 • 21 Μαρτίου 2020, 13:26 | Αντώνης Σβορώνος

  Ο ορισμός «Επιτροπή Ελέγχου» δεν έχει αρίθμηση.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».