Άρθρο 44 Εξαγορά και αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ

1. Για ΟΕΕ ανοικτού τύπου, για την εξαγορά ο μεριδιούχος υποβάλλει σχετική αίτησή του προς το διαχειριστή, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του μεριδιούχου.
2. Για ΟΕΕ ανοικτού τύπου, τα μερίδια ΟΕΕ του παρόντος εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων της επόμενης προγραμματισμένης ημερομηνίας εξαγοράς μετά την ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η αξία των μεριδίων του ΟΕΕ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις ή δικαιολογείται από το συμφέρον των μεριδιούχων ή σε περίπτωση συνδρομής περίπτωσης που προβλέπεται από τον κανονισμό του ΟΕΕ, επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του διαχειριστή του ΟΕΕ και σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ για χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στη σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με την ίδια διαδικασία μπορεί επίσης να παρατείνεται τα χρονικό διάστημα ισχύος της αναστολής εξαγοράς. Η αναστολή εξαγοράς, το χρονικό σημείο λήξης της, καθώς και η λήξη ή η ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα του διαχειριστή του ΟΕΕ.
4. Όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή του κανονισμού του ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί και αυτεπάγγελτα, με απόφασή της, να επιβάλει την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ, καθώς και την παράταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της αναστολής, εφόσον κρίνει ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για να προστατευθεί το συμφέρον των μεριδιούχων του ΟΕΕ ή του επενδυτικού κοινού ή για να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Μπορεί επίσης, να αποφασίσει και αυτεπάγγελτα την ανάκληση της αναστολής εξαγοράς που είχε επιτρέψει, σύμφωνα με την παρ. 3, ή να την επιβάλει, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αν κρίνει ότι, πριν από την πάροδο του χρονικού διαστήματος ισχύος της αναστολής, έπαυσαν να ισχύουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.
5. Η αναστολή εξαγοράς, το χρονικό σημείο λήξης της, καθώς και η λήξη ή η ανάκλησή της σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4, γνωστοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών στην επικράτεια των οποίων διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ.