Άρθρο 02 Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του παρόντος εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 δεν εφαρμόζονται:
α) στις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό τους,
β) στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, καθώς και κανονιστικών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, οι οποίες διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών που εποπτεύονται : α) στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από την Τράπεζα της Ελλάδος , β) από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το πλαίσιο των λοιπών, πέραν της προηγούμενης περίπτωσης, εποπτικών της αρμοδιοτήτων, γ) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 • Θα πρέπει να εξαιρεθούν οι εταιρίες που δεν έχουν εισάγει σε ρυθμισμένη αγορά μετοχικού τίτλους. Η επιπλέον τήρηση υποχρεώσεων για εταιρίες που έχουν εισάγει απλά ομολογίες συνιστά επιπλέον επιβάρυνση και είναι αποτρεπτική για την εισαγωγή ομολογιών. Η θέση των ομολογιούχων δανειστών δεν εξισώνεται με αυτή των μετόχων, και κατά κανόνα σε όλες τις έννομες τάξεις προστατεύονται δια των όρων του ομολογιακού δανείου. Οι διατάξεις του τόσο συχνά επικαλούμενου ως μοντέλου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας Δεν εφαρμόζονται σε εταιρίες με εισηγμένες απλά ομολογίες (το premium listing δεν αφορά ομολογίες αλλά μόνο μετοχές). Ας μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του προηγούμενου νομοθετήματος.

  Επίσης η εξαίρεση για τα πιστωτικά ιδρύματα είναι ασαφής. Τι είναι ειδικότερο και τι όχι. Πχ ισχύουν και εκεί τα τεκμήρια εξάρτησης για τα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ ή η υποχρέωση λήψης απόφασης ΔΣ με παρόντα τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα μέλη;

  Πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα απόκλισης από όποιους εκ των κανόνων επιθυμεί η εταιρία εφόσον:
  1. Εφαρμόζει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ευρείας αποδοχής
  2. Γνωστοποιεί την απόκλιση στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης
  3. Η απόκλιση αποφασίζεται με απόφαση της ΓΣ στην οποία δεν αντιλέγουν μέτοχοι που εκπροσωπούν άνω του 10% των παρισταμένων και η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν τεκμηριωμένης έκθεσης του ΔΣ που επεξηγεί τους λόγους που αιτιολογούν την απόκλιση και περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνονται ως αντιστάθμισμα της απόκλισης.