Άρθρο 16 Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

1. Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας και σκοπό έχει την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας και των πολιτικών της αναφορικά με το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου της.
2. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της επιτροπής ελέγχου, και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου. Απασχολούμενος στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή μέλος μετά δικαιώματος ψήφου τυχόν επιτροπών διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, καθώς και πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε έχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες, στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου της.
3. Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου με την υποβολή των σχετικών πρακτικών συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου, εντός είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή.
4. Για την άσκηση του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, ο επικεφαλής της δικαιούται να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
5. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της μονάδας και τις απαιτήσεις πόρων. Το πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας, καθώς και τις επισημάνσεις της επιτροπής ελέγχου.

 • 2 Απριλίου 2020, 14:03 | Μαρία Βαλλιάνου

  Να προβλεφθεί δημοσίευση της έκθεσής της και παραμονής ανηρτημένης αυτής για κάποιο χρονικό διάστημα.

 • Κρίνω ιδιαίτερα σημαντικά τα σχόλια του κ. Τριβυζά.

 • H Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζει υποχρεωτικά τα Πλαίσιο για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) όπως αρμόζει σε κάθε ρυθμιζόμενο επάγγελμα. Οτιδήποτε διαφορετικό περιορίζει τον ρόλο της. Ορθά κατά την γνώμη μου ΔΕΝ απαιτείται ρητά Εσωτερικός Ελεγκτής πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η κάθε εταιρεία ανάλογα με το μέγεθος της και το εύρος των εργασιών της θα πρέπει να καθορίζει το μέγεθος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και να είναι υπόλογη για αυτό η Επιτροπή Ελέγχου. Επί του παρόντος περισσότερες από τις μισές εισηγμένες έχουν δηλωμένο ως Εσωτερικό Ελεγκτή στέλεχος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ο οποίος απασχολείται είτε αποκλειστικά, είτε μερικώς σε αλλότρια αντικείμενα με αποτέλεσμα να μην διατηρεί την ανεξαρτησία του.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:39 | Κωνσταντίνος Τούτουζας CPA – PKF

  Να επισημάνω και εγώ με την ιδιότητά μου ως Ορκωτός Ελεγκτής ότι η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου, τουλάχιστον για τις εισηγμένες εταιρείες, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική. Η αντίστοιχη εμπειρία από την υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων του IAASB για τους Ορκωτούς Ελεγκτές μας δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο. Θα αποτελέσει ένα κοινό υποχρεωτικό κώδικα εφαρμογής διαδικασιών, θα τυποποιήσει την λειτουργία της ΜΕΕ και θα μεγιστοποιήσει την ποιότητα στην εκτέλεση των εσωτερικών ελέγχων.

 • 2 Απριλίου 2020, 11:03 | Deloitte (Γιώργος Τριβυζάς)

  Άρθρο 16 Εσωτερικός Έλεγχος

  • παρ.2 . Περί επάρκειας επικεφαλή εσωτερικού ελέγχου. Προτείνεται στα προσόντα να προστεθεί υποχρεωτικά α)θητεία σε ανάλογη θέση ή β) πολυετή εμπειρία ως εσωτερικός ελεγκτής γ)προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή οικονομική διεύθυνση εταιριών δ) προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρία κτλπ

  • Παρ. 5: Η αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρίας προκειμένου να εκπονηθεί το πρόγραμμα ελέγχων, καταρτίζεται από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ή από άλλη μονάδα; Ποιος εγκρίνει την αξιολόγηση κινδύνων; Η επιτροπή Ελέγχου; Το Διοικητικό Συμβούλιο;

 • 1 Απριλίου 2020, 23:35 | Γεώργιος Θεοδωροπουλος

  Εργαζόμενος στον εσωτερικό έλεγχο εισηγμένων εταιριών τα 8 από τα 23 συνολικά έτη του εργασιακού μου βίου, θεωρώ πολύ σημαντικο οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. Η λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου είναι αναγκαίο να είναι ανεξάρτητη και αντικειμενική κατά την εκτέλεση των εργασιών της και αυτό διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή των διεθνών προτύπων. Επιπλέον τα πρότυπα καλύπτουν όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και θωρακιζουν την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του.

 • 1 Απριλίου 2020, 19:36 | Διακοπούλου Σταματίνα

  Η υποχρεωτική εφαρμογή και η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) πρέπει να καθορίζεται/ να αναφέρεται στον νέο νόμο και δη στο εν λόγω άρθρο που αφορά στην Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
  Τα Πρότυπα αφορούν στους εσωτερικούς ελεγκτές ως άτομα καθώς και στη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
  Τα Πρότυπα, μαζί με τον Κώδικα Ηθικής περικλείουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου.
  Οι εσωτερικοί ελεγκτές καθίστανται υπεύθυνοι ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα Πρότυπα σχετικά με την ατομική αντικειμενικότητα, την επάρκεια γνώσεων, τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια και με τα Πρότυπα σχετικά με την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Οι επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνοι, επιπρόσθετα, για τη συνολική συμμόρφωση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου με τα Πρότυπα. Σε περίπτωση που οι εσωτερικοί ελεγκτές ή η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου απαγορεύεται από το ισχύον νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο να εφαρμόσουν ορισμένα μέρη των Προτύπων, παραμένει η υποχρέωση συμμόρφωσης με όλα τα υπόλοιπα μέρη των Προτύπων και είναι απαραίτητο να προβαίνουν στις κατάλληλες γνωστοποιήσεις. Εάν τα Πρότυπα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με απαιτήσεις που εκδίδονται από άλλους επίσημους φορείς, οι επικοινωνίες του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να αναφέρουν τη χρήση άλλων απαιτήσεων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή, εάν η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αναφέρει ότι συμμορφώνεται με τα Πρότυπα και υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των Προτύπων και λοιπών απαιτήσεων, οι εσωτερικοί ελεγκτές και η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα, ενώ δύνανται να συμμορφώνονται και με τις άλλες απαιτήσεις, εάν αυτές είναι περισσότερο περιοριστικές.
  Τα ως άνω στοιχεία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
  https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf

  Επίσης μέρος της οργάνωσης της ΜΕΕ αποτελούν και οι εσωτερικοί ελεγκτές για τους οποίους δεν γίνεται αναφορά σε κάποιο άρθρο ούτε ως προς την ιδιότητα αλλά ούτε και ως προς την απασχόληση. Στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου(16) γίνεται αναφορά σε «απασχολούμενο» στην μονάδα εσωτερικού ελέγχου χωρίς αυτό να τον ορίζει εσωτερικό ελεγκτή.
  Στον Νόμο 3016/2002 άρθρο 7 παράγραφος 3, το οποίο καταργείται σύμφωνα με το άρθρο 77 του παρόντος, προβλεπόταν ότι «Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη ……..»

 • 1 Απριλίου 2020, 17:12 | Ράλλης Π. Ρετέλας

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης προτείνω τα ακόλουθα:
  1) Σαφής ορισμός του «εσωτερικού ελέγχου» που να βασίζεται στη μετάφραση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος.
  2) Ανάγκη υποχρεωτικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ISPPIA) έτσι όπως δημοσιεύονται από το Διεθνές Ινστιτούτο.
  3) Στελέχωση μονάδας εσωτερικού ελέγχου από πιστοποιημένους και πεπειραμένους εσωτερικούς ελεγκτές.

 • 1 Απριλίου 2020, 15:20 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ-CPA,CIA,CRMA

  Στην περίπτωση που δεν καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου (έχω παραθέσει σχετικό σχόλιο με το οποίο προτεινω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για την εφαρμογή τους), προτείνω τουλάχιστον να υπάρχει σχετική αναφορά για την αξιολόγηση της ΜΕΕ στην Αιτιολογική Έκθεση.

 • 1 Απριλίου 2020, 14:19 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ-CPA,CIA,CRMA

  Εκτιμώ ότι πρέπει να προχωρήσει η Ελληνική Νομοθεσία στην ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για τις εισηγμένες εταρείες. Είναι επιτακτική η ανάγκη. Έχοντας εργαστεί τόσο σαν Ορκωτός Ελεγκτής (όπου υποχρεωτικά ακολουθούνται τα αντίστοιχα ελεγκτικά πρότυπα της IFAC) όσο και σαν εσωτερικός ελεγκτής, εκτιμώ ότι μόνο θετικά αποτελέσματα θα υπάρξουν από την εφαρμογή. Πρόκειται για μία σπουδαία απόφαση η οποία θα δώσει ώθηση τόσο στην λειτουργία της ΜΕΕ όσο και γενικότερα στην εταιρική διακυβέρνηση αφού η ΜΕΕ ..έρχεται να ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ!

  Από το κείμενο δε φαίνεται ότι απαγορεύεται ο διορισμός ως υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου κάποιου επαγγελματία που δεν είναι «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης». Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για σωστή θέση η οποία προσθέτει ευελιξία και είναι σύμφωνη με διεθνείς πρακτικές (και με την πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε εταιρείες και ΝΠ του Δημοσίου Τομέα) στην αλλά θα πρέπει να αναφέρεται ρητά αυτή η εναλλακτική δυνατότητα στην αιτιολογική έκθεση ή σε σχετική διευκρίνιση από την ΕΚ.

 • Πρέπει να προβλεφθούν ελαστικότερες υποχρεώσεις για τις εταιρίες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το μοντέλο που προτείνεται προϊδεάζει σε εποπτευόμενες εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καταλαμβάνει πρωτίστως και αποκλειστικά τη διαδικασία παραγωγής της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και όχι άλλες λειτουργίες της εταιρίας στο βαθμό που δεν επηρεάζεται η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. (αφορά και άρθρο 17)

 • Πριν το 1. Να προστεθεί ο διεθνής ορισμός του εσωτερικού ελέγχου
  Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Συνδράμει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του, προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των δικλείδων ασφαλείας και των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης.
  Επεξήγηση: ο ορισμός αυτός έχει αναπτυχθεί από το Διεθνές Ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών. Παράδειγμα υιοθέτησής του είναι το INTOSAI, ο ΟECD.

 • 26 Μαρτίου 2020, 10:13 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 16
  Πριν το 1. Να προστεθεί ο διεθνής ορισμός του εσωτερικού ελέγχου
  Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Συνδράμει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του, προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των δικλείδων ασφαλείας και των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης.
  Επεξήγηση: ο ορισμός αυτός έχει αναπτυχθεί από το Διεθνές Ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών. Παράδειγμα υιοθέτησης του είναι το INTOSAI, ο ΟECD.

 • 23 Μαρτίου 2020, 23:06 | Χαράλαμπος Μπριλάκης

  Σε εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (αναφορά https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf), επισημαίνονται τα παρακάτω:

  Στην παράγραφο 1,μπορεί να διευκρινιστεί ότι
  «Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει επίσημα να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριμένο από το συμβούλιο, κανονισμό εσωτερικού ελέγχου», ο οποίος αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον επικεφαλής.
  (βλ. standards 1000 Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη)

  Στην παράγραφο 2 για τη διοικητική υπαγωγή του επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου, καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ότι η λειτουργική αναφορά συνεπάγεται μεταξύ άλλων:
  • Την έγκριση αποφάσεων σχετικά με τον διορισμό και την απομάκρυνση του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου.
  • Την έγκριση του κανονισμού εσωτερικού ελέγχου.
  • Την έγκριση του προγράμματος ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων
  • Την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού και του προγραμματισμού διάθεσης πόρων της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.
  (βλ. standards 1110 – Ανεξαρτησία εντός του Οργανισμού)

  Στην παράγραφο 5, πέραν της έγκρισης του προγράμματος από την Επ. Ελέγχου, η έγκριση θα πρέπει να δίνεται και από το ΔΣ, το οποίο μπορεί να δεσμεύσει την εταιρία για την απόδοση των (ανθρώπινων) πόρων που απαιτεί το πρόγραμμα ελέγχων για την εκτέλεσή του.

 • 21 Μαρτίου 2020, 17:07 | Αντώνης Σβορώνος

  Η κατανομή των εταιρικών πόρων είναι αρμοδιότητα του ΔΣ που είναι μόνο υπεύθυνο για το τελικό αποτέλεσμα έναντι των αρχών, των μετόχων, των τραπεζών, της εφορίας και της κοινωνίας.