Άρθρο 16 Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

1. Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας και σκοπό έχει την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας και των πολιτικών της αναφορικά με το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου της.
2. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της επιτροπής ελέγχου, και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου. Απασχολούμενος στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή μέλος μετά δικαιώματος ψήφου τυχόν επιτροπών διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, καθώς και πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε έχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες, στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου της.
3. Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου με την υποβολή των σχετικών πρακτικών συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου, εντός είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή.
4. Για την άσκηση του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, ο επικεφαλής της δικαιούται να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
5. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της μονάδας και τις απαιτήσεις πόρων. Το πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας, καθώς και τις επισημάνσεις της επιτροπής ελέγχου.

 • Πρέπει να προβλεφθούν ελαστικότερες υποχρεώσεις για τις εταιρίες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το μοντέλο που προτείνεται προϊδεάζει σε εποπτευόμενες εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καταλαμβάνει πρωτίστως και αποκλειστικά τη διαδικασία παραγωγής της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και όχι άλλες λειτουργίες της εταιρίας στο βαθμό που δεν επηρεάζεται η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. (αφορά και άρθρο 17)

 • Πριν το 1. Να προστεθεί ο διεθνής ορισμός του εσωτερικού ελέγχου
  Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Συνδράμει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του, προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των δικλείδων ασφαλείας και των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης.
  Επεξήγηση: ο ορισμός αυτός έχει αναπτυχθεί από το Διεθνές Ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών. Παράδειγμα υιοθέτησής του είναι το INTOSAI, ο ΟECD.

 • 26 Μαρτίου 2020, 10:13 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 16
  Πριν το 1. Να προστεθεί ο διεθνής ορισμός του εσωτερικού ελέγχου
  Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Συνδράμει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του, προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των δικλείδων ασφαλείας και των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης.
  Επεξήγηση: ο ορισμός αυτός έχει αναπτυχθεί από το Διεθνές Ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών. Παράδειγμα υιοθέτησης του είναι το INTOSAI, ο ΟECD.

 • 23 Μαρτίου 2020, 23:06 | Χαράλαμπος Μπριλάκης

  Σε εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (αναφορά https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf), επισημαίνονται τα παρακάτω:

  Στην παράγραφο 1,μπορεί να διευκρινιστεί ότι
  «Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει επίσημα να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριμένο από το συμβούλιο, κανονισμό εσωτερικού ελέγχου», ο οποίος αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον επικεφαλής.
  (βλ. standards 1000 Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη)

  Στην παράγραφο 2 για τη διοικητική υπαγωγή του επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου, καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ότι η λειτουργική αναφορά συνεπάγεται μεταξύ άλλων:
  • Την έγκριση αποφάσεων σχετικά με τον διορισμό και την απομάκρυνση του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου.
  • Την έγκριση του κανονισμού εσωτερικού ελέγχου.
  • Την έγκριση του προγράμματος ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων
  • Την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού και του προγραμματισμού διάθεσης πόρων της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.
  (βλ. standards 1110 – Ανεξαρτησία εντός του Οργανισμού)

  Στην παράγραφο 5, πέραν της έγκρισης του προγράμματος από την Επ. Ελέγχου, η έγκριση θα πρέπει να δίνεται και από το ΔΣ, το οποίο μπορεί να δεσμεύσει την εταιρία για την απόδοση των (ανθρώπινων) πόρων που απαιτεί το πρόγραμμα ελέγχων για την εκτέλεσή του.

 • 21 Μαρτίου 2020, 17:07 | Αντώνης Σβορώνος

  Η κατανομή των εταιρικών πόρων είναι αρμοδιότητα του ΔΣ που είναι μόνο υπεύθυνο για το τελικό αποτέλεσμα έναντι των αρχών, των μετόχων, των τραπεζών, της εφορίας και της κοινωνίας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».