Άρθρο 22 Πιστοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και της διαδικασίας παραγωγής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία οφείλει να επιβεβαιώνει στην Έκθεση Ελέγχου ότι η Εταιρεία διαθέτει κανονισμό λειτουργίας με το προβλεπόμενο κατά το άρθρο 15 του παρόντος νόμου περιεχόμενο.

 • 2 Απριλίου 2020, 14:15 | Μαρία Βαλλιάνου

  Ν συμπληρωθεί : «ο ορκωτής ελεγκτής λογιστής κ…, ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ».

  Δεν δύναται, να πιστοποιεί, όλες τις πληροφορίες, που υπάρχουν.

 • Δεν αρκεί μόνο η Πιστοποίηση από τον Ορκωτό Ελεγκτή ότι υφίσταται ΕΚΛ αλλά ότι είναι επιπρόσθετα πλήρης και επαρκής.

 • 2 Απριλίου 2020, 12:50 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρα 15 & 22

  Πρέπει να εκδοθούν μεταβατικές διατάξεις συνολικά του νόμου και ειδικά των άρθρων 15 και 22 του παρόντος νόμου. Το να γραφεί, εγκριθεί και εφαρμοσθεί νέος Κανονισμός Λειτουργίας απαιτεί χρόνο που πρέπει να δοθεί στις εταιρείες ώστε να συμμορφωθούν στις διατάξεις του νέου νόμου. Επομένως προτείνεται να προστεθεί η ακόλουθη μεταβατική διάταξη:

  «Οι διατάξεις των άρθρων 15 και 22 τίθενται σε εφαρμογή κατά το επόμενο οικονομικό έτος που ακολουθεί τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

 • Θεωρούμε ότι ο τίτλος πιστοποίηση του κανονισμού λειτουργίας σε σχέση με το περιεχόμενο του άρθρου είναι παραπλανητικός. Θα μπορούσε να αντικατασταθεί με τη φράση «επιβεβαίωση ύπαρξης»