Άρθρο 23 Εκτίμηση για τη λειτουργία της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας και δήλωσης μεσο-μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προβαίνει σε εκτίμηση της δυνατότητας της Εταιρείας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (going concern) τόσο στις ετήσιες όσο και στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις-εκθέσεις. Επιπροσθέτως, τόσο στις ετήσιες όσο και στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις-εκθέσεις, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αναφέρει την τυχόν ύπαρξη σημαντικών αβεβαιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατότητα της Εταιρείας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων-εκθέσεων.
2. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην ετήσια οικονομική έκθεση –λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση και τους βασικούς κινδύνους της Εταιρείας– πώς έχουν εκτιμηθεί οι προοπτικές της Εταιρείας, το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει γίνει η εν λόγω εκτίμηση, και τους λόγους που θεωρεί ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος είναι η αρμόζουσα. Επίσης, στην ίδια έκθεση, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει:
α) να δηλώνει το κατά πόσο έχει εύλογη προσδοκία ότι η Εταιρεία θα μπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, καθώς και
β) να επισημαίνει τυχόν επιφυλάξεις που έχει ή υποθέσεις που έχει χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της προειρημένης εκτίμησης.

 • 2 Απριλίου 2020, 14:46 | Μαρία Βαλλιάνου

  Στην παρ. 1 τελ. εδ., να αφαιρεθεί το 12 μήνες και να αντικατασταθεί με 24 ή 36 μήνες.

  Διαφορετικά δεν ικανοποιείται η μεσομακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επένδυσης αλλά και της εταιρείας, που αποτελεί σκοπό της Οδηγίας 2017/828

 • Η διάταξη αυτή εισάγει στην πραγματικότητα μια υποχρέωση στη διοίκηση της Εταιρίας επιπλέον των υποχρεώσεων που έχει με βάση τα ΔΠΧΑ για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων αλλά και των γνωστοποιήσεων που οφείλει να κάνει με βάση την οδηγία για τη διαφάνεια. Αντίστοιχη διάταξη απαντάται στον αγγλικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ο οποίος αφορά αποκλειστικά πολύ μεγάλες εισηγμένες εταιρίες (premium listing) και όχι εταιρίες αναλόγου κεφαλαιοποίησης και δυναμικής ακόμη και με τις μεγαλύτερες ελληνικές εισηγμένες εταιρίες. Και πάλι πρόκειται για διάταξη ήπιου δικαίου και όχι νόμου. Επιπλέον η διάταξη συνοδεύεται από εκτενείς οδηγίες που περιγράφουν επ΄ ακριβώς τι εννοείται τόσο με το “going concern basis” στην παράγραφο 1 όσο και με την «εύλογη προσδοκία ότι η Εταιρεία θα μπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της» στην παράγραφο 2.

  1. Θεωρούμε καταρχάς ότι η υιοθέτηση αντίστοιχης υποχρέωσης δεν είναι σκόπιμη και χρήσιμη υπό τις παρούσες συνθήκες, Ας φανταστεί κανείς τη δυσχερή κατάσταση που θα περιέρχονταν οι διοικήσεις των ελληνικών εισηγμένων αν η διάταξη αυτή υπήρχε σήμερα και έπρεπε να δημοσιεύσουν οικονομικές καταστάσεις με τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες. Ας αναρωτηθεί ο καθένας εξ ημών αν ως μέλος ΔΣ θα υπέγραφε σήμερα και με την παρούσα κατάσταση τις ανωτέρω δηλώσεις για οποιαδήποτε εταιρία.
  2. Επίσης είναι μια διάταξη που δεν οφείλουν να εφαρμόσουν οι άμεσοι ανταγωνιστές των ελληνικών εισηγμένων εταιριών σε άλλα χρηματιστήρια.
  3. Η διάταξη εισάγει νέες έννοιες και υποχρεώσεις διαφορετικές από το περιεχόμενο του κανόνα της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων επί τη βάσει της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η υποχρέωση προβλέπεται από τα ΔΠΧΑ και το περιεχόμενό της αναλύεται εκτενώς. Ελέγχεται δε και από τον ορκωτό ελεγκτή ο οποίος με βάσει τα ελεγκτικά πρότυπα μπορεί να εκφέρει τυχόν αντιρρήσεις στην έκθεσή του. Αντίθετα δύο επιπλέον δηλώσεις του ΔΣ χωρίς εκτενείς οδηγίες για το πιο είναι το περιεχόμενό τους και πώς το ΔΣ με ασφάλεια μπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις υποχρεώσεις οδηγεί σε μεγάλη ανασφάλεια δικαίου. Πώς διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή της διάταξης από όλες τις εισηγμένες; Σε τι διαφέρει η παράγραφος 1 από την υποχρέωση του ΔΣ με βάση τα ΔΠΧΑ; Αν δεν διαφέρει δεν χρειάζεται η παράγραφος 1. Αν διαφέρει θα πρέπει να προκύπτει ποια είναι η διαφορά και πώς επιτυγχάνει η εταιρία συμμόρφωση με την εν λόγω υποχρέωση. Σε τι διαφέρει η παράγραφος 2 από την παράγραφο 1; Αν δεν διαφέρει δεν χρειάζεται. Αν διαφέρει και πάλι θα πρέπει να προκύπτει πώς εκπληρώνεται η εν λόγω υποχρέωση. Άλλως υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης χάσματος προσδοκιών (expectation gap) μεταξύ των ληπτών και των συντακτών της δήλωσης. Ακόμη χειρότερα μπορεί να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη επαύξηση της ευθύνης καθιστώντας εν τις πράγμασι την ευθύνη εγγυητική.
  4. Επίσης η διάταξη σε συνδυασμό με την εποπτεία της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθιστά την Επιτροπή τη μόνη ρυθμιστική αρχή που ελέγχει τη βιωσιμότητα των εισηγμένων εταιριών. Αφού η ΕΚ εποπτεύει τη δήλωση εποπτεύει και το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτής. Δηλαδή αν είναι αληθής, ακριβής και πλήρης. Πώς θα γίνει αυτό αν δεν ελέγξει πραγματικά τη βιωσιμότητα την ίδια; Ποια είναι η έκταση της εποπτείας της και ποια η ευθύνη της; Μπορεί να ζητήσει διορθώσεις, ή επιπλέον επεξηγήσεις κτλ; Και αν δεν το κάνει έχει ευθύνη έναντι τρίτων; Και πώς μπορεί να τα κάνει αυτά χωρίς κατευθυντήριες γραμμές και αναλυτικούς κανόνες για το πώς κανείς φτάνει στο συμπέρασμα της δήλωσης; Κατά τη γνώμη μας απλά η διάταξη θα διευκολύνει εκ των υστέρων κερδοσκόπους να αναζητούν ευθύνες για αποτυχίες εταιριών στις οποίες επένδυσαν γνωρίζοντας τους κινδύνους και ελπίζοντας σε μεγάλα κέρδη.
  5. Η διάταξη αυξάνει το μέτρο της ευθύνης του ΔΣ καθώς εκ του αποτελέσματος για να είναι σε θέση τα μέλη ΔΣ να κάνουν αυτές τις δηλώσεις απαιτούνται επιπλέον διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την παραγωγή της χρηματοικονομικής πληροφορίας και της αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων, πράγμα το οποίο συνεπάγεται αυξημένο κόστος. Επίσης ώς έχει ο βαθμός επιμέλειας και οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι ασαφή και μη μετρήσιμα μεγέθη, εξαρτώμενα από την εκ των υστέρων δικανική κρίση.
  6. Υπό αυτή την έννοια η διάταξη είναι επίσης προβληματική για την προσέλκυση ανεξαρτήτων μελών ΔΣ και κυρίως μελών ΔΣ από το εξωτερικό, καθώς θα εισάγει μια επιπλέον υποχρέωση σχέση με τις γνωστές σε αυτούς υποχρεώσεις για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

  Θεωρούμε με δεδομένη την εφαρμογή των ΔΠΧΑ και το ότι ζητήματα βιωσιμότητας συνιστούν άμεσες προνομιακές πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται με βάση τον κανονισμό MAR τα επιπλέον οφέλη από τη διάταξη δεν υπερτερούν των προβλημάτων, κινδύνων, και κόστους που προκαλεί.

 • 21 Μαρτίου 2020, 18:28 | Αντώνης Σβορώνος

  ΟΙ εταιρίες συντάσσουν τις ενοποιημένες καταστάσεις τους κατά τα ΔΠΧΠ. Τα πρότυπα δεν προβλέπουν τέτοια δήλωση ή επεξήγηση της δήλωσης και μάλιστα με επιφυλάξεις.

  Το γεγονός ότι οι καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αναφέρεται από τον ορκωτό ο οποίος εκφράζει και την πιθανή αντίθετη γνώμη του.

  Η καταγραφή από την εταιρία τέτοιας δήλωσης από την εταιρία και μάλιστα με ενδεχόμενες επιφυλάξεις οδηγεί σε κατάσταση που δεν είναι σύμφωνη με τα ΔΠΧΠ

  Τέλος ας μας πει ο νομοθέτης πως συντάσσονται οι καταστάσεις με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αν υπάρχουν επιφυλάξεις για αυτήν…

  Το άρθρο αυτό πρέπει να καταργηθεί, δεν είναι σύμφωνο με τα πρότυπα.

  Στη δεύτερη παράγραφο εισάγει κάποια υποχρέωση που μοιάζει με την δήλωση επάρκειας κεφαλαίου που γίνεται στα ΕΔ. Οι οδηγίες της ESMA για το συγκεκριμένο θέμα αποκλείουν αυτήν ακριβώς την μέθοδο παρουσίασης του θέματος που την θεωρούν παραπλανητική…