Άρθρο 31 Διαμεσολαβητές τρίτης χώρας (Άρθρο 3ε της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

Τα άρθρα 27 έως 30 του παρόντος εφαρμόζονται επίσης και σε διαμεσολαβητές που δεν έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαμεσολαβητές τρίτης χώρας) όταν παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 25.