Άρθρο 55 Διοικητικές κυρώσεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων37 έως 54, επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη ιδίως η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζημίας σε επενδυτές και της αποκατάστασής της, η λήψη μέτρων συμμόρφωσης για το μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων των άρθρων 37 έως 56 ή της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.