Άρθρο 06 Εκτελεστικά μέλη – Μη εκτελεστικά μέλη – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα από τρία (3). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
2. Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών μελών ή μη εκτελεστικών μελών ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση.
3. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή στις οποίες η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα, για την έγκριση των οποίων ο ν. 4548/2018 προβλέπει την λήψη απόφασης από την γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
4. Η Εταιρεία, εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου ή γενικής συνέλευσης που έχει ως θέμα τη σύνθεση ή τη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά πρακτικά.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:36 | Nestor Advisors

  Με το άρθρο 6, συνεχίζεται η πρακτική του ορισμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών από τη γενική συνέλευση, όπως είχε εισαχθεί με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002. Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση αυτή δημιουργεί συγχύσεις και κενό ευθύνης όσον αφορά το χαρακτηρισμό μελών ως ανεξάρτητων. Με βάση τη διεθνή πρακτική, προτείνουμε τον περιορισμό του δικαιώματος της γενικής συνέλευσης στην εκλογή των μελών, ενώ ο χαρακτηρισμός τους θα πρέπει να γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο (και κάτω από την ευθύνη του), με την αρωγή της επιτροπής υποψηφιοτήτων. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να επιφορτίζεται με το χαρακτηρισμό αυτόν και τη δημοσιοποίηση του στους μετόχους πριν την ψηφοφορία στη γενική συνέλευση, στα πλαίσια ενός συστήματος προαναγγελίας των υποψηφιοτήτων.

 • Η συμμετοχή των Ανεξάρτητων και Ανεξάρτητων – Μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να τεκμηριώνεται δια μέσου υποχρεωτικής Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων η οποία θα παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 • 2 Απριλίου 2020, 12:37 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 6 παρ. 1

  Εκτιμούμε ότι είναι δίκαιο και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας να αντικατασταθεί ο όρος «Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό» από τον όρο «Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείταιστον εγγύτερο ακέραιο αριθμό».

  Άρθρο 6 παρ. 4

  Πρέπει να εκδοθούν μεταβατικές διατάξεις συνολικά του νόμου και ειδικά του συγκεκριμένου άρθρου. Η όποια απαιτούμενη αλλαγή στη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι χρονοβόρος και οι εταιρείες πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να συμμορφωθούν στις διατάξεις του νέου νόμου.

 • 30 Μαρτίου 2020, 12:54 | Dionysia Katelouzou, Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis

  Άρθρο 6 Εκτελεστικά μέλη – Μη εκτελεστικά μέλη – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

  Θεωρούμε ότι η έμφαση του Σχεδίου Νόμου στα μη εκτελεστικά μέλη και ιδίως στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι ορθή ενόψει των ποικίλων πλεονεκτημάτων που φέρουν ως ένας από τους σημαντικότερους εσωτερικούς μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η παρουσία ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο ΔΣ δύναται να βελτιώσει την απόδοση του ΔΣ, να πειθαρχήσει τη Διοίκηση και να περιορίσει την ανάληψη κινδύνου χάρη στις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Αντιθέτως με τα εκτελεστικά μέλη που συνήθως έχουν αναπτύξει μακροχρόνιους δεσμούς με την ιδιοκτησία και τη Διοίκηση της εταιρείας και είναι πιθανό οι αποφάσεις τους να υπολείπονται σε αντικειμενικότητα, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη μπορούν να συνεισφέρουν μία αντικειμενική οπτική γωνία.
  Επιπρόσθετα, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δύνανται να διαδραματίσουν ένα κρίσιμο εποπτικό ρόλο, καθώς δεν έχουν στενές σχέσεις με την εταιρεία και τυχόν σημαντικούς μετόχους, προς ώφελος του γενικού συμφέροντος των μετόχων και ιδίως της μειοψηφίας των μετόχων όταν υπάρχει πλειοψηφών μέτοχος (agency cost reduction). Τα ανεξάρτητα μέλη έχουν ιδιάζοντα ρόλο στην αποφυγή της ανάληψης υπερβολικού επιχειρηματικού ρίσκου από τις εισηγμένες εταιρείες καθώς ο τρόπος αμοιβής και τα κίνητρα τους είναι ευθυγραμμισμένα με την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της κάθε εταιρείας παρά με τη βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση των κερδών. Οι ρόλοι αυτοί πραγματώνονται τόσο με την γενική συνεισφορά τους στο ΔΣ, όσο και με την συμμετοχή τους στις επιτροπές ελέγχου, αποδοχών και υποψηφιοτήτων. Η ίδρυση τον Νοέμβριο του 2019 της Λέσχης Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων είναι μία πολύ ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία για την ελληνική αγορά καθώς θα βοηθήσει αποφασιστικά τόσο στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ρόλο των (ανεξάρτητων) μη εκτελεστικών μελών όσο και στη σταδιακή αποδοχή της σημαντικής συνεισφοράς αυτών των μελών στην εταιρική διακυβέρνηση.
  Στο άρθρο 6(3) δεν θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για να είναι σε απαρτία το ΔΣ. Τα ανεξάρτητα μέλη έχουν κίνητρο να παρίστανται διότι είναι συλλογικά υπεύθυνα για τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ.

 • Ο νόμος δεν θα πρέπει να παραλλάσει τη λειτουργία των εισηγμένων εταιριών ως προς θέματα εταιρικού δικαίου, όπως απαρτίες, πολλώ δε μάλλον όταν δεν προβλέπονται και οι ανάλογες συνέπειες σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων. Είναι προβληματική η συνεχής επίκληση της διάταξης ότι παραβάσεις του νόμου δεν θίγουν το κύρος των αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας πολλώ δε μάλλον όταν είναι βασική νομοθετική και νομολογιακή αρχή του δικαίου των εταιριών ότι αποφάσεις ΔΣ που λαμβάνονται αντίθετες με το νόμο είναι άκυρες. Θεωρούμε ότι η διάταξη πρέπει να απαλειφθεί.

  Επίσης δεν είναι σαφής: δλδ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία στη γενική συνέλευση, η απόφαση του ΔΣ για πρόσκληση θα θέλει αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία; Η απόφαση για πιστοποίηση καταβολής; Τι θα γίνει αν λόγω κωλύματος δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία αλλά η απόφαση πρέπει να ληφθεί άμεσα (πχ ανακεφαλαιοποίηση Τράπεζας;) ή κινδυνεύει να παρέλθει προθεσμία (πχ για την πιστοποίηση καταβολής εντός μηνός;). θα πρέπει να επιλέξει η εταιρία μεταξύ της παράβασης του εταιρικού δικαίου και το πρόστιμο;

  Επίσης θα πρέπει να μπορεί να υποκατασταθεί η εκλογή ανεξαρτήτων μελών από μέλη ΔΣ που εκλέγονται με τη διαδικασία του ψηφοδελτίου από ψηφοδέλτια που δεν προτείνει ο βασικός μέτοχος ή η διοίκηση της εταιρίας.

  Βλ. επίσης παρατηρήσεις σε άρθρο 10. Θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός ανεξαρτήτων μελών στην περίπτωση εταιριών με πολύ χαμηλή διασπορά.

 • 28 Μαρτίου 2020, 01:19 | Χαράλαμπος Μπριλάκης

  Δεύτερο σχόλιο επί της παρ.3
  Ειδικότερα για τις συνεδριάσεις του ΔΣ που αφορούν την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θεωρώ ουσιώδη την παρουσία (ή έστω αντιπροσώπευση από μέλος της) της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει και των αρμοδιοτήτων της (4449/2017, Αρθρο 44 παρ.3), ώστε αυτή να τοποθετηθεί.
  Εάν η Επ.Ελέγχου αποτελείται από μέλη του ΔΣ, τότε η αναφορά σε παρουσία 2 ανεξάρτητων μελών λογικά τεκμαίρει την παρουσία τουλάχιστον ενός μέλους της Επ. Ελέγχου.
  Εάν η Επ. Ελέγχου αποτελείται μόνο από τρίτους, δεν υπάρχει κάποια σχετική πρόνοια στο άρθρο.

 • 27 Μαρτίου 2020, 03:02 | Χαράλαμπος Μπριλάκης

  Δεύτερο σχόλιο επί της παρ.3
  Ειδικότερα για τις συνεδριάσεις του ΔΣ που αφορούν την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θεωρώ ουσιώδη την παρουσία (ή έστω αντιπροσώπευση από μέλος της) της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει και των αρμοδιοτήτων της (4449/2017, Αρθρο 44 παρ.3), ώστε αυτή να τοποθετηθεί.

  Εάν η Επ.Ελέγχου αποτελείται από μέλη του ΔΣ, τότε η αναφορά σε παρουσία 2 ανεξάρτητων μελών λογικά τεκμαίρει την παρουσία τουλάχιστον ενός μέλους της Επ. Ελέγχου.
  Εάν η Επ. Ελέγχου αποτελείται μόνο από τρίτους, δεν υπάρχει κάποια σχετική πρόνοια στο άρθρο.

 • 24 Μαρτίου 2020, 00:07 | Χαράλαμπος Μπριλάκης

  Ερώτηση προς διευκρίνηση επί της παρ. 3: για τον υπολογισμό της απαρτίας, απαιτείται παρουσία ή η απαρτία πληρείται και με αντιπροσώπευση ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους;
  Ενδεχομένως να αξίζει να διευκρινιστεί – σημειώνω ότι με βάση το άρθρο 92 παρ. 1 του 4548/2018, για τον υπολογισμό της απαρτίας αρκεί να «παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται», οπότε η παρουσία και η αντιπροσώπευση είναι ισοδύναμες.

 • 21 Μαρτίου 2020, 14:35 | Αντώνης Σβορώνος

  Όσον αφορά την παράγραφο 1 επισημαίνω ότι το ΔΣ εκλέγεται δεν διορίζεται ώστε η σύνθεση του να μπορεί να εξασφαλισθεί με ασφάλεια. Τι γίνεται αν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 80 για την εκλογή με αποτέλεσμα να μην εκλεχθούν ανεξάρτητα μέλη; Τι γίνεται αν ακολουθείται η διαδικασία της σωρευτικής ψήφου;

  Στην παράγραφο 2 Η φράση «τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από την Γενική Συνέλευση» είναι άστοχη. Τα μέλη ή είναι ανεξάρτητα ή δεν είναι άρα δεν ορίζονται από κανέναν.

  Εδώ υπάρχει ένα κενό από τον νόμο 3016 που ο νόμος θα έπρεπε να το είχε καλύψει καθώς δεν είναι σαφές αν σε θάνατο, αποχώρηση κλπ ανεξάρτητου μέλους ακολουθούνται οι διαδικασίες για συμπλήρωσή του ΔΣ του νόμου 4548 ή όχι και αν όχι ποιές διαδικασίες ακολουθούνται.

  Όσον αφορά την παράγραφο 3 πρέπει να προβλεφθεί τι γίνεται αν απουσιάσουν τα μέλη αυτά ενώ το ΔΣ θεωρεί την λήψη απόφασης επείγουσα, κρίσιμη ή επιβεβλημένη. Ποια ευθύνη υπάρχει για τα ανεξάρτητα μέλη και ποια διαδικασία αντικατάστασης;

  Γιατί δίνεται σε Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη η υπερεξουσία δια της αποχής τους να ακυρώνουν την διαδικασία της διοίκησης και μάλιστα για θέματα που θα τεθούν στη ΓΣ των μετόχων… Αυτό μου είναι ακατανόητο διότι έχουν πάντα τη δυνατότητα να εκφράσουν την γνώμη τους στο ΔΣ