Άρθρο 76 Τροποποίηση του ν. 4514/2018

Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η εφαρμογή των βημάτων τιμής δεν εμποδίζει την ρυθμιζόμενη αγορά να ταυτίζει εντολές μεγάλου μεγέθους στο ενδιάμεσο των τρεχουσών τιμών αγοράς και πώλησης.».