Άρθρο 20 Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων

1. Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων η οποία έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας.
2. Ειδικότερα, η μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων μεριμνά για την άμεση, ορθή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με τα ακόλουθα:
α) Διανομή μερισμάτων και δωρεάν μετοχών, πράξεις έκδοσης νέων μετοχών με καταβολή μετρητών, ανταλλαγή μετοχών, χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης ή μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια (π.χ. επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων).
β) Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές.
γ) Απόκτηση ιδίων μετοχών και διάθεσή τους, ή τυχόν ακύρωση αυτών, καθώς και προγράμματα διάθεσης μετοχών, ή δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας.
3. Η μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων έχει επίσης τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Επικοινωνίας και ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών με τα κατά περίπτωση κεντρικά αποθετήρια τίτλων και τους διαμεσολαβητές στο πλαίσιο ταυτοποίησης των μετόχων σύμφωνα με τις διατυπώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
β) Επικοινωνίας με τους μετόχους.
γ) Ενημέρωσης των μετόχων τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 17 του ν. 3556/2007 (Α’ 91).
δ) Παρακολούθησης του τρόπου άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων, ιδίως σε σχέση με τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις και της άσκησης του δικαιώματος ψήφου.
4. Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εξυπηρέτησης με αντίστοιχες αρμοδιότητες προς τις ανωτέρω και σε άλλες περιπτώσεις κινητών αξιών που εκδίδει και εισάγει σε ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των σχετικών δικαιούχων.

 • Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα λειτουργίας των μονάδων των άρθρων 20 και 21 ως μιας ενιαίας μονάδας για εταιρίες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης

 • 21 Μαρτίου 2020, 18:35 | Αντώνης Σβορώνος

  Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 αφορά τις αξίες που είναι εισηγμένες σε ΠΜΔ

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 λέει ότι οι προβλέψεις των άρθρων 1-24 δεν ισχύουν για εταιρίες εισημένες σε ΠΜΔ

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».