Άρθρο 20 Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων

1. Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων η οποία έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας.
2. Ειδικότερα, η μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων μεριμνά για την άμεση, ορθή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με τα ακόλουθα:
α) Διανομή μερισμάτων και δωρεάν μετοχών, πράξεις έκδοσης νέων μετοχών με καταβολή μετρητών, ανταλλαγή μετοχών, χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης ή μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια (π.χ. επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων).
β) Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές.
γ) Απόκτηση ιδίων μετοχών και διάθεσή τους, ή τυχόν ακύρωση αυτών, καθώς και προγράμματα διάθεσης μετοχών, ή δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας.
3. Η μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων έχει επίσης τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Επικοινωνίας και ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών με τα κατά περίπτωση κεντρικά αποθετήρια τίτλων και τους διαμεσολαβητές στο πλαίσιο ταυτοποίησης των μετόχων σύμφωνα με τις διατυπώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
β) Επικοινωνίας με τους μετόχους.
γ) Ενημέρωσης των μετόχων τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 17 του ν. 3556/2007 (Α’ 91).
δ) Παρακολούθησης του τρόπου άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων, ιδίως σε σχέση με τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις και της άσκησης του δικαιώματος ψήφου.
4. Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εξυπηρέτησης με αντίστοιχες αρμοδιότητες προς τις ανωτέρω και σε άλλες περιπτώσεις κινητών αξιών που εκδίδει και εισάγει σε ρυθμιζόμενες αγορές ή ΠΜΔ για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των σχετικών δικαιούχων.

 • 2 Απριλίου 2020, 12:13 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρα 20 & 21

  Η διάκριση των δύο χωριστών Μονάδων που εισήχθη το 2000 φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί. Εφόσον το άρθρο 21 εξακολουθεί να αφορά τις ανακοινώσεις που απευθύνονται στους μετόχους ή τους επενδυτές και όχι την ευρύτερη εταιρική επικοινωνία, προτείνεται να διευκρινισθεί ότι οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και της Μονάδας Εταιρικών Ανακοινώσεων μπορεί να
  περιέχονται στην ίδια Μονάδα, ώστε να επιτυγχάνεται συμβατότητα με τη διάρθρωση των περισσότερων ελληνικών εταιρειών.

 • 30 Μαρτίου 2020, 13:41 | Dionysia Katelouzou, Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis

  Άρθρα 19 Ενημέρωση μετόχων και 20 Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων
  Καλωσορίζουμε την εισαγωγή των άρθρων 19 και 20 τα οποία θα συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την εκλογή των μελών του ΔΣ (άρθρο 19 παρα. 1), το καταστατικό τηε Εταιρείας (άρθρο 19 παρα. 2) και ζητήματα που αφορούν τα μερίσματα, τις γενικές συνελεύσεις κτλ. (άρθρο 20). Τα εν λόγω άρθρα παραλείπουν να αναφερθούν όμως στη σημασία ενεργούς συμμετοχής των μετόχων και στο ευρύτερο φαινόμενο ‘μετοχικής εποπτείας’ καθώς και στη συμβολή του ΔΣ στην παροχή σχετικών πληροφοριών. Το πλαίσιο ενεργού συμμετοχής των θεσμικών μετόχων έχει ήδη θεσμοθετηθεί με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου και ο ρόλος του ΔΣ για την διεξαγωγή ενός εποικοδομητικού διαλόγου πρέπει να αναγνωριστεί. Η αρμοδιότητα αυτή δεν μπορεί να εκχωρηθεί στη μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων (βλ. άρθρο 20(3)(β)). Προτείνουμε λοιπόν της εισαγωγή παραγράφου 3 στο άρθρο 19 ως εξής: «Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά για την ενημέρωση των θεσμικών μετόχων στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής του άρθρου 32».

 • Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα λειτουργίας των μονάδων των άρθρων 20 και 21 ως μιας ενιαίας μονάδας για εταιρίες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης

 • 21 Μαρτίου 2020, 18:35 | Αντώνης Σβορώνος

  Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 αφορά τις αξίες που είναι εισηγμένες σε ΠΜΔ

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 λέει ότι οι προβλέψεις των άρθρων 1-24 δεν ισχύουν για εταιρίες εισημένες σε ΠΜΔ