Άρθρο 64 Αρμόδια Αρχή (άρθρο 20 παρ. 9 και το άρθρο 31 Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 57 έως 68 και για την διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού 2017/1129.
2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις και την συμπεριφορά των διαμεσολαβητών ή/και των προσώπων της παρ. 1 (α) του άρθρου 60, ιδίως κατά την προπαρασκευή, διενέργεια, διεκπεραίωση, προβολή και διαφήμιση των διαδικασιών δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση κινητών αξιών, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με τα ζητήματα αυτά.