Άρθρο 42 Κανονισμός ΟΕΕ

1. Ο Κανονισμός του ΟΕΕ καταρτίζεται από το διαχειριστή του με την σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα του ΟΕΕ.
2. Ο Κανονισμός του ΟΕΕ περιέχει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) την ονομασία και τη διάρκεια του ΟΕΕ, καθώς και την επωνυμία του διαχειριστή και του θεματοφύλακα,
β) σαφή περιγραφή του είδους των περιουσιακών στοιχείων στα οποία πρόκειται να επενδύσει, τον επενδυτικό σκοπό του ΟΕΕ, ανά επενδυτικό τμήμα, όπου προβλέπεται, την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ, τους επενδυτικούς περιορισμούς και τις μεθόδους διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του, περιλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας, και τα χαρακτηριστικά του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται, καθώς και την κατηγορία των επενδυτών προς τους οποίους απευθύνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4209/2013,
γ) τα κριτήρια διαφοροποίησης του κινδύνου που αναλαμβάνει, τα όρια μόχλευσης, τα όρια θέσεων των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του, καθώς και τα όρια του κινδύνου αντισυμβαλλομένου,
δ) το αρχικό ενεργητικό του ΟΕΕ, την τιμή των μεριδίων κατά το χρόνο δημιουργίας τους, τις αρχές και τον τρόπο αποτίμησης του ενεργητικού του, τους κανόνες υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού, της καθαρής αξίας του μεριδίου του, της τιμής διάθεσης εξαγοράς και εξόφλησης των μεριδίων του, καθώς και τον τρόπο γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών στους επενδυτές,
ε) τους όρους έκδοσης, διάθεσης, εξαγοράς και αναστολής εξαγοράς των μεριδίων, καθώς και μνεία ότι η αναστολή εξαγοράς μπορεί να αποφασιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη συχνότητα αποτίμησης και δημοσίευσης της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ και της καθαρής τιμής του μεριδίου, τη συχνότητα υποβολής αιτημάτων διαθέσεων και εξαγορών, καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής αιτήματος διάθεσης ή εξαγοράς και της καταβολής ή είσπραξης του κεφαλαίου από ή προς το μεριδιούχο.
στ) για ΟΕΕ κλειστού τύπου, τη δυνατότητα και τη διαδικασία μεταβολής του ενεργητικού του,
ζ) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής των κερδών του ΟΕΕ στους μεριδιούχους του,
η) την πολιτική αποδοχών και δαπανών του διαχειριστή και τη μέθοδο υπολογισμού τους,
θ) τις αμοιβές, τα έξοδα και τις προμήθειες του διαχειριστή του ΟΕΕ και του θεματοφύλακά του, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω αμοιβών, εξόδων και προμηθειών,
ι) τον τρόπο πληροφόρησης των επενδυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4209/2013,
ια) τη διαδικασία αντικατάστασης του διαχειριστή του,
ιβ) τους λόγους και τη διαδικασία λύσης του ΟΕΕ και τη συνακόλουθη διαδικασία διανομής του ενεργητικού του,
ιγ) τη διαδικασία τροποποίησης του Κανονισμού του ΟΕΕ,
ιδ) μνεία της υποχρέωσης του διαχειριστή για σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων για τη λήψη αποφάσεων, αν το καταβεβλημένο κεφάλαιο του ΟΕΕ μειωθεί κατά 50%.
3. Για ΟΕΕ ανοικτού τύπου, η καθαρή αξία του ενεργητικού αποτιμάται και δημοσιεύεται κάθε έξι (6) τουλάχιστον μήνες και εξαγορές μεριδίων από τους μεριδιούχους διενεργούνται κάθε έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής της αίτησης διάθεσης ή εξαγοράς και της εγγραφής των μεριδίων στο όνομα του μεριδιούχου ή της καταβολής της αξίας των εξαγορασθέντων μεριδίων σε αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α) τις δεκαπέντε (15) ημέρες εφόσον η αξία του καθαρού ενεργητικού δημοσιεύεται καθημερινά,
β) τις εξήντα (60) ημέρες σε κάθε άλλη περίπτωση.
Για ΟΕΕ κλειστού τύπου, η αποτίμηση διενεργείται μια τουλάχιστον φορά το χρόνο, καθώς και σε περιπτώσεις μεταβολής του ενεργητικού του ΟΕΕ.
4. Κάθε τροποποίηση του Κανονισμού του ΟΕΕ εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν σχετικής αίτησης του διαχειριστή.
5. Οι μεριδιούχοι ενημερώνονται άμεσα με σταθερό μέσο όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 62 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, για κάθε τροποποίηση του Κανονισμού του ΟΕΕ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τους μεριδιούχους οι οποίοι ωστόσο δικαιούνται, εφόσον δεν συμφωνούν με την τροποποίηση αυτή, να εξαγοράσουν τα μερίδια που κατέχουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανωτέρω γνωστοποίηση, με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν από την τροποποίηση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση αυτή, η καθορισμένη ημερομηνία εξαγοράς των μεριδίων. Το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».