Άρθρο 37 Σύσταση και μορφή

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (A΄ 52) και των άρθρων 1 έως 20 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), ο ΟΕΕ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 με κράτος μέλος καταγωγής την Ελλάδα συνιστάται με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 56 του παρόντος. Όπου στα άρθρα 37 έως 56 γίνεται αναφορά σε ΟΕΕ, νοείται ο ΟΕΕ που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων αυτών.
2. Ο ΟΕΕ είναι ομάδα περιουσίας που αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης προς όφελος των μεριδιούχων και μπορεί να αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες σύμφωνα με την περίπτ. ιε΄ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, εταιρικά μερίδια, χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την έννοια του Τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), μετρητά, ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 καθώς και άλλα συναφή περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ προβλέπονται στον κανονισμό του, είναι σύμφωνα με τον επενδυτικό του σκοπό, απαλλαγμένα από κάθε είδους επιβαρύνσεις και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) δεν ενεχυριάζονται, παρά μόνο στο πλαίσιο άσκησης της επενδυτικής πολιτικής του ΟΕΕ,
β) υπόκεινται σε αξιόπιστη και ακριβή αποτίμηση η οποία διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251),
γ) η ρευστότητά τους επιτρέπει στον ΟΕΕ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την πολιτική εξαγορών σύμφωνα με τον κανονισμό του.
3. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του ή στους μεριδιούχους του οικείου επενδυτικού τμήματος, πάντοτε κατά τη μερίδα συμμετοχής κάθε μεριδιούχου.
4. Η περιουσία του ΟΕΕ ή κάθε επενδυτικού τμήματός του, εφόσον συντρέχει περίπτωση, διαιρείται σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή ονομαστικά κλάσματα μεριδίων.
5. Ο ΟΕΕ δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως αποκλειστικά από το διαχειριστή του, ως προς τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.
6. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις του ΟΕΕ πέραν της αξίας της συμμετοχής τους σε αυτόν. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις του διαχειριστή και του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
7. Ο ΟΕΕ συνιστάται για ορισμένη ή αόριστη χρονική διάρκεια.
8. Ο ΟΕΕ μπορεί να συνιστάται:
α) ως ΟΕΕ ανοικτού τύπου, εφόσον τα μερίδια του μπορεί να εξαγοράζονται πριν από την έναρξη της ρευστοποίησης ή της εκκαθάρισής του, άμεσα ή έμμεσα, σε βάρος των περιουσιακών του στοιχείων και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τη συχνότητα που καθορίζονται στον κανονισμό του ΟΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο42, ύστερα από σχετική αίτηση οποιουδήποτε από τους μεριδιούχους του ΟΕΕ,
β) ως ΟΕΕ κλειστού τύπου, σε κάθε άλλη περίπτωση.
9. Η εγκατάσταση του ΟΕΕ βρίσκεται υποχρεωτικά στην Ελλάδα.
10. Η ονομασία του ΟΕΕ περιλαμβάνει τον προσδιοριστικό όρο «Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων» ή «ΟΕΕ», συνοδευόμενη από τη μνεία ότι αυτός διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 56.