Άρθρο 37 Σύσταση και μορφή

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (A΄ 52) και των άρθρων 1 έως 20 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), ο ΟΕΕ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 με κράτος μέλος καταγωγής την Ελλάδα συνιστάται με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 56 του παρόντος. Όπου στα άρθρα 37 έως 56 γίνεται αναφορά σε ΟΕΕ, νοείται ο ΟΕΕ που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων αυτών.
2. Ο ΟΕΕ είναι ομάδα περιουσίας που αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης προς όφελος των μεριδιούχων και μπορεί να αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες σύμφωνα με την περίπτ. ιε΄ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, εταιρικά μερίδια, χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την έννοια του Τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), μετρητά, ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 καθώς και άλλα συναφή περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ προβλέπονται στον κανονισμό του, είναι σύμφωνα με τον επενδυτικό του σκοπό, απαλλαγμένα από κάθε είδους επιβαρύνσεις και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) δεν ενεχυριάζονται, παρά μόνο στο πλαίσιο άσκησης της επενδυτικής πολιτικής του ΟΕΕ,
β) υπόκεινται σε αξιόπιστη και ακριβή αποτίμηση η οποία διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251),
γ) η ρευστότητά τους επιτρέπει στον ΟΕΕ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την πολιτική εξαγορών σύμφωνα με τον κανονισμό του.
3. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του ή στους μεριδιούχους του οικείου επενδυτικού τμήματος, πάντοτε κατά τη μερίδα συμμετοχής κάθε μεριδιούχου.
4. Η περιουσία του ΟΕΕ ή κάθε επενδυτικού τμήματός του, εφόσον συντρέχει περίπτωση, διαιρείται σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή ονομαστικά κλάσματα μεριδίων.
5. Ο ΟΕΕ δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως αποκλειστικά από το διαχειριστή του, ως προς τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.
6. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις του ΟΕΕ πέραν της αξίας της συμμετοχής τους σε αυτόν. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις του διαχειριστή και του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
7. Ο ΟΕΕ συνιστάται για ορισμένη ή αόριστη χρονική διάρκεια.
8. Ο ΟΕΕ μπορεί να συνιστάται:
α) ως ΟΕΕ ανοικτού τύπου, εφόσον τα μερίδια του μπορεί να εξαγοράζονται πριν από την έναρξη της ρευστοποίησης ή της εκκαθάρισής του, άμεσα ή έμμεσα, σε βάρος των περιουσιακών του στοιχείων και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τη συχνότητα που καθορίζονται στον κανονισμό του ΟΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο42, ύστερα από σχετική αίτηση οποιουδήποτε από τους μεριδιούχους του ΟΕΕ,
β) ως ΟΕΕ κλειστού τύπου, σε κάθε άλλη περίπτωση.
9. Η εγκατάσταση του ΟΕΕ βρίσκεται υποχρεωτικά στην Ελλάδα.
10. Η ονομασία του ΟΕΕ περιλαμβάνει τον προσδιοριστικό όρο «Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων» ή «ΟΕΕ», συνοδευόμενη από τη μνεία ότι αυτός διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 56.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».