Άρθρο 72 Τροποποιήσεις του ν. 4209/2013

1. Η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. εφαρμόζει την παράγραφο 2 του άρθρου 3, τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και τα άρθρα 14, 16, 24, 25, 29 και 93 του ν. 4514/2018 κατά την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.».
2. Προστίθεται νέο άρθρο 9α ως εξής:
«Άρθρο 9α Οικονομικές καταστάσεις, τακτικός και ενδιάμεσος έλεγχος Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.
1. Οι Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1606/2002 (EEL 243/11.9.2002).
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.
3. Οι Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. συντάσσουν εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.
4. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π., πριν την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους.
5. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π., πριν την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή εντός τριών (3) μήνες μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.».
3. Το άρθρο 17 του ν. 4209/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ΑΕΔΟΕΕ που εκτίθενται σε τιτλοποίηση, η οποία δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενεργούν και λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα προς το συμφέρον των επενδυτών του σχετικού ΟΕΕ, εάν χρειαστεί».
4. Στον ν. 4209/2013 εισάγεται νέο άρθρο 45α ως εξής:

«Άρθρο 45α
Διοικητικές κυρώσεις ΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια ως ΑΚΧΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 45 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 όταν το ΑΚΧΑ ή η ΑΕΔΟΕΕ που διαχειρίζεται το ΑΚΧΑ:
α) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων, κατά παράβαση των άρθρων 9 έως 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
β) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις χαρτοφυλακίου, κατά παράβαση των άρθρων 17, 18, 24 ή 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
γ) έχει αποκτήσει την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
δ) χρησιμοποιεί την ονομασία «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς», «ΑΚΧΑ» ή άλλη ονομασία που υποδηλώνει ότι ένας ΟΕΕ είναι AKXA, κατά παράβαση του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
ε) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν την εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας, κατά παράβαση των άρθρων 19 ή 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
στ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις οργάνωσης, τεκμηρίωσης ή διαφάνειας, κατά παράβαση των άρθρων 21, 23, 26, 27, 28 ή 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
ζ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν την αποτίμηση, κατά παράβαση των άρθρων 29, 30, 31, 32, 33 ή 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση:
α) επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45 του παρόντος,
β) ανακαλεί την άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.».

 • • Προτείνεται η πρόβλεψη τριμήνου αντί για διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου για την υποβολή των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των ΑΕΔΟΕΕ με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 72 ως ακολούθως, καθώς το εν ισχύ δίμηνο είναι ιδιαίτερα βραχύ χρονικό διάστημα για την σύνταξη και την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

  «Άρθρο 9α Οικονομικές καταστάσεις, τακτικός και ενδιάμεσος έλεγχος Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

  […]

  2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.
  3. Οι Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. συντάσσουν εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.»

  • Σύμφωνα με την διάταξη της παρ 5 άρθρου 53 του ν. 4209/2013, οι ΑΕΑΑΠ υπάγονται στις διατάξεις 1-53 του εν λόγω νόμου ως αυτοδιαχειριζούμενοι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων. Συνεπώς οι προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του νέου άρθρου 9α στον 4209/2013, του οποίου προτείνεται η προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του σχεδίου νόμου, θα εφαρμόζονται και για τις ΑΕΕΑΠ, πριν την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μετά. Ωστόσο, οι ΑΕΕΑΠ αποτελούν πρωτίστως και υποχρεωτικά εκ του ιδρυτικού τους νόμου 2778/1999 εταιρίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3556/2007 για τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Προς αποφυγή αμφιβολίας πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι οι ΑΕΕΑΠ θα δημοσιεύουν και θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εντός τεσσάρων μηνών και τις εξαμηνιαίες εντός τριών μηνών, όπως προβλέπεται και στα αντίστοιχα άρθρα του ν. 3556/2007. Άλλωστε το μεγαλύτερη αυτό διάστημα δικαιολογείται και από την ιδιαίτερη φύση των ΑΕΕΑΠ και της αποτίμησης των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Συνεπώς προτείνεται στις παρ. 4 και 5 του νέου άρθρου 9α στον 4209/2013 η διαγραφή των λέξεων «πριν την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών» και η αναδιατύπωση τους ως εξής:
  «4. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους.
  5. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή εντός τριών (3) μήνες μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.»

 • • Προτείνεται η πρόβλεψη τριμήνου αντί για διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου για την υποβολή των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των ΑΕΔΟΕΕ με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 72 ως ακολούθως, καθώς το εν ισχύ δίμηνο είναι ιδιαίτερα βραχύ χρονικό διάστημα για την σύνταξη και την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

  «Άρθρο 9α Οικονομικές καταστάσεις, τακτικός και ενδιάμεσος έλεγχος Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

  […]

  2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.
  3. Οι Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. συντάσσουν εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.»

  • Σύμφωνα με την διάταξη της παρ 5 άρθρου 53 του ν. 4209/2013, οι ΑΕΑΑΠ υπάγονται στις διατάξεις 1-53 του εν λόγω νόμου ως αυτοδιαχειριζούμενοι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων. Συνεπώς οι προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του νέου άρθρου 9α στον 4209/2013, του οποίου προτείνεται η προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του σχεδίου νόμου, θα εφαρμόζονται και για τις ΑΕΕΑΠ, πριν την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μετά. Ωστόσο, οι ΑΕΕΑΠ αποτελούν πρωτίστως και υποχρεωτικά εκ του ιδρυτικού τους νόμου 2778/1999 εταιρίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3556/2007 για τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Προς αποφυγή αμφιβολίας πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι οι ΑΕΕΑΠ θα δημοσιεύουν και θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εντός τεσσάρων μηνών και τις εξαμηνιαίες εντός τριών μηνών, όπως προβλέπεται και στα αντίστοιχα άρθρα του ν. 3556/2007. Άλλωστε το μεγαλύτερη αυτό διάστημα δικαιολογείται και από την ιδιαίτερη φύση των ΑΕΕΑΠ και της αποτίμησης των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Συνεπώς προτείνεται στις παρ. 4 και 5 του νέου άρθρου 9α στον 4209/2013 η διαγραφή των λέξεων «πριν την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών» και η αναδιατύπωση τους ως εξής:
  «4. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους.
  5. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή εντός τριών (3) μήνες μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.»