Άρθρο 33 Επενδυτική στρατηγική θεσμικών επενδυτών και συμφωνίες με τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (Άρθρο 3η της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

1. Οι θεσμικοί επενδυτές γνωστοποιούν στο κοινό τον τρόπο με τον οποίο τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής επενδύσεων σε μετοχές («επενδυτική στρατηγική») που εφαρμόζουν συνάδουν με το προφίλ και τη διάρκεια των υποχρεώσεών τους, και ιδίως των μακροπρόθεσμων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων τους.
2. Σε περίπτωση που ένας διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων επενδύει εκ μέρους ενός θεσμικού επενδυτή, είτε υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας για κάθε πελάτη είτε μέσω ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ο θεσμικός επενδυτής γνωστοποιεί στο κοινό τις εξής πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία του με τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων:
(α) τον τρόπο με τον οποίο η συμφωνία με τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων του παρέχει κίνητρα να ευθυγραμμίζει την επενδυτική στρατηγική του και τις αποφάσεις του με το προφίλ και τη διάρκεια των υποχρεώσεων του θεσμικού επενδυτή, ιδίως των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων,
(β) τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω συμφωνία παρέχει κίνητρα στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις βάσει των αξιολογήσεων σχετικά με τη μεσομακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας στην οποία γίνονται επενδύσεις και να συμμετέχει ενεργά σε εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεών τους μεσομακροπρόθεσμα,
(γ) τον τρόπο με τον οποίο η μέθοδος και ο χρονικός ορίζοντας για την αξιολόγηση της απόδοσης του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων και η αμοιβή για υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ευθυγραμμίζονται με το προφίλ και τη διάρκεια των υποχρεώσεων του θεσμικού επενδυτή, ιδίως των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ λαμβάνεται υπόψη η απόλυτη μακροπρόθεσμη απόδοση,
(δ) τον τρόπο με τον οποίο ο θεσμικός επενδυτής παρακολουθεί τα έξοδα που προκύπτουν για τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων από τη συχνότητα εναλλαγής του χαρτοφυλακίου και τον τρόπο με τον οποίο ορίζει και παρακολουθεί μια στοχευμένη εναλλαγή του χαρτοφυλακίου ή το εύρος της συχνότητας εναλλαγής του χαρτοφυλακίου,
(ε) τη διάρκεια της συμφωνίας με τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων.
Στην περίπτωση που η συμφωνία με τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων δεν περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία αυτά, ο θεσμικός επενδυτής επεξηγεί σαφώς και αιτιολογημένα γιατί συμβαίνει αυτό.
3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση στον δικτυακό τόπο του θεσμικού επενδυτή και επικαιροποιούνται ετησίως, εκτός αν δεν υπάρξει ουσιώδης μεταβολή.
Οι θεσμικοί επενδυτές που ρυθμίζονται από τον ν. 4364/2016 επιτρέπεται να περιλαμβάνουν τις εν λόγω πληροφορίες στην έκθεσή τους για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 38 του ν. 4364/2016.

 • 30 Μαρτίου 2020, 21:19 | Dionysia Katelouzou kai Konstantinos Sergakis

  Άρθρο 33: Επενδυτική στρατηγική θεσμικών επενδυτών και συμφωνίες με τους διαχειριστές περουσιακών στοιχείων

  Η διάταξη για την επενδυτική στρατηγική των θεσμικών επενδυτών και για τις συμφωνίες με τους διαχειριστές περουσιακών στοιχείων είναι ευπρόσδεκτη καθώς θα αυξήσει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων σε αυτό τον τομέα. Η διάταξη αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης επενδυτικής εποπτείας.

  Βλ. Dionysia Katelouzou Institutional Shareholders and Corporate Governance: A Shift to Enlightened Stewardship (Cambridge: Cambridge University Press, 2021, Forthcoming).

  Η γνωστοποίηση των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 όμως δεν μπορεί να πραγματωθεί με ομοιογενή και γενικευμένο τρόπο, καθώς οι επενδυτικές στρατηγικές και οι εν λόγω συμφωνίες αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά επενδυτικά μοντέλα και δραστηριότητες των θεσμικών επενδυτών. Οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία από τον τομέα των θεσμικών επενδυτών ή σχετικούς φορείς (π.χ. Λέσχη Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών) για τη διαμόρφωση αρχών επενδυτικής εποπτείας (σε αυτορρυθμιστικό πλαίσιο) ή ενός κώδικα δεοντολογίας θα επέτρεπε την καλύτερη ενσωμάτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου καθώς και την πιο αποτελεσματική εφαρμογή τους.
  Αξιοσημείωτη είναι η έννοια της μεσο- και μακροπρόθεσμης προσέγγισης των θεσμικών επενδυτών ως προς την χρηματοοικονομική και μη χρηματικοοικονιμκή απόδοση της εταιρείας. Η μέθοδος, χρονικός ορίζοντας και σταδιακή αποδοχή μακροπρόθεσμων στόχων στον τομέα των θεσμικών επενδύσεων είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους συγκεκριμένους φορείς. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται λοιπόν στην προετοιμασία της γνωστοποίησης της συγκεκριμένης πληροφορίας αναλόγως του προφίλ και της διάρκεις υποχρεώσεων του θεσμικού επενδυτή.

  Για ανάλογη προβληματική στο πλαίσιο της μετοχικής εποπτείας βλ. Διονυσία Κατελούζου, Μετοχική Εποπτεία (Shareholder Stewardship), http://www.syneemp.gr/assets/Shareholder%20Stewardship.pdf