Άρθρο 60 Ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο (άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

1. Την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο και σε κάθε συμπλήρωμα αυτού φέρουν:
(α) ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή/και ο εγγυητής ανάλογα με την περίπτωση,
(β) τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των παραπάνω προσώπων, καθώς και
(γ) το πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο ότι παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με τις περιπτώσεις (6) και (7), αντιστοίχως, του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, καθώς και το πρόσωπο που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο με την ιδιότητα του «συμβούλου», «συμβούλου έκδοσης», «συντονιστή έκδοσης» ή άλλη παρεμφερή ιδιότητα.
2. Άλλα πρόσωπα, πλην αυτών της παραγράφου 1, φέρουν ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε επί μέρους διακριτά τμήματα του ενημερωτικού δελτίου, εφόσον προσδιορίζεται ρητά σε αυτό για ποια επί μέρους τμήματά του ευθύνονται αυτά τα πρόσωπα.
3. Το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται για την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση, σε ρυθμιζόμενη αγορά για πρώτη φορά ή για τη δημόσια προφορά κινητών αξιών χωρίς εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά, υπογράφεται υποχρεωτικά από πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που έχει άδεια για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή χωρίς δέσμευση ανάληψης, σύμφωνα με την περίπτωση (6) ή (7), αντιστοίχως, του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.
4. Τα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο ή για επί μέρους τμήματά του προσδιορίζονται σαφώς σε αυτό με το όνομα και την ιδιότητά τους ή, στην περίπτωση των νομικών προσώπων, με την επωνυμία και την καταστατική τους έδρα. Στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται δηλώσεις των εν λόγω προσώπων με τις οποίες βεβαιώνεται ότι, καθόσον γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.
5. Η ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στο έγγραφο αναφοράς ή στο γενικό έγγραφο αναφοράς ανήκει στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες το έγγραφο αναφοράς ή το γενικό έγγραφο αναφοράς χρησιμοποιείται ως συστατικό μέρος εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου.