Άρθρο 15 Κανονισμός λειτουργίας

1. Η Εταιρεία διαθέτει κανονισμό λειτουργίας και μεριμνά για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας των Σημαντικών θυγατρικών της.
2. Ο κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας και κάθε τροποποίησή του εκδίδεται και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, περίληψη του οποίου δημοσιοποιείται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
3. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
α) Την οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπών του άρθρου 11 ή και τυχόν άλλων διαρκών επιτροπών, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους.
β) Την περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καταλαμβάνοντας τουλάχιστον την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.
γ) Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους.
δ) Τις διαδικασίες συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, κατά την έννοια της περίπτωσης 25 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά («Υπόχρεα Πρόσωπα»), με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
ε) Της διαδικασίες γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10, των μελών διοικητικού συμβουλίου, των Ανωτάτων διευθυντικών στελεχών καθώς και των εχόντων στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα.
στ) Τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 έως και 101 του ν. 4548/2018 σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
ζ) Τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
η) Τις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της καθώς και τις δραστηριότητές της.
θ) Τις διαδικασίες που διαθέτει η Εταιρεία για την διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
ι) Την πολιτική και τις διαδικασίες για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης σε ατομική και ενοποιημένη βάση, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης, ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
κ) Την πολιτική εκπαίδευσης των στελεχών της Εταιρείας, ιδίως των απασχολούμενων στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στα πληροφοριακά συστήματα.
λ) Την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, εφόσον υφίσταται.
μ) Την υποχρέωση κατάρτισης από το διοικητικό συμβούλιο Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης με αναφορά -με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- στην πολιτική καταλληλότητας, στα πεπραγμένα των επιτροπών του άρθρου 11 του παρόντος, στα αναλυτικά βιογραφικά των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, σε πληροφορίες για την συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των επιτροπών του άρθρου 11 του παρόντος και σε πληροφορίες για τον αριθμό μετοχών που κατέχει κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου και κάθε ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στην Εταιρεία.
4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία και η περιοδικότητα της αξιολόγησης της περ. (ι) της παρ. 3.

 • Προτείνουμε την κατάργηση της εξωτερικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Είναι μια ρύθμιση ιδιαίτερα κοστοβόρα που δεν προβλέπεται για τις αμέσως ανταγωνιστικές αλλοδαπές εταιρίες.

  Επίσης το στοιχείο μ) δεν αντιλαμβανόμαστε πώς αποτελεί στοιχείο του κανονισμού λειτουργίας. Εξάλλου το περιεχόμενο της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης προβλέπεται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία η οποία είναι πλήρους εναρμόνισης και περιλαμβάνεται στο ν. 4548/2018.

 • 28 Μαρτίου 2020, 15:28 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΑΣΕ)

  Αρθ. 15
  1. γ) «..Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών και ιδιαιτέρως των επικεφαλής των λειτουργιών που συγκροτούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσής τους»
  3. «…
  – Τις πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν τις λειτουργίες και μονάδες που συγκροτούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
  – Την Πολιτική Αποδοχών από τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πριν την υποβολή της για τελική έγκριση στη ΓΣ κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4548/2018β
  – Τις πολιτικές και διαδικασίες Προμηθειών και Εξωτερικής Ανάθεσης
  – Τις πολιτικές και διαδικασίες Χορηγιών και Δωρεών
  – Τους κώδικες Δεοντολογίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (για την έγκριση του τελευταίου από το ΔΣ μπορεί γίνει αναφορά και στο άρθρο 18)

 • 3.ι) να προστεθεί
  «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης»
  Συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  Καθώς και η αξιολόγηση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

 • 26 Μαρτίου 2020, 10:49 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 15
  3.ι) να προστεθεί
  -«εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης»
  -Συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  -Καθώς και η αξιολόγηση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

 • 21 Μαρτίου 2020, 17:41 | Αντώνης Σβορώνος

  Η περίπτωση (ι) δεν παρουσιάζεται με σαφήνεια και δημιουργεί δυσανάλογα μεγάλο κόστος για τις μικρές εταιρίες… Μάλιστα σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 το κόστος είναι αδύνατο να υπολογισθεί.

  Δεν χρειάζονται αλλεπάλληλα στρώματα ελεγκτών που να ελέγχουν τους ελεγκτές.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».