Άρθρο 62 Χρησιμοποιούμενη γλώσσα (άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

1. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι αποδεκτές γλώσσες σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου κατά περίπτωση, όταν η Ελλάδα είναι (i) κράτος-μέλος καταγωγής ή/και (ii) κράτος-μέλος υποδοχής.
2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, διατίθεται το περιληπτικό σημείωμα του άρθρου 7 του Κανονισμού τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.