Άρθρο 77 Μεταβατικές – καταργούμενες διατάξεις

  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3016/2002 (Α’ 110) ως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξεως που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της εφαρμογής τους για πράξεις και παραλείψεις που έχουν τελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και για τις σχετικές εκκρεμείς διαδικασίες.
  2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 26 του ν. 3401/2005, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξεως που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της εφαρμογής τους για πράξεις και παραλείψεις που έχουν τελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και για τις σχετικές εκκρεμείς διαδικασίες.
  3. Τηρούμενης της παραγράφου 1, οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3401/2005 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους.
  4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς γίνεται αναφορά στα άρθρα 1 έως και 26 του ν. 3401/2005, νοούνται οι, κατά περίπτωση, αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
  5. Οι διατάξεις των άρθρων 40 έως 43 έχουν αναδρομική ισχύ από την 21η Ιουλίου 2019, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129.
  • Παρατηρείται ένα τυπογραφικό στην παρ. 3 του άρθρου 77, καθώς η αναφορά στην παρ. 1 του νομοσχεδίου, φαίνεται στην πραγματικότητα να πρέπει να γίνει στην παράγραφο 2. Προτείνεται η αναδιατύπωση ως εξής: «Τηρούμενης της παραγράφου 2, οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3401/2005 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους».

  • Παρατηρείται ένα τυπογραφικό στην παρ. 3 του άρθρου 77, καθώς η αναφορά στην παρ. 1 του νομοσχεδίου, φαίνεται στην πραγματικότητα να πρέπει να γίνει στην παράγραφο 2. Προτείνεται η αναδιατύπωση ως εξής: «Τηρούμενης της παραγράφου 2, οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3401/2005 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους».

  • 1 Απριλίου 2020, 14:39 | Elena Papachristou & Alexis Kontogiannis – Ζέπος και Γιαννόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

    Στην παράφραφο 5 η αναφορά στα άρθρα 40-43 πιστεύουμε ότι θα πρέπει μάλλον να αντικατασταθεί από αναφορά στα άρθρα 60-63