Άρθρο 14 Οργανωτικές ρυθμίσεις

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για τη σαφή οργανωτική διάρθρωση αυτής με:
α) Επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
β) Επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
γ) Επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, με στόχο να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και o ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement).
δ) Πολιτική αποδοχών η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

 • 28 Μαρτίου 2020, 15:39 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΑΣΕ)

  Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρικής Διακυβέρνησης προτείνεται η, εκ παραλλήλου με την μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύσταση και λειτουργία μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης ώς κατωτέρω:

  «Σύσταση και λειτουργία μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

  1. Συστήνεται μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρείες, εφόσον πληρούνται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, σωρευτικά, και δεν προβλέπεται, ήδη, η λειτουργία της από ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο:
  α) Η κεφαλαιοποίησή τους είναι μεγαλύτερη των […. ]
  β) Ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τα 50 άτομα

  2. Η μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ανεξάρτητη, αναφέρεται, δε, στο Διοικητικό Συμβούλιο και για θέματα διοικητικής μέριμνας στην Διοίκηση. Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης διορίζεται και αντικαθίσταται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν πρέπει να εκτελεί καθήκοντα ή να αναλαμβάνει αρμοδιότητες που έρχονται σε σύγκρουση με το ρόλο του, θα πρέπει, δε, να διαθέτει επαρκή εμπειρία και κατάρτιση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τους κατάλληλους πόρους, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα, την πολυπλοκότητα και τη φύση των δραστηριοτήτων και εργασιών της εταιρείας. Παρέχει, επίσης, στους υπαλλήλους κανονιστικής συμμόρφωσης την απαραίτητη εξουσία για να ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

  3. Οι βασικές αρμοδιότητες της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι οι ακόλουθες:

  α) Συμβουλεύει το προσωπικό και τη Διοίκηση της εταιρείας σχετικά με την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που άπτεται των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της εταιρείας. Ενημερώνει, δε, τη Διοίκηση και το ΔΣ για σχετικές ελλείψεις και αδυναμίες.
  β) Παρακολουθεί και μεριμνά για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης.
  γ) Μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της και συμμετέχει στην κατάρτιση νέων πολιτικών και διαδικασιών.
  δ) Εντοπίζει, αναλύει και αξιολογεί τον κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης που σχετίζεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και προώθησης νέων προϊόντων και επιχειρηματικών πρακτικών.
  ε) Παρακολουθεί τον κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης, διενεργεί ελέγχους και υποβάλλει, τουλάχιστον ετησίως, εκθέσεις στο ΔΣ.
  στ) Λειτουργεί ως καθορισμένο σημείο επαφής με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές
  ζ) Καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης»

  Σημειωτέον δε ότι οι αρμοδιότητες της ανωτέρω μονάδας ουδόλως επικαλύπτουν τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου αλλά αντίθετα ενισχύουν αυτοτελώς τις εποπτικές και ελεγκτικές δυνατότητες του ΔΣ στο πλαίσιο της ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  Οι προτεινόμενοι περιορισμοί της παραγράφου (1), ανωτέρω, μπορούν να επανεξεταστούν και να καθοριστούν με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μία στοχευμένη πρόβλεψη λειτουργίας της εν λόγω μονάδας σε συγκεκριμένες εισηγμένες εταιρείες (βάσει μεγέθους, πολυπλοκότητας διοικητικής λειτουργίας κλπ), πρός μεγιστοποίηση του προσδοκώμενου οφέλους.

 • 12 Μαρτίου 2020, 13:39 | Αντώνης Παπαγεωργίου

  Στο άρθρο 17 ‘Αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου’ αναφέρεται ότι αυτή ‘Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την Εταιρεία ως προς το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου’.

  Σχόλιο:

  Για να υπάρξει ουσία σε αυτή την αρμοδιότητα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η ύπαρξη για κάθε εισηγμένη εταιρεία ενός πλήρους αρχείου, εγκεκριμένών από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών συμπεριλαβανομένης και της περιγραφής των θέσεων εργασίας.

  Τα ανωτέρω πάντα σε σχέση με τη δραστηριότητα και την οργανωτική δομή της κάθε Εταιρίας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».