Άρθρο 14 Οργανωτικές ρυθμίσεις

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για τη σαφή οργανωτική διάρθρωση αυτής με:
α) Επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
β) Επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
γ) Επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, με στόχο να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και o ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement).
δ) Πολιτική αποδοχών η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

 • Συμφωνώ με το σχόλιο του κυρίου Α. Παπαγεωργίου. Το ΣΕΕ του κάθε οργανισμού και επιχείρησης αποτυπώνεται σε πληθώρα εγγράφων κατ ελάχιστο τον ΕΚΛ, τις Βασικές Πολιτικές και Διαδικασίες που υφίστανται προκειμένου να αξιολογούνται από τα ελεγκτικά όργανα της επιχείρησης (Εσωτερικό και Εξωτερικό Έλεγχο). Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου πιστοποιεί ετησίως την επάρκεια του ΣΕΕ της επιχείρησης. Ο Ορκωτός Ελεγκτής πιστοποιεί ετησίως την επάρκεια των χρηματοοικονομικών δικλείδων ασφαλείας της επιχείρησης και ότι άλλο προβλέπει η σχετική νομοθεσία περί εργασιών Ορκωτού Ελεγκτή.

 • 28 Μαρτίου 2020, 15:39 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΑΣΕ)

  Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρικής Διακυβέρνησης προτείνεται η, εκ παραλλήλου με την μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύσταση και λειτουργία μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης ώς κατωτέρω:

  «Σύσταση και λειτουργία μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

  1. Συστήνεται μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρείες, εφόσον πληρούνται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, σωρευτικά, και δεν προβλέπεται, ήδη, η λειτουργία της από ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο:
  α) Η κεφαλαιοποίησή τους είναι μεγαλύτερη των […. ]
  β) Ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τα 50 άτομα

  2. Η μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ανεξάρτητη, αναφέρεται, δε, στο Διοικητικό Συμβούλιο και για θέματα διοικητικής μέριμνας στην Διοίκηση. Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης διορίζεται και αντικαθίσταται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν πρέπει να εκτελεί καθήκοντα ή να αναλαμβάνει αρμοδιότητες που έρχονται σε σύγκρουση με το ρόλο του, θα πρέπει, δε, να διαθέτει επαρκή εμπειρία και κατάρτιση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τους κατάλληλους πόρους, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα, την πολυπλοκότητα και τη φύση των δραστηριοτήτων και εργασιών της εταιρείας. Παρέχει, επίσης, στους υπαλλήλους κανονιστικής συμμόρφωσης την απαραίτητη εξουσία για να ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

  3. Οι βασικές αρμοδιότητες της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι οι ακόλουθες:

  α) Συμβουλεύει το προσωπικό και τη Διοίκηση της εταιρείας σχετικά με την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που άπτεται των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της εταιρείας. Ενημερώνει, δε, τη Διοίκηση και το ΔΣ για σχετικές ελλείψεις και αδυναμίες.
  β) Παρακολουθεί και μεριμνά για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης.
  γ) Μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της και συμμετέχει στην κατάρτιση νέων πολιτικών και διαδικασιών.
  δ) Εντοπίζει, αναλύει και αξιολογεί τον κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης που σχετίζεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και προώθησης νέων προϊόντων και επιχειρηματικών πρακτικών.
  ε) Παρακολουθεί τον κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης, διενεργεί ελέγχους και υποβάλλει, τουλάχιστον ετησίως, εκθέσεις στο ΔΣ.
  στ) Λειτουργεί ως καθορισμένο σημείο επαφής με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές
  ζ) Καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης»

  Σημειωτέον δε ότι οι αρμοδιότητες της ανωτέρω μονάδας ουδόλως επικαλύπτουν τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου αλλά αντίθετα ενισχύουν αυτοτελώς τις εποπτικές και ελεγκτικές δυνατότητες του ΔΣ στο πλαίσιο της ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

  Οι προτεινόμενοι περιορισμοί της παραγράφου (1), ανωτέρω, μπορούν να επανεξεταστούν και να καθοριστούν με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μία στοχευμένη πρόβλεψη λειτουργίας της εν λόγω μονάδας σε συγκεκριμένες εισηγμένες εταιρείες (βάσει μεγέθους, πολυπλοκότητας διοικητικής λειτουργίας κλπ), πρός μεγιστοποίηση του προσδοκώμενου οφέλους.

 • 12 Μαρτίου 2020, 13:39 | Αντώνης Παπαγεωργίου

  Στο άρθρο 17 ‘Αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου’ αναφέρεται ότι αυτή ‘Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την Εταιρεία ως προς το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου’.

  Σχόλιο:

  Για να υπάρξει ουσία σε αυτή την αρμοδιότητα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η ύπαρξη για κάθε εισηγμένη εταιρεία ενός πλήρους αρχείου, εγκεκριμένών από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών συμπεριλαβανομένης και της περιγραφής των θέσεων εργασίας.

  Τα ανωτέρω πάντα σε σχέση με τη δραστηριότητα και την οργανωτική δομή της κάθε Εταιρίας.