Άρθρο 74 Τροποποίηση του ν. 4449/2017

1. Προστίθεται νέο εδάφιο (θ) στην παράγραφο 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) ως εξής:
«θ) η προσωρινή απαγόρευση διάρκειας ως και τριών (3) ετών, απαγορεύοντας σε μέλος ελεγκτικής εταιρείας ή σε μέλος διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου οντότητας δημόσιου συμφέροντος να ασκεί καθήκοντα σε ελεγκτικά γραφεία ή οντότητες δημόσιου συμφέροντος.».